Văn bản khác 2856/KH-UBND

Kế hoạch 2856/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2856/KH-UBND thi hành Bộ luật Dân sự Tố tụng Dân sự Tố tụng hành chính Gia Lai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2856/KH-UBND

Gia Lai, ngày 23 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự và Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 04/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a. Tổ chức quán triệt, phổ biến kịp thi các nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh;

b. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức trin khai thi hành các Bộ luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a. Việc tổ chức trin khai thi hành các Bộ luật phải bám sát kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

b. Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, ban, ngành, y ban nhân dân cấp huyện và cơ quan đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính

a. Tổ chức Hội nghị, Phát hành tài liệu và các hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị và địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

Thời gian thực hiện: Quý III/2016.

b. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Bộ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng các Bộ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung, tình hình triển khai các Bộ luật;

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Bộ luật với hình thức, nội dung phù hp với từng đối tượng cụ th;

Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2. Tập huấn chuyên sâu về Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính

a. Đối tượng: Đại diện các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Đoàn luật sư, Hội Luật gia.

b. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

c. Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

d. Thời gian thực hiện: Quý III/2016.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mi các văn bản quy phạm pháp luật phù hp vi quy định pháp luật

a. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b. Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

c. Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a. Sở Tư pháp

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Mục II Kế hoạch này.

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả trin khai thực hiện trước ngày 31/12/2016.

b. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành ph

Trên cơ sở Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có hình thức tchức triển khai Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng hành chính kịp thời, hiệu quả tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

2. Kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này; Các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan lập dự toán kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để kịp thời xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
-
UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Lưu: VT-NC-TTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2856/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2856/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2016
Ngày hiệu lực23/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2856/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2856/KH-UBND thi hành Bộ luật Dân sự Tố tụng Dân sự Tố tụng hành chính Gia Lai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2856/KH-UBND thi hành Bộ luật Dân sự Tố tụng Dân sự Tố tụng hành chính Gia Lai 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2856/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành23/06/2016
        Ngày hiệu lực23/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2856/KH-UBND thi hành Bộ luật Dân sự Tố tụng Dân sự Tố tụng hành chính Gia Lai 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2856/KH-UBND thi hành Bộ luật Dân sự Tố tụng Dân sự Tố tụng hành chính Gia Lai 2016

           • 23/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực