Văn bản khác 307/KH-UBND

Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 307/KH-UBND 2018 tăng cường quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 307/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/CT-TTG NGÀY 07/8/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt Chỉ thị số 22/CT-TTg) về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước và Văn bản số 6115/BNN-TCTL ngày 10/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Chỉ thị số 22/CT-TTg ; sau khi xem xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1714/SNN-TL ngày 11/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, với một số nội dung trọng tâm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phân rõ trách nhiệm cho chính quyền các cấp, thủ trưởng các đơn vị được giao trực tiếp quản lý các hồ chứa; thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập và hồ chứa nước.

2. Phát huy vai trò chủ động, tích cực của các địa phương, đơn vị được giao quản lý các hồ chứa nước trong việc huy động nguồn lực để thực hiện đảm bảo an toàn cho các hồ chứa nước; đảm bảo sự thống nhất trong quản lý, vận hành, quản lý và khai thác các hồ chứa nước phục vụ đa mục tiêu một cách bền vững và có hiệu quả, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn cho tất cả các đập, hồ chứa nước trên địa bàn; xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du; đặc biệt phải xây dựng được phương án cụ thể đảm bảo an toàn cho các đập, hồ chứa hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn cao; tổ chức diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

2. Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền liên quan đến đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác các đập, hồ chứa nước. Phân cấp quản lý gắn với trách nhiệm cụ thể của từng sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư trong việc quản lý đầu tư xây dựng các đập, hồ chứa nước.

3. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

4. Huy động mọi nguồn lực cấp tỉnh, huyện và xã, quỹ phòng, chống thiên tai để thực hiện các nội dung trong Kế hoạch và thực hiện các quy định khác của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ thủy lợi; chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn, sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để đầu tư sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn trước mùa mưa, lũ hàng năm.

5. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng xây dựng công trình đối với hoạt động đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn, nhất là đối với các đập, hồ chứa nước do cấp huyện, xã và doanh nghiệp tư nhân làm chủ đầu tư.

6. Củng cố lực lượng quản lý chuyên trách, đủ năng lực chuyên môn để quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, đặc biệt là đối với các đập, hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ, các đập, hồ chứa thủy điện do tư nhân đầu tư, quản lý; tăng cường việc thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, vận hành hồ chứa.

7. Rà soát, chấn chỉnh việc kê khai đăng ký an toàn đập; lập, phê duyệt và thực hiện quy trình vận hành hồ chứa nước; lắp đặt thiết bị quan trắc công trình, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trên lưu vực hồ chứa nước; lắp đặt hệ thống giám sát vận hành hồ chứa, hệ thống thông tin cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du; lưu trữ hồ sơ, hệ thống cơ sở dữ liệu; xây dựng quy trình vận hành cửa van, quy trình bảo trì công trình; thực hiện cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước; xây dựng phương án bảo vệ, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho đập, hồ chứa nước.

8. Tổ chức xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh, nhằm phát huy tối đa năng lực các hồ chứa nước phục vụ đa mục tiêu, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Chỉ đạo UBND cấp xã, các đơn vị được phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi lợi trên địa bàn: Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các hồ chứa nước thủy lợi, trên cơ sở đó xây dựng phương án và huy động các nguồn lực để tổ chức khắc phục, sửa chữa đảm bảo an toàn cho công trình, đặc biệt là các hồ chứa nước có nguy cơ mất an toàn cao; lập, thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho từng hồ chứa và vùng hạ du hồ chứa nước cụ thể để tổ chức thực hiện; tổ chức diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và phương án đảm bảo an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo thẩm quyền.

- Củng cố, hoàn thiện, nâng cao năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý công trình hồ chứa trên địa bàn quản lý.

2. Các Công ty: TNHH một thành viên thủy lợi, Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng, Cổ phần Thủy điện Hương Sơn, Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn và các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi

- Rà soát, đánh giá hiện trạng các đập, hồ chứa nước thuộc đơn vị quản lý, lập báo cáo và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với hồ chứa thủy lợi), Sở Công Thương (đối với hồ chứa thủy điện); xây dựng phương án khắc phục, sửa chữa trình thẩm định, phê duyệt theo quy định và huy động các nguồn lực để tổ chức khắc phục, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

- Tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa nước để tổ chức thực hiện; tổ chức diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là vùng hạ du các đập, hồ chứa nước xung yếu.

- Rà soát, đánh giá quy trình vận hành hồ chứa các công trình an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định, đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy trình vận hành cho các hồ chứa chưa được xây dựng hoặc bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế nhằm bảo đảm vận hành an toàn công trình và vùng hạ du.

- Thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo đúng quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát, đánh giá thực trạng các hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh; tổng hợp, xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy lợi, nhất là các hồ chứa nước có nguy cơ mất an toàn cao, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền nhằm tăng cường công tác quản lý, khai thác các đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi.

- Phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn các quy định nhằm tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đập, hồ chứa nước.

- Tổ chức rà soát, đánh giá năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý an toàn đập; tổ chức tập huấn, hướng dẫn quản lý vận hành và củng cố thành lập các tổ chức quản lý công trình hồ đập theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Sở Công thương

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý đập, hồ chứa nước thủy điện tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các hồ chứa nước thủy điện; tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh quyết định việc tích nước và giải pháp an toàn đối với đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các Nhà máy thủy điện chấp hành nghiêm lệnh vận hành xả lũ của các cấp có thẩm quyền và quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước thủy điện được phê duyệt, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

- Rà soát công tác quy hoạch các hồ chứa thủy điện, tham mưu UBND tỉnh xem xét các dự án thủy điện có hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không đảm bảo phát triển bền vững; phối hợp với địa phương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đập, hồ chứa thủy điện thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chất lượng an toàn đập.

- Chỉ đạo các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định, xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du đối với các kịch bản xã lũ của hồ chứa; đầu tư trang thiết bị hệ thống giám sát tự động, hệ thống cảnh báo xả lũ hạ du cho các đập, hồ chứa thủy điện để hỗ trợ quản lý, vận hành và chỉ đạo ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

- Củng cố lực lượng làm công tác quản lý nhà nước về thủy điện ở Sở; củng cố lực lượng làm công tác quản lý, vận hành đập, hồ chứa của các chủ đập thủy điện; kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, vận hành hồ chứa của các chủ đập thủy điện trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập danh mục đầu tư các công trình đập, hồ chứa nước cần nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Tổng hợp, điều chỉnh, đề xuất nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh để xử lý đập, hồ chứa thủy lợi xung yếu, cấp bách.

6. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối nguồn kinh phí để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; kinh phí khắc phục khẩn cấp sự cố, mất an toàn của đập, hồ chứa thủy lợi; kinh phí thực hiện các quy định khác của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; kinh phí tập huấn củng cố nâng cao năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý vận hành an toàn đập; tiếp tục bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện “Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai”.

7. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền cấp tỉnh về đầu tư xây dựng các công trình hồ chứa trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các quy định nhằm tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đập, hồ chứa nước; tăng cường kiểm tra chất lượng, xử lý vi phạm đối với các hoạt động đầu tư, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

8. Các sở, ngành khác: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các địa phương thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước./.

(Chi tiết có Phụ lục Kế hoạch kèm theo)

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng BCĐ PCLB TW;
- Tổng cục Thủy Lợi;
- TTt Tỉnh ủy, TTr HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chi cục Thủy lợi;
- VP Ban Chỉ huy PCLB -TKCN Tỉnh;
- Các Công ty TNHH MTV thủy lợi;
- Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh;
- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng;
- Các Cty CP thủy điện: Hương Sơn, Hồ Bốn;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UB tỉnh (theo dõi NL);
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NL1.(18)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/CT-TTG NGÀY 07/8/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

1

Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý; xây dựng phương án khắc phục, sửa chữa trình thẩm định, phê duyệt theo quy định và tổ chức thực hiện

Các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước

Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công Thương; các đơn vị liên quan

Kế hoạch; Báo cáo

Năm 2018 và các năm tiếp theo

2

Xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa nước. Tổ chức diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp

Các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương; các đơn vị liên quan

Phương án; Diễn tập

Năm 2018 và các năm tiếp theo

3

Rà soát, đánh giá quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt để điều chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp

Các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước

Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan

Báo cáo; Quyết định điều chỉnh

Năm 2018 và các năm tiếp theo

4

Củng cố, hoàn thiện bộ máy đối với đập, hồ chứa nước trên địa bàn quản lý.

Các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước

Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan

Các Báo cáo, Quyết định

Năm 2018 và các năm tiếp theo

5

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, TP, thị xã; các đơn vị chủ quản lý đập, hồ chứa nước

Các Văn bản; Quyết định

Năm 2018 và các năm tiếp theo

6

Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền nhằm tăng cường công tác quản lý, khai thác các đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, TP, thị xã; các đơn vị chủ quản lý đập, hồ chứa nước

Các Văn bản, báo cáo

Năm 2018 và các năm tiếp theo

7

Tổ chức rà soát, đánh giá năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý an toàn đập; tổ chức tập huấn, hướng dẫn quản lý vận hành và củng cố thành lập các tổ chức quản lý công trình hồ đập theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, TP, thị xã; các đơn vị chủ quản lý đập, hồ chứa nước

Các Văn bản chỉ đạo

Năm 2018 và các năm tiếp theo

8

Xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở: Kế hoạch và ĐT, Công Thương, Tài chính; UBND các huyện, TP, thị xã; các đơn vị chủ quản lý đập, hồ chứa nước

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án

Năm 2019

11

Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các hồ chứa nước thủy điện; tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh quyết định việc tích nước và giải pháp an toàn đối với đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương, đơn vị liên quan

Văn bản chỉ đạo, báo cáo

Năm 2018 và các năm tiếp theo

12

Chỉ đạo các Nhà máy thủy điện chấp hành nghiêm lệnh vận hành xả lũ của các cấp có thẩm quyền và quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước thủy điện được phê duyệt, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương, đơn vị liên quan

Văn bản chỉ đạo

Năm 2018 và các năm tiếp theo

13

Rà soát quy hoạch các hồ chứa thủy điện, dừng thực hiện các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không đảm bảo phát triển bền vững; phối hợp với địa phương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đập, hồ chứa thủy điện thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chất lượng an toàn đập.

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và PTNT; Chủ sở hữu các đập, hồ chứa thủy điện; UBND các huyện, TP, thị xã và các đơn vị liên quan

Báo cáo; Văn bản chỉ đạo

Năm 2018 và các năm tiếp theo

14

Chỉ đạo các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định.

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và PTNT; Chủ sở hữu các công trình đập, hồ chứa thủy điện, UBND các huyện, TP, thị xã và các đơn vị liên quan

Văn bản chỉ đạo; các thiết bị được lắp đặt

Năm 2018 và các năm tiếp theo

15

Củng cố lực lượng làm công tác quản lý nhà nước về thủy điện ở Sở; củng cố lực lượng làm công tác quản lý, vận hành đập, hồ chứa của các chủ đập thủy điện; tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, vận hành hồ chứa của các chủ đập thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương

Chủ sở hữu các công trình đập, hồ chứa thủy điện

Báo cáo, Văn bản chỉ đạo

Năm 2018 và các năm tiếp theo

16

Lập danh mục đầu tư các công trình đập, hồ chứa nước cần nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, TP, thị xã và các đơn vị liên quan

Danh mục công trình

Năm 2018 và các năm tiếp theo

17

Tổng hợp, điều chỉnh, đề xuất nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh để xử lý đập, hồ chứa thủy lợi xung yếu, cấp bách.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Tài chính; UBND các huyện, TP, thị xã và các đơn vị liên quan

Văn bản điều chỉnh; danh mục điều chỉnh

Năm 2018 và các năm tiếp theo

18

Tham mưu UBND tỉnh kinh phí hỗ trợ khắc phục khẩn cấp sự cố, mất an toàn của đập, hồ chứa thủy lợi; kinh phí thực hiện các quy định khác của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.

Sở Tài chính

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương; Kế hoạch và ĐT; các địa phương, đơn vị liên quan

Tờ trình; Báo cáo; văn bản

Năm 2018 và các năm tiếp theo

19

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền cấp tỉnh về đầu tư xây dựng các công trình hồ chứa trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các quy định nhằm tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đập, hồ chứa nước; tăng cường kiểm tra chất lượng, xử lý vi phạm đối với các hoạt động đầu tư, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng

Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương

Thành lập đoàn; Báo cáo; Văn bản chỉ đạo

Năm 2018 và các năm tiếp theo

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 307/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu307/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2018
Ngày hiệu lực18/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 307/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 307/KH-UBND 2018 tăng cường quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 307/KH-UBND 2018 tăng cường quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu307/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Khánh
        Ngày ban hành18/09/2018
        Ngày hiệu lực18/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 307/KH-UBND 2018 tăng cường quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Hà Tĩnh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 307/KH-UBND 2018 tăng cường quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Hà Tĩnh

             • 18/09/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/09/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực