Văn bản khác 3036/KH-BCT

Kế hoạch 3036/KH-BCT công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3036/KH-BCT 2017 đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3036/KH-BCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ NĂM 2017

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BCĐ389 ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017, Bộ Công Thương xây dựng Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả đối với kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, an toàn của cộng đồng, sức khỏe của người dân.

2. Yêu cầu

a) Các cơ quan, đơn vị và công chức thuộc ngành Công Thương phải quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm; tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

c) Nắm vững tình hình tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ có hiệu quả, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

d) Triển khai các kế hoạch chuyên đề, trọng tâm vào các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hàng hóa ảnh hưởng tới sức khỏe, quyền li của người tiêu dùng, các loại hàng hóa nhập khẩu, hàng có thuế suất cao, hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức quán triệt những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về đu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đặc biệt là tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chthị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá; Quyết định số 05/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ; Công điện s 90/CĐ-BCĐ ngày 13 tháng 7 năm 2015 về việc phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; Quyết định số 1059/QĐ-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Đề án Phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020; Quyết định số 636/QĐ-BCT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017; Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu; Chỉ thị s03/CT-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

2.1. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyên đề đấu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017

Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, giám sát, đôn đc lực lượng Quản lý thị trường xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyên đ đu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017, tập trung vào các nội dung sau:

a) Thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, cấp ủy và chính quyền địa phương.

b) Yêu cầu đối với các Kế hoạch chuyên đề:

- Đảm bảo bám sát diễn biến tình hình thực tế, xác định rõ tuyến, địa bàn, lĩnh vực, phương thức thủ đoạn hoạt động, đối tượng trọng điểm và nhóm các mặt hàng cn tập trung kiểm soát; phân công, giao chỉ tiêu thực hiện cụ thể cho các đơn vị trực tiếp quản lý địa bàn, đảm bảo tăng các cuộc thanh tra, kiểm tra; tăng svụ phát hiện, bt giữ, xử lý hành chính, hình sự, tịch thu tang vật đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả tại các địa bàn, tuyến trọng điểm.

- Thực hiện lồng ghép các nội dung nhằm triển khai có hiệu quả Đề án Phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020; tập trung thực hiện đồng bộ các chuyên đề về chống buôn lậu thuốc lá; cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017; quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất; kinh doanh rượu và quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm.

- Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất về nghiệp vụ; huy động các lực lượng, đơn vị cùng đu tranh trên cơ sở phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể đphát huy sức mạnh tổng hợp, tạo thế trận hiệp đồng liên hoàn, khép kín, phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng ở biên giới cửa khẩu và nội địa.

c) Về mặt hàng:

- Chú trọng kiểm tra kiểm soát các lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm tác động lớn đến kinh tế - xã hội, đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và quyn lợi người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm hàng cm (ma túy, vũ khí, vật liệu n, tài liệu phản động, động vật, thực vật hoang dã, pháo, vàng, ngoại tệ, máy móc thiết bị đã qua sử dụng; các mặt hàng có thuế sut cao, thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế (thuốc lá, rượu, xăng, dầu, than, quặng); các mặt hàng tiêu dùng là hàng giả, hàng xâm phạm quyn sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến sản xuất, môi trường (thực phm, tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, gia súc, gia cm, thủy sản, hải sản, nông sản, phụ gia thực phẩm, chất cm trong chế biến thực phẩm, phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuc thú y, thức ăn chăn nuôi và các loại chất cm trong thức ăn chăn nuôi...).

- Đối với mặt hàng thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, lực lượng Quản lý thị trường tổ chức kiểm soát chặt chẽ thị trường bán lẻ, tăng cường quản lý địa bàn, rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, điểm tập kết, cất giữ vận chuyển thuốc lá nhập lậu nhằm nắm chắc diễn biến tình hình thị trường để thực hiện tốt việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu.

d) Về địa bàn: tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các khu vực tập kết hàng hóa gn biên giới, các chợ đu mi, tuyến đường từ khu vực biên giới phía Bc về Hà Nội và các tỉnh lân cận; từ khu vực biên giới Tây Nam về TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; từ các khu kinh tế cửa khẩu vào nội địa, đường hàng không, đường biển... nhất là các địa bàn trọng điểm tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Lạng Sơn, Bc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Lào Cai, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Long An, Đng Tháp.... kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, buôn bán hàng cm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại.

đ) Tiếp tục thực hiện các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại đã được phê duyệt. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm.

2.2. Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Hóa chất, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thương mại biên giới và Min núi, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp, hỗ trợ cho lực lượng Quản lý thị trường trong việc thu thập thông tin, trao đi nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan.

3. Nghiên cứu, đề xuất, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

a) Vụ Pháp chế:

- Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Công Thương đúng tiến độ; bảo đm chất lượng, hiệu quả của các văn bản quy phạm pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật Quản lý ngoại thương.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

b) Cục Quản lý thị trường:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

- Tiếp tục tăng cường chất lượng công tác tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; gắn kết chặt chẽ hoạt động nghiệp vụ của đơn vị Quản lý thị trường các cấp với việc rà soát, phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý hoạt động thương mại và quản lý thtrường, kịp thời nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; tập hợp, kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung để đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ Công Thương.

c) Các đơn vị thuộc Bộ chđộng phối hợp với Vụ Pháp chế nghiên cứu, rà soát, đánh giá, phát hiện những quy định bất cập, chng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về thương mại, quản lý thị trường và xử lý vi phạm hành chính; kịp thời kiến nghị, đ xut việc sửa đi, bổ sung. Đặc biệt là việc rà soát, chấn chỉnh, hoàn thiện chính sách thương mại biên giới, khu thương mại, chính sách kinh doanh hàng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, không để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại.

4. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp

a) Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra lực lượng Quản lý thị trường cả nước:

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như Hải quan, Biên phòng, Công an, Cảnh sát bin và các cơ quan Thanh tra chuyên ngành đtạo thành sức mạnh tng hợp từ Trung ương và địa phương nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá các tụ điểm tập kết, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm an toàn thực phẩm. Chủ động phối hợp với các lc lượng chức năng tổ chức kiểm tra kiểm soát, tập trung xử lý các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; kịp thời ngăn chặn việc vận chuyn, buôn bán hàng cm, hàng giả tại các cửa hàng kinh doanh lớn, các điểm tập kết chứa hàng lậu, kho tàng, bến bãi; các điểm lên xuống, nơi giao nhận hàng hóa trên tt cả các tuyến hàng không, đường bộ, đường sắt, bưu điện qua đó để phát hiện hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ nước ngoài vận chuyn vào Việt Nam; nht là địa bàn Thành phố Hà Nội, Thành phố H Chí Minh;

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký với các lực lượng chức năng được quy định tại Quyết định 19/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đu tranh phòng, chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

- Tăng cường các hoạt động phối hợp với các hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp trong trao đi thông tin, hỗ trợ chng buôn lậu, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo v quyn sở hữu trí tuệ; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế trọng tâm vào phối hợp giữa các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực chng buôn lậu, gian lận thương mại; phối hợp với các tổ chức, thương hiệu toàn cầu hợp tác chng hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

b) Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Hóa chất, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thương mại biên giới và min núi, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị thuộc Bộ: chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; phối hợp, hỗ trợ lực lượng Quản lý thị trường trong việc thu thập thông tin, trao đi chuyên môn nghiệp vụ, tchức kiểm tra kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính có liên quan lĩnh vực chuyên môn được giao.

5. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật của cơ quan, công chức làm công tác quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra lực lượng Quản lý thị trường cả nước:

- Tiếp tục thực hiện Chthị số 23/CT-BCT ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm nâng cao hiệu qucông tác quản lý thị trường,

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chthị số 14/CT-BCT ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để chấn chỉnh kịp thời những sai sót nghiệp vụ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường các cấp; tổ chức sơ kết, đánh giá nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Quản lý thị trường.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý hoạt động thương mại và quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương các tnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của BCông Thương tại Kế hoạch số 7105/KH-BCT ngày 29 tháng 7 năm 2014; Quyết định số 636/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017; công văn số 7599/BCT-QLTT ngày 11 tháng 8 năm 2014 về việc tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả đu tranh phòng, chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị trong ngành Công Thương căn cứ chức năng; nhiệm vụ được giao tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ngay Kế hoạch này.

2. Cục Quản lý thị trường là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tng hp báo cáo Lãnh đạo Bộ việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Cục Quản lý thị trường chỉ đạo Chi cục Quản lý thtrường và các đơn vị trực thuộc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; thực hiện chế độ báo cáo định k vtình hình, đánh giá kết quả thực hiện những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về Cục Quản lý thị trường để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban BCĐ 389 quốc gia (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ Công Thương;
- Văn phòng Th
ường trực BCĐ 389 quốc gia;
- VP Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;
- Trưởng Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở Công Thương các t
nh, TP trực thuộc TW;
- Chi cục QLTT các t
nh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLTT (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3036/KH-BCT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3036/KH-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2017
Ngày hiệu lực13/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3036/KH-BCT

Lược đồ Kế hoạch 3036/KH-BCT 2017 đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3036/KH-BCT 2017 đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3036/KH-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýĐỗ Thắng Hải
        Ngày ban hành13/04/2017
        Ngày hiệu lực13/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3036/KH-BCT 2017 đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3036/KH-BCT 2017 đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả

           • 13/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực