Văn bản khác 2657/KH-UBND

Kế hoạch 2657/KH-UBND về đẩy mạnh thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2657/KH-UBND 2017 đẩy mạnh thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2657/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ NĂM 2017

Căn cứ Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 253/KH-BCĐQG1237 ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237; Kế hoạch số 412/KH-BCĐ ngày 14/3/2014; Chương trình số 415/CTr-BCĐ ngày 13/7/2016 của Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu về việc thực hiện nhiệm vụ “tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018”;

Thực hiện Thông báo số 37/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài ct liệt sĩ năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017,

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa sâu sắc của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ hết sức quan trọng này.

2. Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”. Làm cơ sở động viên nhân dân tích cực cung cấp thông tin, hỗ trợ, giúp đỡ và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

3. Tổ chức thực hiện chặt chẽ, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả thiết thực, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thu thập được nhiều nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; làm tt việc tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

2. Hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ của cơ quan, đơn vị và các địa phương; xây dựng biu đtìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã).

3. Đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở những địa bàn trọng điểm trong tỉnh đưa vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: từ tháng 4/2017 đến tháng 12/2017.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đo 1237 tỉnh

Chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017, thường xuyên kiểm tra, định hướng tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Thông báo số 37/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Thực hiện Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu; Kế hoạch số 412/KH-BCĐ ngày 14/3/2014; Chương trình số 415/CTr-BCĐ ngày 13/7/2016 của Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu về việc thực hiện nhiệm vụ “tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018”.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa, Trang Thông tin điện tử tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Đẩy nhanh tiến độ liên kết hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 năm 2017.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan in ấn tài liệu và làm phóng sự, phim tài liệu về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để tuyên truyn, cđộng.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào một trong những nội dung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu mộ trong các nghĩa trang liệt sĩ và chuyển giao cho Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh (qua Cơ quan Thường trực là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tiếp nhận, triển khai thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với cơ quan Báo chí, phát thanh và truyền hình của Trung ương và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền để đông đảo nhân dân tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể

- Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Thông báo số 37/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài ct liệt sĩ năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

- Căn cứ vào nội dung kế hoạch, theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt, phổ biến chỉ thị, quyết định, Đề án, thông tư, hướng dẫn... của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Bộ ngành Trung ương và tỉnh Khánh Hòa về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến từng phòng, ban, tổ chức Đoàn và các cấp hội, đoàn viên, hội viên thuộc đơn vị mình quản lý.

- Thường xuyên nắm bắt thông tin, tâm tư của các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện và đề xuất các giải pháp giải quyết có hiệu quả trước những vn đề nhạy cảm, phức tạp được cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, tạo sự thng nht trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về công tác tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ, góp phần làm ổn định chính trị, xã hội.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Bám sát chỉ đạo và định hướng của trên, chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự, Đài Truyền thanh - Truyền hình địa phương phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của cấp mình để tổ chức thực hiện; đồng thời gắn công tác tuyên truyền nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ với tuyên truyền các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương mình.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư để lồng ghép nội dung, chương trình tuyên truyền về Đán tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ, với tìm kiếm, thu thập, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ hiện đang an táng tại các thôn, bản, tổ dân phố hiện chưa được quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí công tác tuyên truyền thực hiện theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC ngày 13/6/2014 của Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính và Hướng dẫn số 748/HD-LC-CS-TC ngày 25/3/2015 của Liên cục Chính sách - Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số nội dung bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có phát sinh vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 (để b/c);
- Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 5 (để b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa;
- Các thành viên BCĐ 1237 t
ỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT+NgM, LT, TmN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2657/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2657/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2017
Ngày hiệu lực03/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2657/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2657/KH-UBND 2017 đẩy mạnh thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2657/KH-UBND 2017 đẩy mạnh thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Khánh Hòa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2657/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Duy Bắc
        Ngày ban hành03/04/2017
        Ngày hiệu lực03/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 2657/KH-UBND 2017 đẩy mạnh thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2657/KH-UBND 2017 đẩy mạnh thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Khánh Hòa

         • 03/04/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/04/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực