Văn bản khác 3164/KH-UBND

Kế hoạch 3164/KH-UBND năm 2016 về tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ do tỉnh Hà Nam ban hành

Kế hoạch 3164/KH-UBND tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ Hà Nam 2016 đã được thay thế bởi Kế hoạch 1450/KH-UBND 2017 công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 06/06/2017.

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3164/KH-UBND tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ Hà Nam 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3164/KH-UBND

Hà Nam, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Công an, Kế hoạch số 12885/KH-BGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải về tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh; Thông báo Kết luận số 611/TBKL-VP ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia- Trưởng đoàn kiểm tra số 1 tại tỉnh Hà Nam về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ; Văn bản số 15235/BGTVT-ATGT ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh.

2. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn; tiếp tục duy trì, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp kiểm soát tải trọng phương tiện nhằm làm giảm mạnh, tiến tới chấm dứt tình trạng xe vận tải vi phạm tải trọng lưu thông trên đường, thiết lập môi trường kinh doanh vận tải bình đẳng, lành mạnh, có cơ cấu thị phần hợp lý giữa các phương thức vận tải.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện, từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các lái xe, chủ xe, chủ hàng và doanh nghiệp; coi nhiệm vụ kiểm soát tải trọng phương tiện là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của toàn xã hội, trước hết là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có chức năng, cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp nhằm góp phần bảo vệ, duy trì tuổi thọ công trình đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

4. Công tác kiểm soát tải trọng phương tiện phải thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh, chính xác, hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng được pháp luật quy định; không gây cản trở, ùn tắc giao thông. Nghiêm cấm các hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động vận tải.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

- Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường đưa các tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở để tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ lái xe, các doanh nghiệp vận tải hiểu được tác hại của việc chở hàng quá trọng tải ảnh hưởng đến kết cấu cầu đường, gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; tuyên truyền các văn bản của Trung ương và địa phương về việc tăng cường thực hiện kiểm soát trọng tải xe trên đường bộ, mục đích, yêu cầu của việc kiểm tra, xử lý xe chở hàng quá trọng tải, tác hại của việc chở hàng quá tải trọng cho phép; biểu dương các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt, phê phán các tổ chức, cá nhân vi phạm;

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam và các cơ quan thông tấn báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên mục An toàn giao thông, tập trung tuyên truyền đậm nét về chuyên đề kiểm tra, xử lý phương tiện chở quá tải trọng;

- Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nam tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa thực hiện nghiêm các quy định về trọng tải xe ô tô;

- Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền cho chủ bến bãi vật liệu xây dựng, kinh doanh sản xuất chế biến, cung ứng vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe thực hiện việc xuất hàng, chở hàng đúng trọng tải cho phép.

2. Công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản chỉ đạo phối hợp trong công tác kiểm soát tải trọng xe

2.1. Sở Giao thông vận tải:

- Nghiên cứu, rà soát Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, đề xuất, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp tục duy trì hoạt động của các Trạm kiểm tra tải trọng xe do Bộ Giao thông vận tải trang bị; xây dựng Quy chế hoạt động Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động phù hợp với điều kiện về lực lượng và thẩm quyền theo quy định của từng lực lượng tham gia tại trạm;

- Củng cố và nâng cao năng lực của Thanh tra giao thông.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết về xếp hàng lên xe đúng tải trọng cho phép đối với các doanh nghiệp, đơn vị được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; nghiên cứu bổ sung vào hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản và thuê đất, yêu cầu phải có bản cam kết không xếp hàng hóa lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý, đình chỉ hoặc thu hồi Giy phép khai thác đi với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thường xuyên vi phạm quy định về xếp hàng hóa quá trọng tải; Yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã được cấp phép phải khống chế chiều cao để hạn chế kích thước, tải trọng của phương tiện trên tuyến đường ra, vào các mỏ, bãi khai thác, vận chuyn ni với các hệ thống đường giao thông công cộng.

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đi với các doanh nghiệp, đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô thường xuyên có phương tiện chở quá tải trọng cho phép bị xử lý.

3. Công tác kim soát, xử lý xe chở quá tải trọng

3.1. Công an tỉnh:

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của ngành Giao thông vận tải trong việc trin khai thực hiện công tác kim soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng tham gia giao thông, chú trọng trên các tuyến, khu vực có tình hình giao thông phức tạp và trên các quốc lộ trọng điểm qua địa bàn địa phương;

- Chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát thực hiện trao đổi kịp thời, đầy đủ thông tin về tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động vận tải, đặc biệt là hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện cho các cơ quan chức năng của ngành giao thông vận tải để phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm;

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các xe vi phạm chở quá tải trọng trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; xác lập chuyên án đấu tranh đối với hành vi có biểu hiện tiêu cực trong hoạt động kiểm soát tải trọng xe.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát theo Quy chế 5425/QC-LN ngày 24/9/2015 về việc “Phối hợp giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”.

- Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở lập hồ sơ điều tra cơ bản tuyến, địa bàn, rà soát, thống kê, phân tích số lượng, tình hình ô tô vận tải hàng hóa hoạt động trên địa bàn đkịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.

3.2. Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 1885/QĐ-TTg ngày 30/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo Thanh tra giao thông tập trung kiểm soát, xử lý ngay tại nơi xuất phát hoặc những nơi thường xuyên nhận hàng, bốc hàng quá tải như: Kho, cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, công trường xây dựng...;

- Rà soát việc tổ chức ký cam kết không chở hàng quá tải trọng tải, không xếp hàng hóa lên xe quá trọng tải cho phép của doanh nghiệp, doanh nghiệp nào chưa ký thì yêu cầu phải ký cam kết; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cam kết đã ký và xử lý nghiêm các đơn vị vận tải, đầu mối hàng hóa, nhà máy, mỏ vật liệu vi phạm cam kết về xếp hàng hóa lên xe ô tô không vượt quá tải trọng cho phép;

- Chủ động bố trí lực lượng chủ trì, đảm nhiệm việc kiểm soát tải trọng phương tiện tại các Trạm kiểm tra tải trọng xe; căn cứ tình hình xe quá tải ở các khu vực gần kho cảng, bến bãi, mỏ vật liệu, công trình xây dựng, lựa chọn vị trí cũ hoặc vị trí mới trên hệ thống đường bộ thuộc địa bàn để đặt Trạm KSTTXLĐ: Tập trung trên tuyến QL1 (đoạn tránh thành phố Phủ Lý), QL38 (tuyến tránh thị trấn Hòa Mạc), ĐT.494, ĐT.491

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải phối hợp với lực lượng Công an để thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện theo Quy chế 5425/QC-LN về việc “Phối hợp giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”;

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về trách nhiệm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô theo Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông Vận tải; có giải pháp quản lý đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, khai thác mỏ, các nhà máy, xí nghiệp, cảng, bến, doanh nghiệp vận tải trên địa bàn; có biện pháp kiểm soát chặt việc chấp hành các quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô ngay trong khu vực, địa bàn của doanh nghiệp quản lý;

- Chỉ đạo Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm kích thước thùng xe, kiên quyết không đăng kiểm những phương tiện cơi nới kích thước thùng xe trái quy định; phối hợp xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với phương tiện vi phạm chở hàng quá tải mà có kích thước thùng xe hoặc trị số khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép (được ghi trong Giấy chứng nhận kim định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) của xe không phù hợp với quy định hiện hành;

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố trong việc kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm cam kết đã ký; tăng cường trao đổi thông tin về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giữa các đơn vị liên quan.

3.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo Công an huyện, thành phố bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp hỗ trợ Thanh tra giao thông trong công tác kiểm soát tải trọng xe tại các nơi xuất phát đầu nguồn hàng thuộc địa bàn quản lý;

- Rà soát việc tổ chức ký cam kết không chở hàng quá tải, không xếp hàng hóa quá tải lên xe của các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý, doanh nghiệp nào chưa ký thì yêu cầu ký cam kết, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cam kết, cương quyết xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm theo quy định;

- Yêu cầu các đơn vị thi công công trình thuộc huyện, thành phố quản lý không tiếp nhận các xe chở quá trọng tải vào thi công công trình.

4. Các biện pháp đảm bảo thực hiện kiểm soát tải trọng xe

- Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực tại các Tổ kiểm soát tải trọng xe, trạm cân cũng như hiện tượng thao túng, bảo kê, dẫn dắt xe quá tải, quá khổ vượt trạm cân; nếu phát hiện có dấu hiệu tiêu cực, vi phạm pháp luật phải khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật;

- Công an tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương... phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra các mỏ, doanh nghiệp khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng trong việc chấp hành các quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Sở Thông tin truyền thông tăng cường chỉ đạo các cơ quan Thông tấn Báo chí địa phương, Trung ương thường trú trên địa bàn đy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng hóa lên xe ô tô, thiệt hại do xe quá tải gây ra; chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải về kiểm soát, xử lý tải trọng xe;

- Hiệp Hội vận tải ô tô Hà Nam vận động, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa thực hiện nghiêm các quy định về trọng tải, tự giác tháo dỡ phần cơi nới, thay đổi kích thước thùng xe trái quy định, xây dựng phương án vận tải đúng trọng tải để cam kết và thực hiện hợp đồng với chủ hàng; tư vấn cho các doanh nghiệp vận tải có phương án kết nối đường bộ với đường sắt, thủy nội địa nhằm giảm vận tải đường bộ, tăng năng lực vận tải cho chủ hàng...;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp với các phòng, ban liên quan kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn huyện, thành phố theo Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT; có giải pháp quản lý các tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa, khai thác mỏ, cảng, bến...; yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô;

- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh: Tổ chức ký cam kết giữa nhà thầu thi công với Ban QLDA về việc không để phương tiện (cung cấp vật tư, vật liệu phục vụ cho các dự án thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý) chở quá tải trọng cho phép; chỉ đạo, giám sát các nhà thầu thi công trong việc chấp hành các quy định về kiểm soát tải trọng xe và thực hiện cam kết đã ký;

- Sở Tài chính ưu tiên kinh phí từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ địa phương và kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để bổ sung trang thiết bị, phương tiện, đảm bảo hoạt động công tác kiểm soát tải phương tiện của lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra sở và Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, nội dung Kế hoạch về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết tình trạng xe quá khổ, chở quá trọng tải trên địa bàn. Hàng tháng báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với sở Tài chính và các sở, ngành liên quan dự trù kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác kiểm soát tải trọng xe (sử dụng từ nguồn kinh phí an toàn giao thông và kinh phí bảo trì đường bộ), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Giao thông vận tải triển khai “Tháng cao điểm tăng cường kiểm soát tải trọng xe, đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông” từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/01/2017; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 01 năm tổ chức sơ kết đánh giá và rút kinh nghiệm để thực hiện có hiu quả công tác kiểm soát tải trong phương tin trên đa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- UBATGT Quốc gia (để b/c);
- Bộ GTVT, Bộ Công an (để b/c);
- Tổng Cục đường bộ Việt Nam (để p/h);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Nam;
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Các Ban QLDA đầu tư xây dựng của tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Hiệp Hội vận tải ô tô Hà Nam;
- VPUB: LĐVP(3), GTXD, TH, KT, TNMT, KGVX, NC (T);
- Lưu: VT, GTXD.
TA. - D\2016\CVUB\021

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trương Minh Hiến

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3164/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3164/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2016
Ngày hiệu lực27/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3164/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3164/KH-UBND tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ Hà Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3164/KH-UBND tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ Hà Nam 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3164/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrương Minh Hiến
        Ngày ban hành27/12/2016
        Ngày hiệu lực27/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 3164/KH-UBND tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ Hà Nam 2016

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3164/KH-UBND tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ Hà Nam 2016