Văn bản khác 4343/KH-UBND

Kế hoạch 4343/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4343/KH-UBND 2017 Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4343/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN SAU CHIẾN TRANH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025; Quyết định số 213/QĐ-BCĐ504 ngày 11/4/2017 của Ban Chỉ đạo 504 Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quản lý và sử dụng có trọng tâm, trọng điểm các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả việc khắc phục ô nhiễm bom mìn, sự tác động và hậu quả bom mìn sau chiến tranh nhằm ổn định đời sống, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn bảo đảm an toàn cho nhân dân, cam kết thực hiện đúng pháp luật Việt Nam và các điều ước, thỏa hiệp quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

2. Yêu cầu

- Kịp thời triển khai thực hiện các văn bản của cấp có thẩm quyền về quản lý hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, quy chế quản lý điều hành thực hiện Chương trình 504, Quy chế tiếp nhận và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình 504 có hiệu quả, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

- Triển khai thực hiện công tác rà phá bom mìn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên các địa phương có mật độ ô nhiễm bom mìn cao trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác quán triệt, quản lý, điều hành

- Thực hiện quán triệt nghiêm túc Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 213/QĐ-BCĐ504 ngày 11/4/2017 của Ban chỉ đạo 504 và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động khắc phục bom mìn, quy chế quản lý điều hành, tiếp nhận và sử dụng kinh phí cho thực hiện Chương trình 504 có liên quan đến Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

- Ban Chỉ đạo và cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo phải thường xuyên củng cố kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, duy trì hoạt động theo quy chế; các thành viên phát huy tốt vai trò tham mưu theo phạm vi chức trách được phân công.

2. Triển khai thực hiện công tác rà phá bom mìn sau chiến tranh

- Tổ chức khảo sát xác định nhu cầu rà phá bom mìn trên địa bàn tỉnh, ưu tiên những khu vực ô nhiễm bom mìn nặng và có xảy ra các vụ tai nạn bom mìn trong những năm gần đây.

- Cân đối, bố trí ngân địa phương theo phân cấp để tiến hành khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

- Việc triển khai dự án khắc phục bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh phải có trọng tâm, trọng điểm nhằm tiết kiệm kinh phí và thời gian để bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

3. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục

Triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục cộng đồng,... nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ CHQS tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo 504 tỉnh để chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án được giao theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng các dự án giáo dục về phòng chng tai nạn bom mìn, tuyên truyền hậu quả do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Quản lý và tổ chức thực hiện dự án được giao theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn để bảo đảm thực hiện các dự án thuộc Chương trình trong kế hoạch ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành của pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành có liên quan và các địa phương thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân.

5. Các Sở ngành liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các dự án có liên quan thuộc Chương trình.

6. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo cơ quan Quân sự rà soát, nắm chắc diện tích các khu khu vực ô nhiễm bom mìn, vật ntheo số liệu điều tra, khảo sát năm 2011. Thường xuyên theo dõi kết quả rà phá bom mìn, vật ndo các công trình xây dựng khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, đường xá...để báo cáo điều chỉnh giảm diện tích bị ô nhiễm bom mìn. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- Cảnh sát PCCC tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TTTT, LĐTBXH, Tài chính, Ngoại vụ;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Trần Ngọc Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4343/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4343/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2017
Ngày hiệu lực10/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4343/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4343/KH-UBND 2017 Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4343/KH-UBND 2017 Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4343/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Ngọc Liêm
        Ngày ban hành10/07/2017
        Ngày hiệu lực10/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4343/KH-UBND 2017 Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4343/KH-UBND 2017 Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh Lâm Đồng

           • 10/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực