Văn bản khác 244/KH-UBND

Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2015 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 244/KH-UBND 2015 triển khai Luật sửa đổi Luật Thi hành án dân sự Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 06 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thực hiện Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng tiến độ, có hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS) ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

b) Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh;

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức liên quan; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, đề xuất kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác có liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS

a) Nội dung thực hiện:

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, của HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã liên quan trong lĩnh vực THADS trên địa bàn tỉnh. Xác định những văn bản không còn phù hợp hoặc trái với quy định của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; báo cáo kết quả rà soát và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ theo quy định hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về công tác THADS.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Cục THADS tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Trong tháng 6 năm 2015.

2. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS

a) Tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến sâu rộng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân..

- Cơ quan chủ trì: Cục THADS tỉnh, Sở Tư pháp .

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp , Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

3. Triển khai đề án cơ sở dữ liệu điện tử và thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

a) Nội dung thực hiện:

Triển khai phần mềm quản lý và truy cập thông tin; cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Cục THADS.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp có Văn bản triển khai.

b) Công khai và cập nhật thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Cục THADS tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp đăng tải cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

4. Rà soát, công bố thủ tục hành chính theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS

- Cơ quan chủ trì: Cục THADS tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2015.

5. Kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh

a) Rà soát cán bộ, công chức trong hệ thống các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức làm công tác THADS.

- Cơ quan chủ trì: Cục THADS tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

b) Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm, đề nghị bổ nhiệm thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan THADS và chấp hành viên tại các địa bàn biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

- Cơ quan chủ trì: Cục THADS tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

6. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Cục THADS tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành.

7. Sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch

- Cơ quan chủ trì: Cục THADS tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm và theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND tỉnh.

8. Tập trung tổ chức các đợt THADS cao điểm từ nay đến cuối năm; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 23/2013/CT-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh về tăng cường công tác THADS, hành chính và kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2015, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trong toàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Cục THADS tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả, chất lượng; đột xuất và định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Cục THADS tỉnh để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

2. Cục THADS tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; đột xuất và định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Tổng cục THADS, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc, khó khăn hoặc có vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Cục THADS tỉnh) để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp;
- Bí thư, các Đ/c Phó BT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TW, TU, HĐND tỉnh; Cục THADS tỉnh; Sở Tư pháp (20b);
+ Điện tử: TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 244/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu244/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2015
Ngày hiệu lực09/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 244/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 244/KH-UBND 2015 triển khai Luật sửa đổi Luật Thi hành án dân sự Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 244/KH-UBND 2015 triển khai Luật sửa đổi Luật Thi hành án dân sự Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu244/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành09/06/2015
        Ngày hiệu lực09/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 244/KH-UBND 2015 triển khai Luật sửa đổi Luật Thi hành án dân sự Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 244/KH-UBND 2015 triển khai Luật sửa đổi Luật Thi hành án dân sự Hà Tĩnh

           • 09/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực