Văn bản khác 2704/KH-UBND

Kế hoạch 2704/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2704/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2704/KH-UBND

Hà Nam, ngày 21 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016” ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Đtiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, nội dung của Đề án; bảo đảm đến năm 2021 đạt được các mục tiêu đã đề ra.

- Th chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, trong đó Hội Luật gia các cấp đóng vai trò quan trọng.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, phấn đấu đến năm 2021, các cấp Hội và hội viên Hội Luật gia đều thực hiện tốt công tác PBGDPL, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

2. Yêu cầu:

- Việc phổ biến, quán triệt và thực hiện Đề án phải kịp thời, sâu rộng, có chất lượng; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì là Hội Luật gia tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân.

- Các hoạt động triển khai phải sát với nội dung của Đề án, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể với các Kế hoạch khác về công tác PBGDPL đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; kế thừa, phát huy kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2012 -2016.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt nội dung Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cho các cấp Hội và Hội viên Hội Luật gia theo quy mô, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

a) Tiến hành rà soát, đánh giá nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Luật gia.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tổ chức thi hành Luật phbiến giáo dục pháp luật, Luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần thực hiện chủ trương, chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của Đảng và Nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

4. Tổ chức khảo sát, đánh giá khả năng tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức, cá nhân đxây dựng chính sách, cơ chế phối hợp nhằm huy động nguồn lực xã hội, nhất là huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

5. Thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật để lựa chọn trọng tâm, trọng điểm tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động kết hợp tư vấn pháp luật phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực, thời điểm.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

b) Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hóa; tập trung vào các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo, phụ nữ, trẻ em và các đối tượng đang bị tạm giữ, tạm giam, người sắp chấp hành xong án phạt tù... thông qua tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Đa dạng hóa nguồn tài liệu tuyên truyền pháp luật, biên soạn, in ấn, cung cấp đầy đủ các loại tài liệu phù hợp với từng nhóm đi tượng, địa bàn, lĩnh vực nhằm khai thác tối đa, hiệu quả sử dụng nguồn lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động PBGDPL; vận hành Cổng thông tin điện tử PBGDPL và trợ giúp pháp lý, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi hiu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cng thông tin/Trang thông tin điện tử; tăng cường vai trò của các cơ quan báo chí...

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hà Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội Luật gia tỉnh:

Có trách nhiệm làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện Đề án về UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Hội Luật gia Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Sở Tư pháp:

Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch.

3. Sở Tài chính:

Phối hợp, hướng dẫn Hội Luật gia tỉnh xây dựng kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Các Sở, Ban, ngành:

Căn cứ Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ của đơn vị chủ động phối hợp với Hội Luật gia tỉnh triển khai có hiệu quả các nội dung của Đề án. Chịu trách nhiệm chính trong việc phổ biến và thực hiện các văn bản pháp luật do Bộ, ngành ban hành, các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan trực tiếp đến các đối tượng được tuyên truyền, phổ biến.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Có trách nhiệm phối hợp với Hội Luật gia tỉnh triển khai các hoạt động có liên quan; chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc thực hiện Đề án tại địa phương.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tích cực phi hợp với Hội Luật gia tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Đề án và Kế hoạch này.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên quan kịp thời phản ánh về Hội Luật gia tỉnh để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh
(để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND t
nh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Nam, Cổng TTĐT t
nh
- Lưu: VT, NC(H)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2704/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2704/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2017
Ngày hiệu lực21/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2704/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2704/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2704/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý Hà Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2704/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành21/09/2017
        Ngày hiệu lực21/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 2704/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý Hà Nam

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2704/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý Hà Nam

             • 21/09/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/09/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực