Văn bản khác 291/KH-UBND

Kế hoạch 291/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 291/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo hoạt động Chữ thập đỏ Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 18/CT-TTG NGÀY 09/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới (gọi là Chỉ thị số 18/CT-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai sâu rộng các nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể đối với công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới;

- Củng cố, phát triển tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp;

- Tạo sự thống nhất, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp về thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong triển khai các hoạt động nhân đạo;

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác nhân đạo trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg

- Chính quyền các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm đối với hoạt động nhân đạo, từ thiện;

- Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị ...phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nhân đạo trong tình hình mới, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Củng cố, phát triển tổ chức Hội, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp

2.1. Củng cố, phát triển tổ chức Hội

Xây dựng tổ chức, bộ máy Hội Chữ thập đỏ các cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đủ khả năng, thực hiện đầy đủ các hoạt động theo Luật Hội Chữ thập đỏ. Thường xuyên củng cố, phát triển tổ chức Hội tại địa bàn dân cư, trong các bệnh viện, trường học, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo...; tập trung phát triển số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tình nguyện viên và cộng tác viên Chữ thập đỏ.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp đảm bảo về số lượng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ Hội trong các hoạt động nhân đạo nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác nhân đạo trong tình hình mới;

Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, trước hết là chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách của Hội, cơ chế huy động, thu hút nguồn lực cho công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ.

2.2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

- Hội Chữ thập đỏ các cấp chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác Chữ thập đỏ trong việc phòng ngừa thiên tai, ứng phó thảm họa; Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” và thực hiện tốt Tháng Nhân đạo hàng năm;

- Đổi mới nội dung hoạt động Hội theo hướng phát triển bền vững, dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, đảm bảo thực chất, hiệu quả, nắm chắc những đối tượng khó khăn. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các chủ trương, biện pháp triển khai hoạt động xã hội, nhân đạo, hiến máu, hiến mô tạng nhân đạo, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, sơ cấp cứu, phòng ngừa, ứng phó thảm họa và xây dựng cộng đồng an toàn.

- Đổi mới phương thức hoạt động Hội theo hướng vừa vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đảm nhận giúp đỡ đối tượng, vừa chủ động, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân trợ giúp đối tượng theo tinh thần Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", qua đó thực hiện vai trò cầu nối, điều phối của Hội trong hoạt động nhân đạo;

- Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với hoạt động nhân đạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu chỉ đạo thực hiện Thông báo số 677-TB/TU ngày 20/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp các tổ chức Hội quần chúng đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh; tham mưu ban hành các quy định về công tác cán bộ, biên chế, chính sách đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, cấp huyện và Chủ tịch Hội cấp xã, phường, thị trấn sau khi hợp nhất các tổ chức hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hoạt động Chữ thập đỏ; nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo thực hiện Kết luận số 102 - KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng, Chỉ thị số 43 - CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định về hỗ trợ ngân sách nhà nước cho Hội Chữ thập đỏ các cấp; tham mưu bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ nhân đạo, kinh phí đối ứng cho các dự án do quốc tế tài trợ. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút nguồn lực để triển khai các hoạt động nhân đạo.

3. Sở Y tế: Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, công tác hiến máu nhân đạo, triển khai các dịch vụ y tế công, các cơ sở khám chữa bệnh nhân đạo, hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng. Truyền thông phòng, chống dịch bệnh; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu và hiến mô tạng nhân đạo.

4. Sở Giao thông Vận tải: Tiếp tục phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích, nhất là tai nạn giao thông, đuối nước; đào tạo, huấn luyện và nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho đội ngũ lái xe trên địa bàn và nhân viên làm việc ở các trạm, điểm sơ cấp cứu và cộng đồng.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo phát triển tổ chức Hội trong trường học, xây dựng lực lượng thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ, góp phần giáo dục lòng nhân ái, tính hướng thiện cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học; phối hợp tham mưu giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên tham gia công tác Chữ thập đỏ.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh về công tác xã hội, công tác trợ giúp nhân đạo, tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, trợ giúp đối tượng chính sách xã hội.

7. Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quân sự tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; phối hợp thực hiện các chương trình, dự án về trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, ứng phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động truyền thông, tập huấn, đào tạo, diễn tập và hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng, tuyên truyền Luật Nhân đạo quốc tế, vận động hiến máu tình nguyện trong lực lượng vũ trang.

8. Sở Ngoại vụ: Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo.

9. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục; thông tin, tuyên truyền về hoạt động Chữ thập đỏ và các giá trị nhân đạo.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương quan tâm, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ cùng cấp thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ cấp huyện, xã thực hiện tốt 07 hoạt động chữ thập đỏ được quy định trong trong Luật hoạt động Chữ thập đỏ;

- Xây dựng cơ chế phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong phản biện xã hội và tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách xã hội liên quan đến các hoạt động nhân đạo ở tỉnh.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh tăng cường giám sát và thực thi pháp luật về công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ; tuyên truyền sâu rộng trong các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, chủ động và tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ phát động và triển khai.

12. Tỉnh đoàn: Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh về phát triển lực lượng tình nguyện viên, các hoạt động tình nguyện, tăng cường các hoạt động nhân đạo, giáo dục lòng nhân ái cho thanh, thiếu niên thông qua các hoạt động Chữ thập đỏ tại cộng đồng.

13. Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp hoạt động công tác nhân đạo, thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động nhân đạo, từ thiện bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trên phạm vi toàn tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Hội Chữ thập đỏ tỉnh (trước ngày 15 tháng 12) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, PVP UBND tỉnh (phụ trách);
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, NC1, KGVX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 291/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu291/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2018
Ngày hiệu lực11/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 291/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 291/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo hoạt động Chữ thập đỏ Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 291/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo hoạt động Chữ thập đỏ Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu291/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Vinh
        Ngày ban hành11/09/2018
        Ngày hiệu lực11/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 291/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo hoạt động Chữ thập đỏ Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 291/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo hoạt động Chữ thập đỏ Hà Tĩnh

           • 11/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực