Văn bản khác 3343/KH-UBND

Kế hoạch 3343/KH-UBND năm 2017 về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3343/KH-UBND 2017 công tác thông tin đối ngoại Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3343/KH-UBND

Hà Nam, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH HÀ NAM NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2018 với nhng nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; sự quản lý và điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thtrong tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Tạo chuyn biến tích cực trong nhận thức và hành động về công tác thông tin đối ngoại, nâng cao hiệu quả về hoạt động thông tin đối ngoại nhằm phát huy thế mạnh của địa phương, phục vụ tốt cho quá trình hội nhập quốc tế.

- Góp phần quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng của tỉnh nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong tỉnh cũng như cộng đồng quốc tế, kiều bào ở nước ngoài đối với sự nghiệp đổi mới, hội nhập của đất nước, của tỉnh.

- Thông qua công tác thông tin tuyên truyền làm cho các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quan điểm, cơ chế, chính sách của tỉnh, thúc đy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững n định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

- Là cơ sở để các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại. Phối hợp cht chẽ và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng, tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam nói chung, tỉnh Hà Nam nói riêng.

2. Yêu cầu

- Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Nam phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

- Việc tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại cần chú trọng công tác tuyên truyền, cung cấp và tiếp nhận thông tin, giao lưu văn hóa, hỗ trợ phát triển kinh tế, xúc tiến đầu tư.

- Việc tổ chức quán triệt các hoạt động thông tin đối ngoại phải được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và sát thực tế địa phương.

- Hoạt động thông tin đi ngoại được triển khai chủ động, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng và ban hành các văn bản của tỉnh về thông tin đối ngoại

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn th, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn th, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền

a) Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, chống phá khối đại đoàn kết dân tộc; các thành tựu về mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh; các chính sách thông tin đối ngoại về kinh tế, thu hút đầu tư; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Hà Nam.

b) Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật tập trung các nội dung sau:

- Cộng đồng ASEAN:

+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN với các mc kỷ niệm lớn: 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, trong đó tiếp tục nâng cao nhận thức và hiu biết của người dân về Cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam, các thách thức, cơ hội, lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại.

+ Chú trọng tuyên truyền về kết quả triển khai các ưu tiên của Cộng đồng ASEAN bao gồm: triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch cụ thể trên cả ba trụ cột Cộng đồng, Chương trình Nghị sự kết nối ASEAN 2025 và Kế hoạch Công tác Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) giai đoạn III.

+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) tới các doanh nghiệp và người dân; tăng cường tuyên truyền về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC).

- Các Hiệp định thương mại tự do:

+ Thông tin, tuyên truyền về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (FTA Việt Nam - EU), Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu.

+ Những quyền lợi và thách thức đặt ra cho Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam đnắm bắt các lợi ích và cơ hội các FTA mang lại.

- Liên hợp quốc:

+ Thông tin, tuyên truyền về sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam tại Liên hp quốc với vai trò là thành viên của các tổ chức Liên hợp quốc như Hội đồng Kinh tế và Xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2018, Hội đồng chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa nhiệm kỳ 2015 - 2019; về việc Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hp quốc, qua đó nâng cao hình ảnh, phát huy vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

+ Tuyên truyền về sự tham gia của Việt Nam trong Tổ chức giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hp quốc (UNESCO), cụ thể: tăng cường thông tin về UNESCO trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá hình ảnh của UNESCO đối với người dân; về sự tham gia và các thành tích, kết quả Việt Nam đạt được trong các lĩnh vực của UNESCO.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế giới mới”.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam.

b) Cập nhật nội dung tuyên truyền hoạt động thông tin đối ngoại trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Xây dựng ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đi ngoại

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2018

- Cơ quan chủ trì thực hiện:

+ Tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Tài liệu, n phẩm giới thiệu, quảng bá, xúc tiến đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tài liệu, ấn phẩm xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của địa phương: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn th, UBND các huyện, thành phố.

5. Tổ chức hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, các diễn đàn song phương và đa phương

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Cơ quan chủ trì thực hiện:

+ Tổ chức và tham gia các hoạt động, hội nghị xúc tiến đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của địa phương ra nước ngoài: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn th, UBND các huyện, thành phố.

6. Gii thiệu, quảng bá hình ảnh của địa phương thông qua việc xây dựng các chương trình, lễ hội văn hóa nghệ thuật đặc sắc tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa lớn

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hp thực hiện: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

7. Cung cấp thông tin cho báo chí, cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, các nhà đầu tư trong và ngoài nước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tnh Hà Nam; hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh

- Thời gian thực hiện: Hằng quý.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện công tác thông tin đối ngoại được bố trí trong dự toán chi ngân sách hng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, thực hiện các nội dung có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí gi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

IV. TCHỨC THC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông định hướng nội dung thông tin đối ngoại đối với các cơ quan báo chí của tỉnh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh

- Chủ trì, phi hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu với UBND tỉnh triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại lồng ghép trong nội dung hoạt động của các đoàn đi công tác nước ngoài và các đoàn khách nước ngoài vào thăm, làm việc tại tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc phỏng vấn lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phóng viên trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan phi hp với cơ quan báo chí trong nước đưa tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với Ủy ban nhânn tỉnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách phục vụ công tác thông tin đối ngoại; tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại, tổng hợp báo cáo, đánh giá công tác thông tin đối ngoại của tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đi ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí trong nước đưa tin về hoạt động đi ngoại của lãnh đạo tỉnh; quản lý các đoàn báo chí nước ngoài đến tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan định hướng nội dung thông tin đối ngoại đối với các cơ quan báo chí của tỉnh.

- Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường số lượng, chất lượng tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam nhằm đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Tạo điều kiện cho các cơ quan liên quan sử dụng các thiết chế văn hóa để phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại.

- Tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh nhằm thu hút khách du lịch và quảng bá hình ảnh của tỉnh ra nước ngoài.

- Biên soạn và phát hành các ấn phẩm về lịch sử truyền thống văn hóa, du lịch, danh lam thắng cảnh, quê hương và con người Hà Nam; tăng cường thông tin, quảng bá du lịch Hà Nam trên trang thông tin điện tử “dulichhanam.vn”.

5. Công an tnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đi ngoại.

- Theo dõi, tng hợp din biến thông tin đối ngoại của tỉnh để đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá Nhà nước.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài hoạt động tại tỉnh.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan cập nhật và cung cấp các thông tin, số liệu về tình hình thu hút đầu tư, các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh để thu hút nguồn vn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; tình hình vận động, thu hút, điều phối và quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) trên địa bàn tỉnh. Chủ động gắn kết các hoạt động kinh tế đầu tư, thương mại với thông tin đi ngoại của tỉnh.

- Chủ trì xây dựng các ấn phẩm quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu, tim năng, thế mạnh, các dự án thu hút đầu tư nước ngoài của tnh.

- Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế trong phạm vi quản lý của ngành.

7. Sở Công Thương

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, triển lãm, hội chợ, hội thảo về thương mại đgiới thiệu, quảng bá các sản phẩm, tiềm năng thế mạnh và thương hiệu của các doanh nghiệp của tỉnh.

8. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hằng năm cân đối kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

9. S Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ chuyên trách quản lý thông tin đối ngoại của tỉnh.

10. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, các Cơ quan có cổng thông tin điện tử

Tăng cường hơn nữa slượng, nâng cao chất lượng các tin, bài viết, phóng sự và các hình thức khác trong việc tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là đường li đối ngoại của nước ta; vấn đề hợp tác, hội nhập; về chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất nước; quảng bá hình ảnh vùng đất, lịch sử, văn hóa, du lịch, con người Hà Nam...

Nội dung thông tin phải bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và đúng các quy định của pháp luật, hình thức thông tin đa dạng, phong phú và hp dẫn. Kiên quyết, nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xuyên tạc, bóp méo, sai sự thật.

11. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh trong phạm vi quản lý; chđộng xây dựng kế hoạch thực hiện thông tin đối ngoại; đưa các nội dung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế và những thông tin về công tác đi ngoại của tỉnh, của địa phương vào các bui tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các phong trào vận động quần chúng ở địa phương, cơ sở.

- Phân công cán bộ quản lý chịu trách nhiệm triển khai hoạt động thông tin đi ngoại trên địa bàn và lĩnh vực đơn vị quản lý theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chế độ bảo mật theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức sơ kết, tng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đi ngoại theo phạm vi quản lý; gửi báo cáo đánh giá tình hình hoạt động đối ngoại về Sở Thông tin và Truyền thông vào ngày 15 tháng 12 năm 2018 đ tng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2018. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức trin khai thực hiện và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 đtổng hợp, theo dõi./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);
- TT Tỉnh
ủy, HĐND tỉnh (đ b/c);
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo T
ỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Nam, Đài PT&TH Hà Nam;

- VPUB: LĐVP(3), TH, KGVX, NV;
- Lưu: VT. TH(D).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Đại Thắng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3343/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3343/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2017
Ngày hiệu lực17/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3343/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3343/KH-UBND 2017 công tác thông tin đối ngoại Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3343/KH-UBND 2017 công tác thông tin đối ngoại Hà Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3343/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýVũ Đại Thắng
        Ngày ban hành17/11/2017
        Ngày hiệu lực17/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3343/KH-UBND 2017 công tác thông tin đối ngoại Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3343/KH-UBND 2017 công tác thông tin đối ngoại Hà Nam

           • 17/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực