Văn bản khác 31/UBND-KH

Kế hoạch 31/UBND-KH về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 31/UBND-KH tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/UBND-KH

Thái Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 TẠI TỈNH THÁI BÌNH.

Căn cứ Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 2 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016;

Căn cứ Công văn số 1078/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT;

Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-BGDĐT ngày 15/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi THPT quốc gia năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-BGDĐT ngày 16/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho các sở giáo dục và đào tạo chủ trì tổ chức cụm thi THPT quốc gia năm 2016;

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức thi THPT quốc gia năm 2016 đảm bảo đúng nội dung, đối tượng và tiến độ thời gian quy định.

2. Đảm bảo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

II. Yêu cầu

1. Triển khai đến toàn thể các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh những nội dung cơ bản, những đổi mới trong cách thức tổ chức thi THPT quốc gia năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học y Dược Thái Bình triển khai thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu của Kế hoạch này.

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN

I. Thông tin chung về Kỳ thi.

1. Lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi

Ngày

Buổi

Môn thi

Thi gian làm bài

Giờ phát đề thi cho T.sinh

Giờ bắt đầu làm bài

30/6/2016

SÁNG từ 8 giờ

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

01/7/2016

SÁNG

Toán

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Ngoại ngữ

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

02/7/2016

SÁNG

Ngữ văn

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Vật lí

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

03/7/2016

SÁNG

Địa lí

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Hóa học

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

04/7/2016

SÁNG

Lịch sử

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Sinh học

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

2. Công tác in sao, vận chuyn và bàn giao đthi tại Hội đng thi, coi thi: Thực hiện theo Quy chế thi THPT quốc gia.

3. Công tác Chm thi, Chấm phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT: Thực hiện theo Quy chế thi THPT quốc gia.

4. Các cụm thi

Cụm thi số 23 do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức, dành cho thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016:

- Số thí sinh dự thi (dự kiến): 6458 thí sinh (4801 thí sinh TPHT, 1657 thí sinh GDTX).

- Số điểm thi: 08 điểm thi.

- Số phòng thi: 235 phòng.

Cụm thi số 32 do trường Đại học Y Dược Thái Bình chủ trì, phối hợp với trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016:

- S thí sinh dự thi (dự kiến): 14.000.

- Số điểm thi: 20 điểm.

- Số phòng thi: 530 phòng.

(Điểm thi, phòng thi trong Phụ lục đính kèm)

II. Công tác chuẩn bị trước Kỳ thi

Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Ban hành Chthị về tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình.

- Thành lập Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tỉnh Thái Bình.

- Thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tỉnh Thái Bình.

- Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Y Dược Thái Bình; các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Kỳ thi; chỉ đạo Đoàn thanh niên, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thí sinh là con em các gia đình chính sách, hộ nghèo trong quá trình tham dự Kỳ thi.

- Chỉ đạo việc bố trí 02 Cụm thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình, gồm: Cụm thi do trường Đại học Y Dược Thái Bình chủ trì (Cụm thi số 32) và Cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình chủ trì (Cụm thi số 23).

III. Nội dung công việc cụ thể

STT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thi gian thực hiện

1.

Ban hành Chỉ thị về tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh

 

Trước ngày 25/4/2016

2.

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tgiúp việc Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh

 

Trước ngày 30/4/2016

3.

Thu Hsơ ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi.

Các đơn vị đăng ký dự thi

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình

Từ ngày 01/4 đến ngày 30/4/2016

4.

Ban hành Kế hoạch vviệc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh

 

Trước ngày 15/5/2016

5.

Thành lập Ban tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 cấp huyện, thành phố.

UBND huyện, thành phố

 

Trước ngày 25/5/2016

6.

Bàn giao danh sách, túi hồ sơ và phí dự thi của thí sinh ĐKDT cho trường ĐH Y Dược Thái Bình.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình

Trường ĐH Y Dược Thái Bình

Chậm nhất ngày 20/5/2016

7.

Tổ chức các Hội đồng thi và các ban, làm các công việc chuẩn bị thi.

Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình

Các trường THPT, các đơn vị có liên quan

Từ ngày 20/5/2016

8.

Thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi.

Các đơn vị ĐKDT

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình

Chậm nhất ngày 30/5/2016

9.

Thông báo công khai những trường hp thí sinh không đủ điều kin dthi

Thủ trưởng đơn vị ĐKDT

 

Chậm nhất ngày 10/6/2016

10.

Hoàn thành việc lập danh sách thí sinh theo từng môn thi và cập nhật dữ liệu phân phòng thi của thí sinh vào phần mềm quản lý thi.

Các Hội đồng thi

 

Trước ngày 10/6/2016

11.

Cập nhật dữ liệu ĐKDT của thí sinh vào phần mềm quản lý thi và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo trước Kỳ thi

Cục KTKĐCLGD

Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐH Y Dược Thái Bình

Chậm nhất ngày 10/6/2016

12.

Họp Ban chỉ đạo ln 2 (Các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao)

Trưởng Ban chỉ đạo

Thành viên BCĐ

Trước ngày 10/6/2016

13.

Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các đơn vị ĐKDT

 

Chậm nhất ngày 15/6/2016

14.

In sao đề và bản giao đề thi cho các điểm thi

Ban In sao đthi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi

Các điểm thi

Từ ngày 20/6/2016

15.

BCĐ kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi

BCĐ

 

Từ ngày 25/6/2016

16.

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi

 

Từ ngày 29/6/2016

17.

Coi thi theo lịch thi

Ban Coi thi

 

Các ngày 01, 02, 03, 04/7/2016

18.

Cập nhật vào phần mềm quản lý thi báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi

Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Sở giáo dục và Đào tạo Thái Bình báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh

Các Hội đồng thi

Bui thi sáng trước 11 giờ 30, buổi thi chiều trước 16 giờ 30

19.

Cập nhật vào phn mm quản lý thi báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi

Các Hội đồng thi

Chậm nht 10 giờ 30 ngày 05/7/2016

20.

- Tổ chức chm thi.

- Tổng kết công tác chấm thi.

- Báo cáo sơ bộ kết quả và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; Các Hội đồng thi

Hoàn thành chấm thi và báo cáo sơ bộ kết quả trước ngày 20/7/2016

21.

Gửi dữ liệu kết quả thi của các thí sinh đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT cho các sở Giáo dục và Đào tạo có thí sinh dự thi.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình

Chậm nhất ngày 20/7/2016

22.

Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình

Các trường THPT

Chậm nhất ngày 25/7/2016

23.

Cập nhật vào phn mm quản lý thi và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ Giáo dục và Đào tạo; công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình

Cục KTKĐCLGD

Chậm nhất ngày 25/7/2016

24.

Cp Giy chng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.

Hiệu trưởng trường THPT

 

Chậm nhất ngày 27/7/2016

25.

In và gửi Giy chứng nhận kết quthi cho thí sinh đã ĐKDT để xét tuyển sinh ĐH, CĐ

Trường ĐH Y Dược Thái Bình

SGiáo dục và Đào tạo, các đơn vị ĐKDT

Chậm nhất ngày 30/7/2016

26.

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi.

Các đơn vị ĐKDT

 

Chậm nhất ngày 30/7/2016

27.

Sở Giáo dục và Đào tạo chuyn dữ liệu phúc khảo cho các Hội đồng thi

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình

Các Hội đồng thi

Chậm nhất ngày 31/7/2016

28.

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Các Hội đồng thi

Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình

Hoàn thành trước ngày 08/8/2016

29.

Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các trường THPT

Chậm nht ngày 09/8/2016

30.

Cập nhật vào phn mm quản lý thi và gửi Báo cáo kết quả tốt nghiệp THPT chính thức và dữ liệu vCục KTKĐCLGD

Cục KTKĐCLGD

Sở Giáo dục và Đào tạo

Chậm nhất ngày 10/8/2016

31.

Gửi danh sách TS được công nhận tốt nghiệp THPT (chính thức) về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trước ngày 15/8/2016

32.

Họp tng kết Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2016

Ban chỉ đạo Kỳ thi

 

Trước ngày 15/8/2016

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đạt hiệu quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công thành viên Ban Chđạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 là lãnh đạo các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị tập trung làm tốt những công việc trọng tâm sau đây:

1. Sở Giáo dc và Đào to Thái Bình

- Phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh theo đúng Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi do Sở GDĐT chủ trì để thực hiện các công việc của Kỳ thi; bố trí địa điểm thi của Cụm thi dành cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016 đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi; thành lập đoàn thanh tra việc chuẩn bị thi của các cơ sở giáo dục và xét công nhận tốt nghiệp THPT trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 Cụm thi dành cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016 theo Quyết định số 770/QĐ-BGDĐT ngày 16/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức phổ biến rộng rãi đến cán bộ, giáo viên và học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 về Quy chế thi THPT, Quy chế tuyển sinh đại học, Cao đẳng năm 2016 và các quy định, hướng dẫn liên quan đến Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đảm bảo tất cả cán bộ, giáo viên và thí sinh nắm vững Quy chế khi tham gia Kỳ thi.

- Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình theo biên chế năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Tổ chức ôn tập chu đáo, hiệu quả cho học sinh. Nghiêm cấm việc cắt xén chương trình, ép buộc học sinh học thêm không đúng quy định; Quản lý, giáo dục cán bộ, giáo viên và học sinh chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành; không để phát sinh các tiêu cực trong thi cử, dạy thêm học thêm và lạm thu; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức ôn luyện cho học sinh trong các trường khối THPT trên địa bàn tỉnh.

- Phi hợp chặt chẽ với Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao liên quan đến Kỳ thi, đảm bảo đúng quy chế, tiến độ quy định. Chđạo, tổ chức đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi, chuyển hồ sơ đăng ký dự thi về Trường Đại học Y Dược Thái Bình và gửi dữ liệu đăng ký dự thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng Quy chế thi THPT quốc gia.

- Phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; chđạo và bố trí các điểm thi của cả hai Cụm thi bảo đảm các điều kiện thuận lợi về giao thông đi lại, nơi ăn nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác bảo vệ, an ninh trật tự tại các điểm thi (kết quả kiểm tra các Điểm thi gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/5/2016).

- Phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, thành phố và các đơn vị liên quan hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, ở xa tham dự Kỳ thi; đặc biệt không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay đi lại khó khăn.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo trong ngành được bố trí đặt điểm thi chỉnh trang cơ sở vật chất, phòng thi và các đồ dùng cần thiết; xây dựng kế hoạch hậu cần, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có phục vụ Hội đồng thi và Cán bộ coi thi; Huy động đoàn viên, thanh niên tham gia lực lượng thanh niên tình nguyện phục vụ Kỳ thi.

- Cử cán bộ, giáo viên THPT tham gia (coi thi, chấm thi, thanh tra thi...) phục vụ Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình theo đề nghị của Trường Đại học Y Dược Thái Bình; quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên tham gia.

- Phối hp với Trường Đại học Y dược Thái Bình xây dựng kế hoạch, trình Trưởng Ban Chđạo phê duyệt phân công thành viên Ban Chđạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2016 và Cụm thi địa phương do Sở chủ trì.

- Tổ chức thu, nhận và chuyển danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo đến các Hội đồng thi.

- Nhận giấy chứng nhận kết quả thi từ Trường Đại học Y Dược Thái Bình và tổ chức bàn giao cho thí sinh. Xét công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng tốt nghiệp THPT cho thí sinh đăng ký dự thi.

- Chỉ đạo các trường THPT, trung tâm GDTX-HN tăng cường công tác ôn tập cho học sinh, khuyến khích các đơn vị tổ chức thi thử để giúp học sinh làm quen với nội dung, hình thức của kỳ thi THPT quc gia, tạo điu kiện đhọc sinh củng c kiến thức và rèn kỹ năng vận dụng.

- Tiến hành kiểm tra điều kiện và hồ sơ dự thi của các đơn vị đăng ký dự thi theo Quy chế thi hiện hành; đôn đốc các cơ sở giáo dục được lựa chọn đặt điểm thi chỉnh trang cơ sở vật chất, đảm bảo những điều kiện tốt nhất để tổ chức kỳ thi.

- Cung cấp số điện thoại thường trực trong thời gian trước, trong và sau Kỳ thì thi THPT quốc gia để Ban Chỉ đạo tiện liên hệ khi cần thiết.

2. Trường Đại học Y Dưc Thái Bình

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình; thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng để thực hiện các công việc của Kỳ thi; phối hp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Kỳ thi trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phi hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, Trường ĐH Tài nguyên môi trường Hà Nội tổ chức, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao liên quan đến Kỳ thi, đảm bo đúng quy chế, tiến độ quy định.

- Làm tốt công tác chuẩn bị Kỳ thi, chủ động có văn bản đề nghị Sở GDĐT Thái Bình cử cán bộ, giáo viên tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi; bố trí đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, tham gia trong các hoạt động của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

- Nghiêm túc triển khai việc tập huấn, quán triệt nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên và sinh viên được cử tham gia vào các hoạt động của Kỳ thi, đặc biệt là đối với cán bộ tham gia coi thi, chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hp cùng các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ in sao đề thi; vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi; chấm thi; chấm phúc khảo; báo cáo kết quả và lưu trữ hồ sơ thi theo đúng quy định.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật báo cáo Ban Chỉ đạo để xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thời gian diễn ra Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình.

- Cung cấp số điện thoại thường trực trong thời gian trước, trong và sau Kỳ thì thi THPT quốc gia để Ban Chỉ đạo tiện liên hệ khi cần thiết.

- Tổng hp dự toán kinh phí phục vụ Kỳ thi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Công an tỉnh

- Bố trí lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các địa điểm in sao đề thi, địa điểm thi, khu vực chấm thi... và trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi theo đúng quy chế thi; cử cán bộ phối hợp với các Ban của các Hội đồng thi; tham gia vận chuyển đề thi, bài thi đảm bảo đúng quy chế.

- Có biện pháp quản lý, phòng ngừa các hành vi vi phạm quy chế thi, có phương án và kịp thời xử lý các hiện tượng tiêu cực như tung tin thất thiệt, bán đề giả, đưa tài liệu vào phòng thi, đe dọa cán bộ coi thi...

- Tăng cường lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn đặt địa điểm thi, tạo sự yên tâm cho thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi.

- Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông tại các bến xe, bến phà, các nút giao thông có khả năng ùn tắc để giữ gìn trật tự an toàn giao thông, kịp thời giải tỏa các ùn tắc giao thông tại các tuyến đường thí sinh đi thi và tại các địa điểm có tchức thi.

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm cho các tuyến giao thông được thông suốt, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh.

4. Sở Giao thông Vận tải

- Chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải đảm bảo phương tiện giao thông với chất lượng tốt, ưu tiên cho thí sinh và người nhà thí sinh, không tăng giá, ép giá cước vận tải.

- Tăng cường lực lượng thanh tra giao thông, phối hợp với Công an tnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm cho các tuyến giao thông được thông suốt, tạo thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh, đặc biệt trên các tuyến đường có học sinh đi thi.

5. Công ty Điện lực Thái Bình

Ưu tiên cấp điện trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi, bảo đảm có đủ điện cho các hoạt động của Kỳ thi.

6. Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Thái Bình

Cung cấp nước ổn định trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi.

7. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Công thương đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tuyệt đi không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

- Xây dựng phương án chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, cán bộ tham gia Kỳ thi. Cử cán bộ làm công tác y tế tại các điểm thi theo đề nghị của Trường Đại học Y Dược Thái Bình và Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình (Cụm thi địa phương).

- Chuẩn bị các loại thiết bị thiết yếu và cơ số thuốc phù hp để đáp ứng kịp thời các trường hợp đau ốm bất thường của thí sinh và khi dịch bệnh xảy ra trong các ngày thi.

8. Sở Công thương

- Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn nghỉ trên địa bàn tỉnh đảm bảo bình ổn giá cả dịch vụ ăn nghỉ; hướng dẫn, giúp đỡ cho các thí sinh cùng người nhà thí sinh tham gia Kỳ thi.

- Phối hợp với Sở Y tế đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền đầy đủ các nội dung, quy chế, những quy định mới về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tới cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và người dân; đảm bảo thông tin liên lc thông suốt trong mi tình huống của Kỳ thi.

- Phi hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Y Dược Thái Bình mở chuyên mục Hi - Đáp” để giải đáp những vấn đề liên quan đến Kỳ thi cho thí sinh, người nhà thí sinh và những người quan tâm đến Kỳ thi.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại tnh Thái Bình. Tổ chức chương trình Đồng hành cùng thí sinh chuẩn bị thi THPT quốc gia trên truyền hình.

Phối hợp với các đơn vị chức năng cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết liên quan đến Kỳ thi và giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi.

11. Báo Thái Bình

Tăng cường công tác tuyên truyền nhm thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, rõ ràng về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản liên quan đến Kỳ thi, những điểm mới trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

12. Đề nghị Bưu điện tỉnh Thái Bình, Viễn thông Thái Bình, Công ty viễn thông Viettel chi nhánh Thái Bình

Làm tốt công tác chuyển phát kịp thời, an toàn các ấn phẩm liên quan đến Kỳ thi. Đảm bảo đường truyền thông suốt, tốc độ ổn định trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi.

13. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình

- Chủ trì, phối kết hp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức đội ngũ tình nguyện viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thể hiện truyền thống nhân ái, hiếu khách, tự nguyện hỗ trợ nơi ăn ngh, phương tiện đi lại …; tổ chức đón tiếp ban đầu, hướng dẫn thí sinh và người nhà..., đảm bảo 100% thí sinh về dự thi có nơi ăn, nghỉ thuận tiện và làm thủ tục đăng ký dự thi nhanh chóng, chính xác, kịp thời;

- Phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn thanh niên các huyện, thành phố làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm tình nguyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thí sinh và người nhà thí sinh đến dự thi trên địa bàn.

14. Ủy ban nhân dân huyện, thành ph

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch chi tiết, tổng thể để phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành có liên quan tổ chức Kỳ thi trên địa bàn đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Kế hoạch tổ chức thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Kỳ thi của tỉnh.

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục trên địa bàn tạo điều kiện, phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, Trường Đại học Y Dược Thái Bình trong việc lựa chọn các trường học làm địa điểm thi.

- Chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn được lựa chọn đặt đim thi tạo điu kiện về cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi.

- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị hậu cần hỗ trợ bố trí nơi ăn, ngh hp lý cho thí sinh và người nhà thí sinh theo hướng tăng cường huy động chỗ nghỉ trọ trong khu dân cư, chỗ trọ giá rẻ hoặc miễn phí, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi; xây dựng kế hoạch tổ chức đội ngũ tình nguyện viên, hỗ trợ, đảm bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi tại địa phương.

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh tìm nơi ăn, nghỉ, làm thủ tục dự thi; làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm tình nguyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thí sinh và người nhà thí sinh đến dự thi trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của huyện, thành phtổ chức tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại khu trung tâm và nơi tập trung đông dân cư tại địa phương.

- Phối hp với Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Y Dược Thái Bình trong việc bố trí địa điểm thi; kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi ở các đơn vị được lựa chọn bố trí đặt điểm thi trên địa bàn huyện, thành phố.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng, tăng cường xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn hỗ trợ đưa thí sinh của địa phương đi thi.

15. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm giáo dục thưng xuyên, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

- Các đơn vị nơi được lựa chọn bố trí điểm thi xây dựng kế hoạch, sắp xếp lịch học phù hợp để học viên, sinh viên không phải đến trường trong những ngày diễn ra Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình.

- Xây dựng kế hoạch hậu cần, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có phục vụ Hội đồng thi và giám thị coi thi, đảm bảo giảm tối đa chi phí cho Kỳ thi; huy động đoàn viên, thanh niên tham gia lực lượng thanh niên tình nguyện phục vụ Kỳ thi.

- Tạo điều kiện, bố trí sắp xếp hỗ trợ chỗ ở trong ký túc xá cho thí sinh và người nhà thí sinh ở xa tham dự Kỳ thi.

16. Ban Quản lý Nhà ở sinh viên tỉnh Thái Bình

Xây dựng Kế hoạch bố trí, sắp xếp, hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ trong ký túc xá cho thí sinh và người nhà thí sinh ở xa tham dự Kỳ thi, đảm bảo cho thí sinh yên tâm tham dự Kỳ thi.

17. Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh

Xây dựng phương án phòng chống lụt bão; hỗ trợ xử lý và khắc phục hậu quả các tình huống bất thường có thể xảy ra, tạo điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi.

18. S Tài chính

- Hướng dẫn trường Đại học Y Dược Thái Bình và Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình lập dự toán kinh phí Kỳ thi, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm, phục vkỳ thi theo quy đnh hin hành.

Căn cứ Kế hoạch này yêu cu các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thđ trin khai thực hiện, các đơn vị cung cấp công khai số điện thoại đường dây nóng để Ban Chỉ đạo, thí sinh và người nhà thí sinh dự thi tiện liên hệ trong quá trình trước, trong và sau Kỳ thi. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời cho thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tỉnh Thái Bình (Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình) đtập hp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo Kỳ thi;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đ
ơn vị có liên quan;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu
: VT, KGVX, TH.

BAN CHỈ ĐẠO KỲ THI
TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Thị Lĩnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/UBND-KH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu31/UBND-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực19/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/UBND-KH

Lược đồ Kế hoạch 31/UBND-KH tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 31/UBND-KH tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Thái Bình 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu31/UBND-KH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Thị Lĩnh
        Ngày ban hành19/05/2016
        Ngày hiệu lực19/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 31/UBND-KH tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Thái Bình 2016

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 31/UBND-KH tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Thái Bình 2016

            • 19/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực