Văn bản khác 45/KH-UBND

Kế hoạch 45/KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường năm 2016 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 45/KH-UBND hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường Sơn La 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/KH-UBND

Sơn La, ngày 11 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

Thực hiện Công văn số 2487/BNN-TCTL ngày 30/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016 (Tuần lễ), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ.

2. Làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mọi người đối với công tác nước sạch và vệ sinh môi trường; có hành động tích cực, hữu hiệu để bảo vệ nguồn tài nguyên nước và vệ sinh môi trường.

3. Tạo thành phong trào thường xuyên, sâu, rộng trong toàn tỉnh.

4. Tổ chức Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG

1- Công tác thông tin tuyên truyền:

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nước sạch - vệ sinh môi trường; phổ biến các chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý nước sạch nông thôn.

- Gắn việc tuyên truyền thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh xuống đến xã nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng làm thay đổi hành vi việc sử dụng nước sạch và thực hành vệ sinh cá nhân, làng bản.

- Tuyên truyền và hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước và sử dụng nước an toàn cho gia đình.

- Phát tờ rơi tranh ảnh; căng khu hiệu, pa nô, áp phích, trên các đường phố, nơi cộng cộng, trụ sở, UBND xã, phường, thị trấn, thành phố với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường.

2- Tổ chức các hoạt động cụ thể:

a. Hoạt động về cấp nưc

- Chủ đầu tư, các ban quản lý và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục xây dựng cơ bản các công trình cấp nước sinh hoạt đã được thông báo kế hoạch năm 2016, trong đó ưu tiên đầu tư các vùng khan hiếm về nước, vùng sâu, vùng xa.

- Đy nhanh tiến độ thi công các công trình cấp nước sinh hoạt thuộc tất cả các chương trình, dự án, hoàn thành đúng thời thời gian, đảm bảo chất lượng, đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân.

- Các cơ quan chuyên môn phối hợp nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, khai thác các công trình cấp nước sau đầu tư.

- Các đơn vị cung cấp nước tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của công trình để kịp thời sửa chữa các hư hỏng đảm bảo việc cấp nước thường xuyên, liên tục cho nhân dân, đảm bảo công trình an toàn trong quá trình sử dụng, nhất là trong mùa mưa lũ sắp tới.

- Củng cố, kiện toàn các Ban quản lý công trình cấp nước sinh hoạt đã có, thành lập ngay các Ban quản lý công trình ở những nơi đã có công trình nhưng chưa có Ban quản lý. Xây dựng bổ sung quy chế hoạt động, nội quy bảo vệ và sử dụng công trình, để quản lý khai thác hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt.

- Cấp ủy, chính quyền quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hộ chính sách, các hộ nghèo, cô đơn, tàn tật có cơ hội được tiếp cận với nước sạch nhiều hơn nữa.

b. Hoạt động vệ sinh, môi trường:

- Tổ chức trồng cây xanh, tổng vệ sinh ở tất cả các cơ quan, đơn vị, trạm xá, trường học, chợ, bến xe, nơi công cộng.

- Vận động đông đảo các gia đình làng, bản, cụm dân cư, làm vệ sinh đường làng ngõ xóm; vận động các hộ chăn nuôi nhiều gia súc làm hầm biogas, để xử lý phân ly khí đốt.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc đưa các loại rác thải xuống nguồn nước suối, khe, kênh mương, hồ ao, mó nước, có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng này.

- Tiếp tục làm tốt công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng, tích cực phòng chống cháy rừng đbảo vệ nguồn nước và môi trường sống và ngăn cấm việc phá rừng lấy củi.

3. Thời gian thực hiện

Thời gian phát động và tổ chức hưởng ứng: Bắt đầu từ ngày 15/4 đến 15/5, có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới 05/6/2016; lồng ghép với hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn 30/4 và 1/5, trong đó:

- Ngày 29/4/2016 Tỉnh tổ chức Lễ ra quân tại huyện Phù Yên.

- Từ ngày 15/4/2016 UBND các huyện, thành phố bắt đầu treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ (lấy thông điệp Tuần lễ quốc gia nước sạch - Vệ sinh môi trường năm 2016).

4. Về kinh phí thực hiện: Các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí theo phân cấp hiện hành đã được HĐND, UBND tỉnh giao hàng năm.

5. Báo cáo kết quả thực hiện

UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ gửi về Trung tâm nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn Sơn La trước ngày 31/5/2016 để tổng hợp, báo cáo, theo địa chỉ: Trung tâm nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn, tổ 3 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La.

ĐT: 0223855336, fax 0223855833, Email: quynh12@gmail.com.

IV- T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xây dựng kế hoạch cụ thể để hưởng ứng Tuần lễ.

2. Giao cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện Tuần lễ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

3. Giao Trung tâm nước sạch - VSMTNT Sơn La phối hợp UBND huyện Phù Yên tổ chức Lễ ra quân.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông đại chúng, phối kết hợp chặt chẽ để tổ chức Tuần lễ quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016 đạt kết quả.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp & PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Các S, Ban, Ngành tnh;
- Mặt trận, các đoàn thể tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, Mnh-KT, 38 bn,

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

THÔNG ĐIỆP

TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2016
(Kèm theo Công văn số 2478/BNN-TCTL ngày 30/3/2016 của Bộ Nông ngh
iệp & PTNT)

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

2. Bảo vệ công trình cấp nước là bảo vệ sức khỏe của chính bạn.

3. Bỏ rác đúng nơi quy định, hành động nhỏ, lợi ích lớn.

4. Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một việc tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

5. Hãy chung tay bảo vệ nguồn nước và môi trường trước khi quá muộn.

6. Trồng cây là hành động thiết thực ứng phó với biến đổi khí hậu.

7. Tiết kiệm nước sạch hàng ngày là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người.

8. Nước sạch và vệ sinh môi trường tốt cho một thế giới khỏe mạnh

9. Hãy sử dụng nước an toàn - tiết kiệm - hiệu quả

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu45/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2016
Ngày hiệu lực11/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 45/KH-UBND hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường Sơn La 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 45/KH-UBND hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường Sơn La 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu45/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Minh Hùng
        Ngày ban hành11/04/2016
        Ngày hiệu lực11/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 45/KH-UBND hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường Sơn La 2016

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 45/KH-UBND hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường Sơn La 2016

              • 11/04/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/04/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực