Văn bản khác 2616/KH-UBND

Kế hoạch 2616/KH-UBND công tác phòng, chống ma túy năm 2017 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2616/KH-UBND 2017 công tác phòng chống ma túy Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2616/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2017

Thực hiện chương trình, nhiệm vụ phòng, chống ma túy của Ủy ban quốc gia phòng, chống HIV và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đề ra trong năm 2017 và Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy; UBND tỉnh Khánh Hoà xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; quản lý, điều hành của cơ quan chính quyền các cấp; vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tạo ra bước chuyển biến cơ bản trong công tác phòng, chống ma túy.

2. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng người nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả ngăn chặn các nhóm tội phạm vận chuyển ma túy vào Khánh Hòa; giải quyết cơ bản tình hình phức tạp về ma túy ở các địa bàn, tuyến trọng điểm; ngăn chặn sự gia tăng số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở.

3. Lồng ghép việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy với các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm và các chương trình kinh tế, xã hội khác trên cùng một địa bàn nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả tối đa các nguồn lực.

4. Chuyển đổi các Trung tâm chữa bệnh — Giáo dục Lao động xã hội (Trung tâm 06 cũ) thành các Cơ sở cai nghiện, không chỉ chuyển đổi về hình thức mà phải chuyển đổi cả về nội dung, đây không chỉ là chủ trương pháp luật mà còn là vấn đề nhân quyền, được dư luận quốc tế quan tâm (xoá bỏ hoàn toàn Trung tâm 06 trước đây).

II. CHỈ TIÊU CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2017

- Không để phát sinh tụ điểm phức tạp mới; đấu tranh làm giảm số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và tăng số vụ/đối tượng bắt giữ so với năm 2016.

- 100% người nghiện được phát hiện đều có hồ sơ quản lý, phn đấu đạt chỉ tiêu 600 người nghiện ma túy được điều trị Methadone.

- Tăng số xã, phường, thị trấn không có ma túy; 100% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy được tập trung chỉ đạo để tạo chuyển biến.

- Kịp thời phát hiện và triệt xóa các điểm trồng cây cần sa.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư; Chương trình số 21-CTr/TU ngày 02/7/2014 của Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; chuẩn bị các công việc cần thiết để tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị vào năm 2018.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2017 - 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy và tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chng ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”.

- Tiếp thu các quan điểm, chủ trương phù hợp về kiểm soát ma túy của các hội nghị, hội thảo quốc tế, tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các vấn đề trọng tâm và các quy định, chủ trương, chính sách trong phòng, chng ma túy đcác ngành, các cấp phối hợp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 và Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013) quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và các văn bản hướng dẫn để tạo thuận lợi cho việc đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Thực hiện Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

- Triển khai thực hiện Nghị định số: 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Khánh Hoà tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.

2. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn ma túy

Tiếp tục quan tâm, đầu tư nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy với các nội dung, hình thức phù hợp từng loại đối tượng; tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao, cụ thể:

- Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền về các mô hình công tác cai nghiện ma túy có hiệu quả tại cộng đồng.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma tuý ở các xã, phường, thị trấn thông qua các hình thức văn hóa nghệ thuật, các hoạt động thể dục, thể thao, hoạt động du lịch...

- Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình phòng, chống ma túy tại các trường học ở các địa bàn có tình hình phức tạp về tệ nạn ma túy; xây dựng nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy phù hợp với các cấp học theo các tiêu chí đề ra trong đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”.

- Sở Y tế phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy nói chung, nhất là ma túy tổng hợp trong giai đoạn hiện nay.

- Đề nghị Tỉnh đoàn tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh thiếu niên về tác hại của ma tuý - nhất là tác hại của “ma túy đá” và công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

- Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân, người lao động; tổ chức triển khai, ứng dụng đề tài khoa học “Phát huy vai trò Công đoàn với công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và mại dâm trong công nhân lao động các khu công nghiệp hiện nay”.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; mở các lớp tập huấn cho cán bộ Mặt trận, hội viên cơ sở, các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản theo vùng miền về công tác phòng, chống ma túy.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động các vụ án ma túy điểm để tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa trong các tầng lớp nhân dân.

- Các Sở, ngành thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Khánh Hoà thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo lĩnh vực phụ trách. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn theo kế hoạch đề ra.

3. Công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy

- Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, triệt xóa các đường dây, tổ chức sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy, tập trung vào các địa bàn trọng điểm: Nha Trang, Cam Ranh, Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh..., điều tra, truy tố và xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu theo pháp luật.

- Công an tỉnh, Sở Công Thương và Sở Y tế chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện cả trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, kiên quyết không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

- Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động tại các vũ trường, nhà nghỉ, quán bar...không để lợi dụng tổ chức sử dụng ma túy; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tái trồng cây Cần sa.

4. Công tác cai nghiện

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện kế hoạch Đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh khánh Hòa (theo Quyết định 2567/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh); Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch 7893/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh triển khai mô hình “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng”; chỉ đạo đẩy nhanh việc chuyển đổi mô hình cai nghiện; nâng cao chất lượng dịch vụ cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy; duy trì, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng tại 30 địa bàn theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010; tiếp tục tạo điều kiện cho người nghiện ma túy sau cai nghiện vay vốn, tạo việc làm.

- Sở Y tế đảm bảo các hoạt động và chỉ tiêu điều trị Methadone tại 03 điểm: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Y tế Cam Ranh và Trung tâm Y tế Ninh Hòa. Mở rộng một số điểm cấp phát thuốc Methadone tại các huyện không triển khai khám, điều trị Methadone khi bệnh nhân Methadone ở mỗi huyện này trên 30 bệnh nhân (áp dụng khi bệnh nhân đạt liều duy trì). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và phát các tài liệu truyền thông như tờ rơi, sách mỏng về chương trình Methadone để người nghiện ma túy hiểu và tham gia chương trình. Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn đào tạo về điều trị thay thế, điều trị hội chứng cai và các rối loạn tâm thần ở người nghiện ma túy (sau khi Bộ Y tế ban hành); tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ cho toàn bộ cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác đưa người đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013, Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013) và tinh thần Nghị quyết 98/NQ-CP của Chính phủ; tổ chức thực hiện tốt công cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

5. Công tác hợp tác quốc tế

- Tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, trao đổi, hội nghị, hội thảo, học tập kinh nghiệm về công tác phòng, chng ma tuý, tổ chức cai nghin ma tuý... Trong điều kiện có thể, chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả việc vận chuyển trái phép ma tuý từ nước ngoài vào tỉnh hoặc sử dụng địa bàn tỉnh làm nơi trung chuyển ma tuý ra nước ngoài.

6. Công tác Chuyển đổi Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu chuyển đổi Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội thành Cở sở cai nghiện cả về hình thức và nội dung, báo cáo UBND tỉnh và Chính phủ trước ngày 20/4/2017.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ mục tiêu, yêu cầu và nội dung nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Đoàn thể tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND và Ban Chỉ đạo phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2017 sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm và báo cáo đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy tại đơn vị, địa phương mình về Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Khánh Hoà (qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo - Phòng Tham mưu Công an tỉnh, 80 Trần Phú, Nha Trang) đtheo dõi, tổng hợp báo cáo UBQG phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch này trên địa bàn toàn tỉnh. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Công an tỉnh (cơ quan thường trực) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tập hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh báo cáo UBQG phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Cục C42 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn th
tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Thành viên BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh;
- PV11 - Công an tỉnh;
- Phòng TH (đ/c Hào);
- Lưu VT + TN, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Đức Vinh

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2616/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2616/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2017
Ngày hiệu lực31/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2616/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2616/KH-UBND 2017 công tác phòng chống ma túy Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2616/KH-UBND 2017 công tác phòng chống ma túy Khánh Hòa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2616/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành31/03/2017
        Ngày hiệu lực31/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2616/KH-UBND 2017 công tác phòng chống ma túy Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2616/KH-UBND 2017 công tác phòng chống ma túy Khánh Hòa

           • 31/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực