Văn bản khác 326/KH-BGDĐT

Kế hoạch 326/KH-BGDĐT năm 2017 sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định về công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 326/KH-BGDĐT 2017 sơ kết thực hiện tuyển chọn nam sinh viên đào tạo sĩ quan dự bị


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 326/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN NAM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Thực hiện Nghị định 26/2002/NĐ-CP ngày 21/3/2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam. Hàng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo được Thủ tướng Chính phủ giao cho tuyển chọn một số lượng lớn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị theo nhu cầu của Bộ Quốc phòng.

Để đánh giá đúng thực chất, kết quả triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị trong các cơ sở giáo dục đại học và công tác đào tạo sĩ quan dự bị tại các cơ sở trong quân đội được giao đào tạo, động viên các tập thể, cá nhân tích cực, nhận rõ các khuyết điểm tồn tại, trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá đúng thực trạng việc triển khai, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị trong các cơ sở giáo dục đại học, kết quả đã đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong những năm tới.

2. Qua sơ kết làm rõ về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu trong các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở trong quân đội được giao đào tạo. Đồng thời, phát hiện những đơn vị, cá nhân điển hình, sáng tạo để động viên khen thưởng và nhân rộng.

3. Việc sơ kết phải được tiến hành nghiêm túc, đúng thực chất, hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. NỘI DUNG SƠ KẾT

1. Đánh giá việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị trong các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở trong quân đội được giao nhiệm vụ đào tạo.

2. Kết quả thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị trong các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở trong quân đội được giao đào tạo theo chỉ tiêu được giao cụ thể hàng năm. Đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của đơn vị, cá nhân được phân công.

3. Đề xuất những giải pháp và những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong những năm tiếp theo.

4. Trên cơ sở kết quả thực hiện, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo sĩ quan dự bị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian sơ kết tính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/12/2017.

2.Việc sơ kết 5 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị trong các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở trong quân đội được giao đào tạo: Các đơn vị được giao chỉ tiêu tổ chức sơ kết và làm báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng) để tổng hợp báo cáo chung (Có đề cương báo cáo sơ kết kèm theo).

3. Để phục vụ Hội nghị sơ kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tổ chức tại Hà Nội, dự kiến quý IV/2017) đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở trong quân đội được giao đào tạo chuẩn bị bài phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị và Báo cáo tham luận của các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở trong quân đội được giao đào tạo đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng-Hà Nội) trước ngày 10/8/2017 để tổng hợp báo cáo chung./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (để báo cáo);
- Các cơ sở giáo dục đại học (qua cổng TTĐT Bộ);
- Trường quân sự các Quân khu (1,2,3,4,5,7,9);
- Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;
- Học viện Quân Y;
- Lưu VT, VGDQP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

ĐỀ CƯƠNG

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN NAM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
( Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-BGDĐT ngày …tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN NAM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN NAM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ

1. Việc tổ chức triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị; các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị.

2. Đánh giá ưu điểm, tồn tại trong công tác triển khai thực hiện.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN NAM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ

Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao cụ thể:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp

- Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị.

- Trách nhiệm của cơ quan, cán bộ, người được phân công thực hiện công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị.

2. Các hình thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục, vận động sinh viên thực hiện trách nhiệm đi đào tạo sĩ quan dự bị.

3. Công tác phối hợp giữa nhà trường với đơn vị đào tạo Quân đội, với chính quyền địa phương trong việc khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch cho sinh viên đủ điều kiện đi đào tạo sĩ quan dự bị.

4. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên đã tốt nghiệp lớp đào tạo sĩ quan dự bị.

5. Việc đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm trong thực hiện công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Tồn tại, hạn chế

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

4. Bài học kinh nghiệm

5. Kiến nghị

6. Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân (nếu có)

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

Đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trong 5 năm (2018-2022)

* Ghi chú: Các đơn vị trong quân đội được giao nhiệm vụ đào tạo đối tượng là nam sinh viên tốt nghiệp đại học trong các cơ sở giáo dục đại học, căn cứ vào chỉ tiêu được giao và kết quả đào tạo hàng năm để làm báo cáo sơ kết theo kết quả cụ thể của đơn vị mình.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 326/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu326/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2017
Ngày hiệu lực17/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 326/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 326/KH-BGDĐT 2017 sơ kết thực hiện tuyển chọn nam sinh viên đào tạo sĩ quan dự bị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 326/KH-BGDĐT 2017 sơ kết thực hiện tuyển chọn nam sinh viên đào tạo sĩ quan dự bị
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu326/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành17/05/2017
        Ngày hiệu lực17/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 326/KH-BGDĐT 2017 sơ kết thực hiện tuyển chọn nam sinh viên đào tạo sĩ quan dự bị

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 326/KH-BGDĐT 2017 sơ kết thực hiện tuyển chọn nam sinh viên đào tạo sĩ quan dự bị

             • 17/05/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/05/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực