Văn bản khác 2909/KH-UBND

Kế hoạch 2909/KH-UBND sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2909/KH-UBND 2015 xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2909/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC SẮP XẾP, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2298/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo 09 (thay thế Ban Chỉ đạo 80) để tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tài chính trong việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 6938/UBND-TM ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 về tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn Thành phố;

Xét báo cáo, đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) tại Công văn số 3545/STC-BCĐ09-CS ngày 21 tháng 5 năm 2015 về tình hình công tác xử lý sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 về xử lý sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. Mục tiêu:

Năm 2015, hoàn thành việc phê duyệt phương án xử lý các địa chỉ nhà đất của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố; Tiếp tục thực hiện công tác hậu kiểm phương án xử lý tổng thể nhà đất của các cơ quan, đơn vị, Tổng công ty, Công ty nhà nước thuộc Trung ương và Thành phố theo phương án xử lý đã được Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; Đồng thời, theo dõi tiến độ thực hiện phương án phê duyệt của các cơ quan, đơn vị đã tiến hành hậu kiểm nhưng đang hoặc chưa thực hiện đúng phương án phê duyệt.

II. Nội dung công tác:

1. Khẩn trương rà soát và hoàn chỉnh phương án xử lý, sắp xếp nhà đất của đơn vị đã được phê duyệt phương án (đợt 1), trong đó có phương án xử lý đối với nhà đất tiếp tục rà soát trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (đợt 2) và nhà đất kê khai bổ sung theo Kết luận Thanh tra số 75/KL-TTr ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thanh tra Bộ Tài chính;

2. Tập trung công tác hậu kiểm việc triển khai thực hiện phương án sắp xếp nhà đất đã được Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt của các cơ quan, đơn vị, Tổng Công ty, Công ty 100% vốn Nhà nước thuộc khối Trung ương và Thành phố; Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) tổ chức kiểm tra đối với nhà đất khối Thành phố, phối hợp với Ban Chỉ đạo 09 (Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính) tổ chức kiểm tra đối với nhà đất thuộc khối Trung ương trên địa bàn Thành phố.

3. Đề xuất xử lý trình Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân Thành phố các vấn đề vướng mắc và các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện xử lý, sắp xếp nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục phối hợp, làm việc với Ban Chỉ đạo 09 (Cục Quản lý Công sản-Bộ Tài chính) để tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước cho phù hợp với thực tế Thành phố.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Để hoàn thành công tác phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trong năm 2015, giao Thường trực Ban Chỉ đạo 09, các Sở ngành thành viên Ban Chỉ đạo 09 và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Đối với 94 địa chỉ nhà đất (bao gồm: 64 địa chỉ nhà đất do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi quản lý và 30 địa chỉ nhà đất do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn quản lý) đã được phê duyệt phương án (đợt 1), trong đó có phương án xử lý đối với nhà đất tiếp tục rà soát trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (đợt 2) và 169 địa chỉ nhà đất do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh quản lý báo cáo kê khai bổ sung theo Kết luận Thanh tra số 75/KL-TTr ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thanh tra Bộ Tài chính: Giao Ủy ban nhân dân các Huyện: Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh khẩn trương rà soát để cung cấp hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 09 và đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định của Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg đảm bảo có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, gửi về Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) tổng hợp rà soát, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

(Phụ lục 1 đính kèm).

- Tiếp tục công tác kiểm tra (hậu kiểm) việc triển khai thực hiện phương án xử lý tổng thể nhà đất đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (19 phương án tổng thể), trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong năm 2015.

(Phụ lục 2 đính kèm).

- Giao các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện và Doanh nghiệp nhà nước phối hợp với Ban Chỉ đạo 09 để hoàn tất phương án hậu kiểm theo đúng Kế hoạch.

- Tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện phương án phê duyệt đối với nhà đất của các cơ quan đơn vị đã tiến hành hậu kiểm nhưng đang hoặc chưa thực hiện đúng phương án phê duyệt.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị đã được Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất (thu hồi, bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất):

2.1- Đối với địa chỉ nhà đất được phê duyệt thu hồi (230 nhà, đất):

- Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Phát triển quỹ đất), đơn vị được giao tiếp nhận thu hồi, định kỳ hằng quý (chậm nhất ngày 25 tháng cuối quý) báo cáo tiến độ thu hồi gửi về Ban Chỉ đạo 09 để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố; Nội dung báo cáo cụ thể:

+ Đối với nhà đất đã thu hồi: báo cáo hiện trạng sử dụng và tiến độ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân Thành phố (tiến độ thực hiện bán đấu giá, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trình phúc lợi công cộng, trường học...) (kèm hồ sơ pháp lý).

+ Đối với nhà đất chưa thu hồi: nêu rõ lý do chưa thu hồi, các vướng mắc phát sinh và tiến độ giải quyết, đồng thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo xử lý (Phụ lục 3 đính kèm).

- Giao Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) tiếp tục rà soát, cập nhật vào danh sách các địa chỉ nhà, đất đã có Quyết định phê duyệt thu hồi của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân Thành phố trên địa bàn Thành phố.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của các đơn vị được giao tiếp nhận mặt bằng nhà đất thu hồi theo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tài chính; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố;

+ Riêng đối với các địa chỉ nhà đất đã có Quyết định thu hồi của Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Tài chính và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận nhưng chưa thu hồi được, giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Phát triển quỹ đất) khẩn trương lập thủ tục thu hồi theo quy định; trường hợp có khó khăn vướng mắc, báo cáo đề xuất từng trường hợp cụ thể, trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

2.2- Đối với nhà đất được phê duyệt cho bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất (1.809 nhà, đất):

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Tổng Công ty, Công ty 100% vốn Nhà nước, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện định kỳ hằng tháng (chậm nhất ngày 25 của mỗi tháng) và hằng quý (chậm nhất ngày 25 tháng cuối quý) báo cáo tiến độ bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất gửi Ban Chỉ đạo 09 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Ban Chỉ đạo 09 xếp lịch làm việc với từng Quận, Huyện để rà soát tiến độ bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Đo đạc bản đồ tập trung xử lý đo đạc các cơ sở nhà đất tồn đọng của các cơ quan đơn vị đã được Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tài chính phê duyệt bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đối với hồ sơ tiếp nhận mới, mỗi hồ sơ phải giải quyết chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; Đồng thời kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Tài chính cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng theo quy hoạch của Thành phố; đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Giao Sở Xây dựng kiểm tra, xem xét, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

- Giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc tập trung giải quyết các hồ sơ xin ý kiến quy hoạch và các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của các cơ quan đơn vị, bảo đảm thời gian theo đúng các quy định hiện hành. Cập nhật toàn bộ các vị trí đã cung cấp thông tin quy hoạch trên bản đồ Quy hoạch Phân khu 1/2000 để phối hợp Ban Chỉ đạo 09 quản lý về quy hoạch đối với đất công sản trên địa bàn Thành phố. Hiện nay, Thành phố đã được phủ kín Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc hướng dẫn các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, Tổng Công ty, Công ty 100% vốn Nhà nước lập Bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500 để Sở Quy hoạch-Kiến trúc cập nhật trên bản đồ Quy hoạch phân khu 1/2000, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cung cấp thông tin quy hoạch một cách chính xác, khoa học và đồng bộ, phù hợp theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và Thành phố.

3. Giao Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện và các Sở, ngành có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát các mặt bằng nhà đất dôi dư do đơn vị bỏ trống, sử dụng không đúng mục đích, sử dụng không hiệu quả qua quá trình sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với quy hoạch, giới thiệu, bố trí cho các đơn vị tham gia Chương trình bình ổn thị trường đầu tư xây dựng làm cửa hàng, siêu thị để phát triển mạng lưới thương mại trên địa bàn Thành phố.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố năm 2015. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính), Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện và các Sở ngành, đơn vị có liên quan thực hiện; Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Thường trực Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 09;
- Sở Ban ngành Thành phố;
- Tổng Công ty, Công ty Nhà nước thuộc TP;
- Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng TCTMDV (2b), các Phòng CV;
- Lưu: VT, (TM-V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHÀ ĐẤT XỬ LÝ ĐỢT 2 VÀ KÊ KHAI BỔ SUNG, BAN CHỈ ĐẠO 09 TRÌNH UBND THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT TRONG NĂM 2015
(Kèm Kế hoạch số 2909/KH-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Số TT

Tên đơn vị

Tổng số địa chỉ nhà đất

Thời gian thực hiện trình Ủy ban nhân dân Thành phố

Ghi chú

1

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

64

Quý III/2015

Đợt 2

2

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

30

Quý III/2015

Đợt 3

3

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

169

Quý IV/2015

Kê khai bổ sung

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN HẬU KIỂM VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG ÁN PHÊ DUYỆT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
(Kèm Kế hoạch số 2909/KH-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Số TT

Tên đơn vị

Tổng số địa chỉ nhà đất

Thời gian thực hiện hậu kiểm trình Ủy ban nhân dân Thành phố

 

TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2015

5.235

 

1

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên

220

Quý I/2015

2

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên

180

Quý II/2015

3

y ban nhân dân Quận 3

290

4

y ban nhân dân Quận 8

383

5

y ban nhân dân Quận 11

386

6

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

155

7

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên

162

8

y ban nhân dân Quận 2

152

Quý III/2015

9

y ban nhân dân Quận 6

332

10

y ban nhân dân Quận 9

252

11

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

359

12

Ủy ban nhân dân quận Gò vấp

322

13

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên

292

14

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

212

15

y ban nhân dân Quận 1

307

Quý IV/2015

16

y ban nhân dân Quận 5

394

17

y ban nhân dân Quận 10

237

18

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

262

19

Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức

338

 

TRIN KHAI TRONG NĂM 2016

2.143

 

20

y ban nhân dân Quận 12

487

 

21

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

727

Bao gồm 64 địa chỉ nhà đất xử lý Đợt 2.

22

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

424

Bao gồm 30 địa chỉ nhà đất xử lý Đợt 3.

23

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

547

Chưa kể 169 địa chỉ nhà đất báo cáo kê khai bổ sung theo Kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính.

24

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà Thành phố

445

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH NHÀ ĐẤT CHƯA THU HỒI
(Đính kèm Công văn số 2909/KH-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

Đơn vị

Địa chỉ

Diện tích đất (m2)

Nội dung văn bản, quyết định thu hồi

Đơn vị chịu trách nhiệm thu hồi

 

Tổng cộng: 12 địa chỉ nhà đất

49,016

 

 

I

Thu hồi BĐG (5 địa chỉ)

11,895

 

 

 

Khối Thành phố (5 địa chỉ)

11,395

 

 

1

Văn phòng Tcty Du lịch Sài Gòn

Khu phố II, phường Linh Trung, quận Thủ Đức

3,461

Quyết định số 5448/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 và Quyết định 3762/QĐ-UBND ngày 07/08/2009 của UBND TP Thu hồi 02 mặt bằng nhà đất của Tổng Cty Du lịch Sài Gòn; Giao TT Khai thác quỹ đất (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất) (Sở TN&MT) lập thủ tục BĐG, giao Hội đồng Đấu giá QSDĐ TP tổ chức BĐG thu tiền nộp Ngân sách TP.

TT Phát triển Quỹ đất

2

Cty Cao su Bến Thành

205 Bến Chương Dương, Quận 1

1,200

Quyết định số 979/QĐ-UBND 08/03/2006 của UBNDTP Thu hồi giao cho Trung tâm khai thác quỹ đất thuộc Sở TNMT quản lý để bán đấu giá.

TT Phát triển Quỹ đất

3

Đoàn Nghệ thuật Hát bội (Sở VH và TT)

234 Lý Tự Trọng, Quận 1

642

Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 giao TTPTQĐ thu hồi tiếp nhận quản lý và lập thủ tục BĐG;

- TT Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND Q.1 lập phương án di dời 02 hộ dân đang cư ngụ trong khuôn viên nhà đất trên theo quy định.

TT Phát triển Quỹ đất

4

Công ty Công nghiệp Cơ khí Sài gòn

1310 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức

5,452

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 04/06/2007 của UBNDTP về chấm dứt việc thuê đất của Công ty liên doanh Gold.Rafi tại số 1310 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức theo QĐ số 6152/QĐ-UB-QLĐT ngày 31/10/1997 về cho Công ty Liên doanh Gold.Rafi thuê đất tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức để đầu tư xưởng chế biến đồ gỗ gia dụng, gỗ chạm, hàng sơn mài và hàng song mây tre thành phẩm.

Thu hồi toàn bộ phần diện tích đất tại số 1310 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức nêu trên theo hiện trạng, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất-Sở TN&MT quản lý.

TT Phát triển quỹ đất

5

Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn

A712/1 Võ Văn Ngân, phường Hiệp Phú, Quận 9

640

QĐ số 3231/QĐ-UBND ngày 30/06/2014 Chấp thuận cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên chuyển giao cơ sở nhà đất tại số A712/1 Võ Văn Ngân, phường Hiệp Phú, Quận 9 cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. Trung tâm Phát triển quỹ đất và Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên xác định giá trị còn lại theo sổ sách kế toán để làm cơ sở hoàn trả cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên và các đơn vị có liên quan tiếp nhận, quản lý và phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 9 (Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng) lập phương án di dời hộ gia đình tại cơ sở nhà đất số A712/1 Võ Văn Ngân, phường Hiệp Phú, Quận 9; Lập thủ tục bán đấu giá nhà đất số A712/1 Võ Văn Ngân, phường Hiệp Phú, Quận 9, thu tiền nộp Ngân sách Thành phố.

TT Phát triển quỹ đất

 

Trung ương (01 phần diện tích)

500

 

 

1 phần DT

Tng Cty Hàng không Việt Nam

124 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình ( 1 phần diện tích 500 m2) nằm trong khu đất 117 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình)

500

- Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 19/3/2013 của BTC thu hồi giao cho UBND TP quản lý, xử lý theo quy định.

- CV số 4628/UBND-TM ngày 11/09/2014 của UBNDTP giao TTPTQĐ khẩn trương triển khai QĐ thu hồi nhà đất số 124 Hồng Hà, quận Tân Bình của BTC; lập thủ tục BĐG theo quy định, thu tiền nộp NSTP.

TT Phát triển quỹ đất

II

Xây trường học, công trình công cộng....(2 địa chỉ)

4,322

 

 

 

Khối Trung ương (2 địa chỉ)

4,322

 

 

6

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu

43C Tôn Thất Thuyết, Quận 4

306

QĐ số 4584/QĐ-UB ngày 01/9/2005 của UBNDTP thu hồi giao UBND Quận 4 quản lý để thực hiện QH công viên cây xanh. Giao Sở TC chủ trì phối hợp với Chi cục TCDN, UBND Quận 4, Cty CP VT xăng dầu lập thủ tục thu hồi, bàn giao và ghi tăng giảm tài sản theo quy định.

y ban nhân dân Quận 4

7

Cty Công trình giao thông 60 (Bộ GTVT)

32 Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp

3,516

- Công văn số 6671/BTC-QLCS ngày 25/05/2010 của BTC về giao UBNDTP thu hồi để triển khai thực hiện quy hoạch công viên cây xanh và đường dự phóng;

- Ngày 31/10/2012, UBNDTP có QĐ số 5556/QĐ-UBND:

+ Điều 1: Thu hồi 3.156 m2/18.542 m2 tại số 32 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp, giao TT PTQĐ phối hợp với UBND quận Gò Vấp đề xuất phương án sử dụng khu đất nêu trên trình UBNDTP xem xét quyết định.

+ Điều 2: Các cơ quan sau đây có trách nhiệm:

2.1- TT PT QĐ và UBND quận Gò Vấp quản lý phần DT đất thu hồi tại Điều 1 Quyết định này.

2.2- Sở Tài chính, Cục thuế TP, Sở TN&MT: xác định nghĩa vụ tài chính về đất có liên quan mà Cty Công trình GT 60 phải nộp ngân sách theo quy định; Đề xuất hướng xử lý tiền sử dụng đất, tài sản đã đầu tư trên đất của Cty CTGT 60 theo quy định.

TT Phát triển quỹ đất; Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

1 phần DT

Cty TNHH 1TV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải SG (Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN)

1 phần khoảng 500/37.117 m2 tại Khu phố 3, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức

500

- Công văn số 8933/BTC-QLCS ngày 28/7/2011; QĐ số 1805/QĐ-BTC ngày 28/07/2011 của BTC thu hồi nhà đất do Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam quản lý, đang cho thuê và giao cho UBND TP quản lý sử dụng các cơ sở nhà đất trên theo đúng quy định.

- Ngày 03/10/2011, UBND TP có Công văn số 4927/UBND-TM giao UBND Q.Thủ Đức tiếp nhận, quản lý phần diện tích đất khoảng 500m2 tại nhà đất Khu phố 3, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức để triển khai thực hiện quy hoạch đất cây xanh cảnh quan dọc sông Sài Gòn.

Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức

III

Giao đơn vị khác sử dụng (5 địa chỉ)

32,799

 

 

 

Khối Thành phố (1 địa chỉ)

4,102

 

 

8

Cty QL công trình GT Sài Gòn (Sở GTVT)

93/2 Long Sơn, phường Long Bình, Quận 9

4,102

Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 28/03/2008 của UBNDTP Thu hồi giao TTPTQĐ quản lý để tiếp tục thực hiện việc xử lý tranh chấp và đề xuất phương án sử dụng sau khi di dời được chủ cũ.

TT Phát triển quỹ đất

 

Khối Trung ương (4 địa chỉ)

28,697

 

 

9

Phân viện Miền Nam- Học viện thanh thiếu niên

261 Hoàng Hữu Nam, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, Quận 9

26,000

Công văn số 2932/BTC-QLCS ngày 14/03/2008 của BTC thống nhất với UBNDTP thực hiện thu hồi xử lý theo quy định của Luật Đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường

10

Công ty Cung ứng Lao động Lasco (nay là Cty CP Đầu tư và Dịch vụ nhân lực VN)

Khu đất tại phường Trường Thạnh, Quận 9

2,453

- QĐ số 2092/QĐ-BTC ngày 16/08/2010 của Bộ Tài chính giao UBNDTP quản lý để bố trí cho Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình 625 (Bộ GTVT) quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật.

- QĐ số 2045/QĐ-BTC ngày 15/08/2012 của BTC sửa đổi QĐ 2092/QĐ-BTC ngày 16/08/2010 về thu hồi nhà đất thuộc SHNN từ Cty Cung ứng Lao động Lasco thành Cty CP Đầu tư và DV nhân lực Việt Nam;

- Ngày 07/12/2012, UBNDTP có QĐ số 6242/QĐ-UBND:

Điều 1: Nay chấm dứt việc cho thuê khu đất trên do Công ty CP ĐT và DV nhân lực Việt Nam sử dụng theo QĐ 6078/QĐ-UB-ĐT ngày 07/9/2000 của UBNDTP. Lý do: Thực hiện theo QĐ số 2092/QĐ-BTC ngày 16/08/2010 và QĐ số 2045/QĐ-BTC ngày 15/08/2012 của Bộ Tài chính về thu hồi nhà đất thuộc SHNN giao UBNDTP quản lý khu đất.

Điều 2: Giao Sở TN&MT thanh lý HĐ thuê đất với Công ty CP Đầu tư và DV nhân lực Việt Nam và thu hồi GCNQSDĐ số 00004/1aQSDĐ/3546/UB ngày 16/10/2000 và trang bổ sung đính kèm theo quy định.

TT Phát triển quỹ đất

11

Tổng Cty Dầu VN (Tập đoàn Dầu khí VN)

G35-36 đường D2 (số mới 297/2-4 đường D3) Phường 25, quận Bình Thạnh

180

- QĐ số 2327/QĐ-BTC ngày 17/9/2012 của BTC thu hồi 2 nhà đất G35-36 đường D2 (số mới 297/2-4 đường D3) P.25, Q.Bình Thạnh và 446/15 Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh theo nguyên trạng, giao cho UBNDTP tiếp nhận để xử lý theo quy định. UBNDTP có trách nhiệm tiếp nhận quản lý và xử lý theo quy định và đảm bảo phù hợp quy hoạch của Thành phố. Trường hợp các hộ gia đình ở trong khuôn viên 2 nhà đất trên có nhu cầu mua để ổn định chỗ ở thì xem xét bán chỉ định cho các hộ gia đình theo giá thị trường, trường hợp các hộ gia đình không có nhu cầu mua thì thực hiện di dời theo quy định để tổ chức bán đấu giá nếu phù hợp quy hoạch;

- Công văn 2266/UBND-TM ngày 25/04/2015 của UBND Thành phố về kiến nghị liên quan đến 02 nhà đất nêu trên với Bộ Tài chính.

Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính)

12

Tổng Cty Dầu VN (Tập đoàn Dầu khí VN)

446/15 Bùi Đình Túy, Phường 12, quận Bình Thạnh

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2909/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2909/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2015
Ngày hiệu lực28/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2909/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2909/KH-UBND 2015 xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2909/KH-UBND 2015 xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2909/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Hồng
        Ngày ban hành28/05/2015
        Ngày hiệu lực28/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 2909/KH-UBND 2015 xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2909/KH-UBND 2015 xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước Hồ Chí Minh

            • 28/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực