Văn bản khác 392/KH-UBND

Kế hoạch 392/KH-UBND năm 2017 kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 392/KH-UBND xử lý vi phạm hành chính trong quản lý phát triển rừng Quảng Trị 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG
TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 09 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính,

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Đánh giá đúng thực trạng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sn; phát hiện những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập để có giải pháp hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp quản lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị có liên quan.

II. Nội dung

Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, cụ thể:

1. Tình hình ban hành kế hoạch, văn bản triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

2. Công tác phbiến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, tập hun về pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

4. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

5. Kiểm tra việc áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính các lĩnh vực: lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

III. Phạm vi, đối tượng và thời gian kiểm tra

1. Phạm vi:

Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2016.

2. Đối tượng:

Chi cục kiểm lâm, UBND các huyện: Hướng Hóa, nh Linh, Đakrông.

3. Đơn vị phối hợp:

Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh.

4. Thời gian:

Quý II/2017; Thời gian cụ thể do Đoàn kiểm tra thông báo.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Chủ trì, phi hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh trình UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức thực hiện.

- Tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được kiểm tra

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra nêu tại Mục 2 Phần III của Kế hoạch có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu theo yêu cầu, hướng dẫn của Đoàn kiểm tra; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Đoàn kiểm tra.

3. Trách nhiệm của các Cơ quan phối hợp:

Cử lãnh đạo các phòng chuyên môn tham gia Đoàn Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND
tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh, Sở NNPTNT;
- Chi cục kiểm lâm;
- UBND các huyện: Hướng
Hóa, Vĩnh Linh, Đakrông
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Đức Chính

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 392/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu392/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2017
Ngày hiệu lực09/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 392/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 392/KH-UBND xử lý vi phạm hành chính trong quản lý phát triển rừng Quảng Trị 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 392/KH-UBND xử lý vi phạm hành chính trong quản lý phát triển rừng Quảng Trị 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu392/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành09/02/2017
        Ngày hiệu lực09/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 392/KH-UBND xử lý vi phạm hành chính trong quản lý phát triển rừng Quảng Trị 2017

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 392/KH-UBND xử lý vi phạm hành chính trong quản lý phát triển rừng Quảng Trị 2017

            • 09/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực