Văn bản khác 3479/KH-UBND

Kế hoạch 3479/KH-UBND năm 2018 về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2018-2019 do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3479/KH-UBND 2018 phòng cháy cứu nạn cứu hộ mùa hanh khô Điện Biên 2018 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3479/KH-UBND

Điện Biên, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ MÙA HANH KHÔ NĂM 2018 - 2019

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; chủ động phòng ngừa tai nạn cháy và thiệt hại do cháy gây ra trong mùa hanh khô, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2018 - 2019; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và của tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; dự báo và nắm chắc tình hình để chủ động phát hiện, xử lý quyết liệt, triệt để các vấn đề phức tạp, các tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Yêu cầu

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên trách phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ sở và các cơ quan, đơn vị; đồng thời, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, không để cháy, nổ xảy ra.

Việc triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải đồng bộ, quyết liệt và gắn với việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào khác ở địa phương.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; xây dựng các tin, bài, phóng sự hướng dẫn người dân các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng gas, điện, hoá chất, việc sắp xếp, lưu giữ hàng hóa....

- Thực hiện tốt công tác quản lý vật liệu nổ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tập trung điều tra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

- Chỉ đạo Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, chuyên ngành tập trung vào các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, các cơ sở cung ứng, kinh doanh và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; các địa bàn trọng điểm về chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; khu dân cư, các khu bảo tàng, đồi di tích lịch sử và những nơi diễn ra các hoạt động mít tinh, triển lãm, hội chợ, kho tàng, bến bãi tập trung nhiều hàng hóa dễ cháy, nổ.

- Duy trì, đảm bảo chế độ thường trực chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; xây dựng các biện pháp, phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời; đảm bảo các loại vật tư, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng để ứng phó khi có cháy, nổ, tai nạn xảy ra.

2. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ

- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và nhân dân nhằm làm chuyển biến về trách nhiệm và hành động trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc thực hiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

- Xây dựng các phóng sự, tin bài nhằm tuyên truyền phản ánh thực trạng, tình hình thực hiện công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các hướng dẫn, cảnh báo về an toàn phòng cháy, chữa cháy bằng các hình thức như: Tuyên truyền lưu động ở những noi đông người và trên loa phát thanh của các xã, phường, thị trấn; treo pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu ở những nơi công cộng. Kịp thời đưa các tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm về công tác phòng cháy, chữa cháy của tổ chức, cá nhân để giáo dục, phòng ngừa chung.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra trách nhiệm thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ rừng; xác định và cảnh báo sớm các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các hoạt động trong rừng. Đồng thời, rà soát, xây dựng, chỉnh lý phương án chữa cháy, huy động lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

4. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo Ban quản lý các chợ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn xây dựng các tiêu chí chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy; chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa dễ cháy nổ, việc san, chiết nạp gas, các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng... đảm bảo các điều kiện phòng cháy, chữa cháy. Chỉ đạo các đơn vị điện lực khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật có thể gây cháy nổ, nhất là cháy các thiết bị điện trên các cây cột điện, tại các trạm biến áp.

5. Sở Tư pháp

Phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cung cấp cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tổ chức tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trong các đơn vị quân đội; chỉ đạo lực lượng quân đội sẵn sàng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu, đồng thời phối hợp Công an tỉnh triển khai các chủ trương, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.

7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

- Căn cứ vào tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy phù hợp theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tình hình cháy, nổ tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

- Chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan, đơn vị mình quản lý; thường xuyên kiểm tra, quán triệt cán bộ, viên chức và người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị về mức độ an toàn của hệ thống điện, việc sử dụng điện tại các phòng làm việc và trong mọi hoạt động tại cơ quan, đơn vị, đề phòng quá tải chập điện gây cháy, nổ.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy và tự kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị mình quản lý; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu rõ tác hại và các nguy cơ cháy, nổ để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị, khu dân cư. Kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trong đầu tư xây dựng các dự án, công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, nhất là việc xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang, lối thoát hiểm tại các khu dân cư, khu vui chơi giải trí, chợ, nơi tập trung đông người. Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực, khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng theo quy định

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có chợ và Trung tâm thương mại xây dựng phương án, biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại chỗ theo quy định; có nội quy, tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy; đồng thời bảo dưỡng, bảo trì các trang bị, dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường công tác kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chợ, Trung tâm thương mại, yêu cầu phải có mặt thường xuyên để chủ động xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý. Định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất gửi báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) để tổng hợp chung.

2. Giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh) có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh nắm, chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2018 - 2019 của UBND tỉnh. Yêu cầu các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm nội dung yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Mùa A Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3479/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3479/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2018
Ngày hiệu lực27/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(17/12/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3479/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3479/KH-UBND 2018 phòng cháy cứu nạn cứu hộ mùa hanh khô Điện Biên 2018 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3479/KH-UBND 2018 phòng cháy cứu nạn cứu hộ mùa hanh khô Điện Biên 2018 2019
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3479/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành27/11/2018
        Ngày hiệu lực27/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (17/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3479/KH-UBND 2018 phòng cháy cứu nạn cứu hộ mùa hanh khô Điện Biên 2018 2019

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3479/KH-UBND 2018 phòng cháy cứu nạn cứu hộ mùa hanh khô Điện Biên 2018 2019

           • 27/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực