Văn bản khác 3061/KH-UBND

Kế hoạch 3061/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3061/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg văn hóa công vụ tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3061/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1847/QĐ-TTG NGÀY 27/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mc đích:

a) Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ (sau đây viết tắt là Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) tại địa phương; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đng, chính quyền các cấp và của toàn thđội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ;

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm được phân công của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

c) Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Yêu cầu:

a) Quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công, thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương - gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị;

c) Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Xây dựng, hoàn thiện quy định, nội quy, quy tắc, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo cơ sở thực hiện hiệu quả các quy định về văn hóa công vụ.

2. Đẩy mạnh bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ.

3. ng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên diện rộng cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở của cơ quan, đơn vị nhằm minh bạch các thủ tục hành chính, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn.

5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ theo kế hoạch hàng năm của cơ quan, đơn vị.

6. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp;

7. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện theo quy định.

III. T CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức Hội đặc thù; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

a) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về văn hóa công vụ tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền quản lý nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, trang phục phù hợp với công việc, trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc (trong đó, cần lưu ý lồng ghép thực hiện vào nội dung sinh hoạt của chi bộ và cơ quan).

b) Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gắn với thực hiện cải cách hành chính; xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

c) Rà soát, nghiên cứu, ban hành, sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa những vi phạm về văn hóa công vụ.

d) Đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; không để xảy ra tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm, biểu hiện nhũng nhiễu, vi phạm các quy định về văn hóa công vụ, gây phiền hà trong giải quyết công việc, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

đ) Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công vụ đến từng cán bộ công chức, viên chức và người lao động; triển khai thực hiện thi đua, công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa theo quy định, phù hợp với mục đích và yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ.

e) Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ, coi đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc đánh giá, bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

g) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/11 hàng năm.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này.

b) Kịp thời rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành, sửa đổi các quy định, quy chế về văn hóa công sở đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương ngay sau khi Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua thanh tra, kiểm tra công vụ theo chương trình, kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất.

d) Tổ chức thực hiện bồi dưỡng về văn hóa công vụ theo các chương trình, tài liệu bồi dưỡng về văn hóa công vụ dành cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ (lồng ghép trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của tỉnh).

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc thực hiện Đề án văn hóa công vụ.

e) Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ kết quả thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12 hàng năm.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Đề án văn hóa công vụ được phê duyệt theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để kịp thời biểu dương những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện; đồng thời, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về văn hóa công vụ.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ quy định, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, triển khai thực hiện thi đua về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa theo quy định, đảm bảo phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ.

5. Giao Sở Tài chính theo dõi, cập nhật các quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính về sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp, tăng cường giám sát các cơ quan, đơn vị nhà nước trong việc thực thi nhiệm vụ gắn với thực hiện văn hóa công Vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (để b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các ĐVSN trực thuộc UBND tỉnh;
- Các tổ chức Hội đặc thù;
- UBND các huyện, thành phố;
-
UBMTTQVN tnh;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, VXNV. PD

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3061/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3061/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực17/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(06/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3061/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3061/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg văn hóa công vụ tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3061/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg văn hóa công vụ tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3061/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành17/07/2019
        Ngày hiệu lực17/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (06/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3061/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg văn hóa công vụ tỉnh Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3061/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg văn hóa công vụ tỉnh Ninh Thuận

           • 17/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực