Văn bản khác 2908/KH-UBND

Kế hoạch 2908/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2908/KH-UBND 2017 thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2908/KH-UBND

Điện Biên, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành của tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong quá trình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, phát huy vai trò chủ động, tích cực trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở địa phương bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; xác định rõ lộ trình cụ thể đbảo đảm Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được triển khai đúng thời điểm có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với công chức thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp cấp huyện; cán bộ, chiến sỹ, Điều tra viên, Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chp hành viên và các công chức khác thuộc ngành Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án cấp tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.

b) Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với các công chức thuộc các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ Điều tra viên, Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chấp hành viên và các công chức khác của cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi Cục thi hành án cấp huyện.

- Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện, Chi Cục thi hành án cấp huyện.

- Nội dung: Sau hội nghị tập huấn của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức hội nghị quán triệt triển khai những quy định của Luật tại địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

a) Tổ chức phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và công tác triển khai thi hành Luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Nội dung: Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan có các ấn phẩm báo chí chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, phổ biến về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và công dân.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018 và các năm tiếp theo.

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức ở các sở, ban, ngành tỉnh và cán bộ, công chức, nhân dân tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Cơ quan phi hp: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018 và các năm tiếp theo.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên chỉ đạo các tổ chức thành viên, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

4. Thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước.

- Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh và tham gia giải quyết bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ qun lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước tại địa phương.

- Thi gian hoàn thành: Quý I năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phân công.

Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện

Căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này.

3. Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, hoạt động thi hành án hình sự; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí gửi sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Bồi thường nhà nước-Bộ Tư pháp;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Tòa án ND tỉnh, Viện Kiểm sát ND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2908/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2908/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2017
Ngày hiệu lực05/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2908/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2908/KH-UBND 2017 thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2908/KH-UBND 2017 thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2908/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành05/10/2017
        Ngày hiệu lực05/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2908/KH-UBND 2017 thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2908/KH-UBND 2017 thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Điện Biên

           • 05/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực