Văn bản khác 2737/KH-UBND

Kế hoạch 2737/KH-UBND năm 2018 về thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2737/KH-UBND 2018 công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2737/KH-UBND

Kon Tum, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY.

Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (tại Công văn số 7002/VPCP-KGVX ngày 23/7/2018 của Văn phòng Chính phủ) và để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác điều trị và cai nghiện nhằm giảm thiểu tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị, theo hướng tăng dần số người điều trị tại cộng đồng, khuyến khích tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện với các giải pháp toàn diện, kiên trì; tăng cường cung cấp các dịch vụ, tư vấn, tạo việc làm, kết hợp giảm tác hại của sử dụng ma túy và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai tại Trung tâm, gia đình và cộng đồng.

2. Yêu cầu:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai, qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự ủng hộ của nhân dân và gia đình người nghiện trong việc vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện; đồng thời, giúp đỡ người nghiện sau cai, phòng chống tái nghiện.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng; không ngừng nâng cao hiệu quả các hoạt động cắt cơn, giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm và quản lý, hỗ trợ sau cai tại cộng đồng; xây dựng, đổi mới và nhân rộng các mô hình quản lý sau cai nghiện ở xã, phường, thị trấn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:

- Đổi mới công tác giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về cai nghiện, quản lý sau cai, phòng, chống và kiểm soát ma túy... với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng có hiệu quả loa, đài phát thanh, bản tin xã, phường, thị trấn; lồng ghép tuyên truyền trực tiếp thông qua tọa đàm, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ...

- Tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp... chú trọng đến những người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp. Phối hợp các đoàn thể vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện.

2. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy:

- Tiếp tục thực hiện các hình thức, biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, tại Trại tạm giam Công an tỉnh, mô hình quân dân y kết hợp của Bộ đội Biên phòng.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng Công an, ngành Lao động - TBXH, UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ trong công tác lập hồ sơ, xét duyệt đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, đảm bảo đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục và đạt chỉ tiêu được giao; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực vận động người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện.

- Tăng cường hướng dẫn công tác cai nghiện tại cơ sở cai nghiện; dành từ 70% lượng thời gian trở lên cho các hoạt động tư vấn, học văn hóa, học nghề.

3. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương về Quy trình tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; về chế độ chính sách đối với người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

- Tích cực vận động người nghiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Tổ chức tốt công tác cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện, giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bang Methadone cho người nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị.

4. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện và công tác tái hòa nhập cộng đồng:

- Thực hiện tốt công tác quản lý sau cai nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ sở cai nghiện, chính quyền địa phương với cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người sau cai nghiện ma túy học nghề, lao động sản xuất, giải quyết việc làm.

- UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã, các ngành, đoàn thể trực thuộc làm tốt công tác quản lý sau cai, đảm bảo 100% số người đã cai nghiện bắt buộc, tự nguyện ở các cơ sở cai nghiện trở về cộng đồng được quản lý sau cai, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái nghiện; đẩy mạnh hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, thu nhập cho người sau cai nghiện ổn định cuộc sống.

5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai:

- Tiếp tục mở các lớp đào tạo cơ bản, nâng cao đối với cán bộ làm công tác quản lý, điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai tại các cơ sở cai nghiện và cộng đồng.

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, cán bộ tham gia công tác cai nghiện tại xã, phường, thị trấn.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong công tác cai nghiện: Tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính, chuyên môn kỹ thuật, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ huy động được của các tổ chức quốc tế phục vụ hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn. Tiếp tục triển khai các dự án, đồng thời, phát triển các dự án mới trong lĩnh vực cai nghiện và hỗ trợ quản lý sau cai tại cộng đồng, điều trị cai nghiện giảm tác hại lây nhiễm HIV/AIDS.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Thực hiện chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động khác về công tác cai nghiện phục hồi tại các địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các hình thức và biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, tổ chức quản lý sau cai tại nơi cư trú theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ; thực hiện chuyên đề xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ quản lý sau cai nghiện trên địa bàn.

2. Sở Y tế:

- Tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh thực hiện Kế hoạch triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo cơ quan y tế cấp huyện tổ chức tập huấn, hỗ trợ cán bộ, chuyên môn kỹ thuật cho việc điều trị cắt cơn, cấp cứu cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ y tế cấp xã trong việc lập hồ sơ, bệnh án người nghiện ma túy, xác định người nghiện ma túy, điều trị cắt cơn cho người cai nghiện ma túy.

- Chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở phối hợp các ban, ngành liên quan ở địa phương thực hiện tốt công tác xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng tại địa phương.

3. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phát huy vai trò của cơ quan Thường trực về phòng, chống ma túy. Hướng dẫn Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, vận động đối tượng đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức, đảm bảo đúng thủ tục, hoàn thành và vượt chỉ tiêu cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện tự nguyện; cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý di biến động người nghiện ma túy trên địa bàn để có biện pháp quản lý phù hợp.

- Tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, giữ vững ổn định địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự, hạn chế gia tăng người nghiện mới. Nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện ma túy, thường xuyên rà soát, thống kê, kiểm danh, kiểm diện người nghiện ma túy trên địa bàn để phân loại, áp dụng các hình thức cai nghiện phù hợp.

- Chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp các ban, ngành ở địa phương quản lý tốt người sau cai nghiện tại nơi cư trú; chỉ đạo Trại tạm giam, Công an các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác cai nghiện cho các can phạm nghiện ma túy.

- Phối hợp với Sở Lao động - TBXH kiểm tra, nắm chắc tình hình thực hiện công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai trên toàn tỉnh.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý người nghiện ma túy ở các xã biên giới, địa bàn giáp biên. Chỉ đạo các Đồn Biên phòng tiếp tục tổ chức cai nghiện ma túy cho đối tượng thuộc các xã vùng biên giới theo mô hình quân dân y kết hợp; đảm bảo hiệu quả, đạt chỉ tiêu được giao.

5. Sở Tư pháp: Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác cai nghiện và quản lý sau cai; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và phòng, chống tệ nạn ma túy.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các cơ quan liên quan định hướng các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy (cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, quản lý sau cai nghiện; phòng, chống tái nghiện).

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn lực, tổng hợp phân bổ, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các cấp, các ngành quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định.

8. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Chỉ đạo các cơ sở đoàn phối hợp các ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy trong độ tuổi thanh niên đi cai nghiện ma túy. Phân công đoàn viên, thanh niên tình nguyện xã, phường, thị trấn đảm nhận quản lý, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, người sau cai nghiện ở cộng đồng phòng ngừa, hạn chế tái nghiện.

9. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hiện công tác kiểm sát việc lập hồ sơ, tham gia phiên họp, kiểm sát quyết định của Tòa án, thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp với đơn vị thẩm định hồ sơ và các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh:

- Tham gia phát hiện, phát giác, vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy tự nguyện và cung cấp tài liệu tham gia lập hồ sơ cai nghiện ma túy bắt buộc. Vận động gia đình, họ hàng, làng xóm, đoàn thể phụ trách, các thành phần kinh tế ở địa phương tham gia giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm cho người thực hiện biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy, nâng cao trách nhiệm của gia đình người nghiện trong việc đưa người nghiện đi cai nghiện dưới các hình thức phù hợp. Phân công cho hội viên, cán bộ trong tổ, chi hội đảm nhận quản lý, giúp đỡ trực tiếp từ 1-2 người nghiện sau cai ở cộng đồng quản lý, đảm bảo thời gian từ 1-2 năm không tái nghiện.

11. UBND các huyện, thành phố:

- Tổ chức rà soát theo dõi di biến động, lập danh sách người nghiện ma túy của địa phương, xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng loại đối tượng, như: cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tự nguyện và bắt buộc tại cộng đồng; cai nghiện ma túy bắt buộc tại các cơ sở; áp dụng biện pháp điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone....

- Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt công tác lập hồ sơ người đi cai nghiện bắt buộc; phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ; tích cực nắm vững nhân thân và hoàn cảnh của từng người nghiện ma túy, có biện pháp hỗ trợ kịp thời về tâm lý, sức khỏe, việc làm... để người sau cai nghiện ổn định cuộc sống.

- Tổ chức tiếp nhận học viên hết hạn cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện về địa phương. Phân công các tổ chức, đoàn thể, cá nhân quản lý, giúp đỡ phòng, chống tái nghiện; theo dõi, đánh giá tình hình tái nghiện của học viên quản lý sau cai tại nơi cư trú. Vận động các tổ chức, đơn vị kinh doanh sản xuất trên địa bàn, doanh nghiệp tư nhân tham gia liên kết tổ chức sản xuất, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại địa phương, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, 01 năm, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - TBXH) để tổng hợp chung.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - TBXH theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/cáo);
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các cơ quan là thành viên BCĐ phòng, chống TP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh.
- Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT-NC2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2737/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2737/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2018
Ngày hiệu lực28/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2737/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2737/KH-UBND 2018 công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2737/KH-UBND 2018 công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2737/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành28/09/2018
        Ngày hiệu lực28/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2737/KH-UBND 2018 công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2737/KH-UBND 2018 công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy Kon Tum

           • 28/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực