Văn bản khác 46/KH-UBND

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 46/KH-UBND 2015 Phát triển thị trường trong nước Hà Nội 2015 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KH-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM" TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2015- 2020.

Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015 - 2020; UBND Thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Giúp người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam, từ đó xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc.

- Giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất hàng hóa năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh quốc tế ngày một nâng cao, bảo vệ môi trường, khai thác tối đa tiềm năng sẵn có của Thủ đô.

- Phát triển hệ thống phân phối bền vững, có những chính sách phù hợp nhằm khuyến khích đầu tư phát triển thương mại, nhất là chính sách hỗ trợ và khuyến khích ưu đãi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại tại khu vực nông thôn và miền núi. Xây dựng mô hình các chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng nhằm tạo lập và phát triển thị trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi đưa hàng hóa thiết yếu, hàng Việt Nam có thế mạnh đến tay người tiêu dùng nhằm nâng cao sức mua, bình ổn thị trường và cải thiện đời sống nhân dân.

- Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, các chính sách ưu đãi hiện có, đề xuất được những chính sách phù hợp trong việc triển khai thực hiện Đề án nhằm phát triển tốt thị trường nội địa.

- Bám sát các mục đích đã nêu nhằm tăng cường nhận thức của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo sự đồng thuận trong hành động, thúc đẩy sự tham gia chủ động, tích cực và trách nhiệm để công tác phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động triển khai đạt kết quả trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Trong giai đoạn 2015 đến 2020, đặc biệt trong năm 2015, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường, ưu tiên công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong nhận thức và hành vi của doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. Đẩy mạnh công tác phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam cố định và bền vững do các doanh nghiệp trong nước làm hạt nhân, nhất là tại địa bàn nông thôn, cùng với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phối hợp, hỗ trợ, thúc đẩy chương trình đưa hàng Việt Nam tới người tiêu dùng trên địa bàn (đặc biệt quan tâm đến khu vực nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất...)

2. Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận 264/TB-TW ngày 31/7/2009 về việc tổ chức Cuộc vận động và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 về tăng cường thực hiện Cuộc vận động. Tập trung nguồn lực đẩy mạnh nhóm các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.

3. Công tác thông tin, tuyên truyền:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam; tiếp tục thực hiện các giải pháp thích hợp để khuyến khích, định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt Nam.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội nhận thức đúng yêu cầu của Cuộc vận động để thực hiện mua hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm bằng nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước; các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trong nước khi mua sắm vật tư, thiết bị để thực hiện các dự án, công trình thì ưu tiên sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước đảm bảo chất lượng.

- Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, vận động doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Xây dựng nội dung tuyên truyền về Cuộc vận động trong nhà trường, các cấp học, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng được trên các kênh truyền thông (Đài phát thanh & Truyền hình Hà Nội; các Báo: Công Thương, Hà Nội mới, Kinh tế đô thị...) có chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” thường xuyên tuyên truyền, quảng bá về Cuộc vận động, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam. Đồng thời, phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các đơn vị trên địa bàn Thủ đô.

- Huy động tối đa nguồn lực Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp để tập trung tuyên truyền, quảng bá sản phẩm hàng Việt Nam cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sản phẩm của các làng nghề Thủ đô.

- Cập nhật, công bố quảng bá thường xuyên và kịp thời danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được để phục vụ tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng.

- Công bố thường xuyên, kịp thời danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia mới ban hành; thông tin chính thức về diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là hàng hóa sản xuất trong nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền cổ động về Cuộc vận động bằng các hình thức, nội dung phù hợp tại các địa điểm công cộng, trụ sở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn Thành phố.

- Kịp thời động viên, khen thưởng các đơn vị, doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có uy tín tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động.

4. Phát triển hệ thống phân phối cố định, bền vững:

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình các chuỗi cung ứng sản phẩm bền vững từ sản xuất - phân phối - tiêu dùng gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. Từng bước nhân rộng mô hình liên kết, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mô hình.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nhằm mở rộng kênh phân phối hàng Việt Nam tại các khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng sâu, vùng xa theo hướng bền vững.

- Triển khai Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên môi trường trực tuyến” (website: www.tuhaohangvietnam.vn).

- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt Nam về nông thôn, chợ truyền thống, các chương trình khuyến mại hàng Việt Nam như “Ngày hàng Việt”, “Tuần hàng Việt”, “Tháng hàng Việt”; Phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương và đơn vị liên quan (nhất các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Vùng kinh tế Đồng bằng sông Hồng) để tổ chức nhận diện Tuần lễ “Tự hào hàng Việt Nam” trên cả nước.

- Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá tuyến điểm du lịch gắn với quảng bá các sản phẩm, hàng hóa của từng vùng, miền.

- Tổ chức tốt dịch vụ hỗ trợ kết nối cung cầu cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam.

- Nghiên cứu xây dựng, triển khai các nội dung chương trình: Xây dựng và quảng bá các mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” cố định tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại (ưu tiên triển khai tại các chợ, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa...); Nghiên cứu xây dựng kho phân phối hàng Việt Nam tại khu vực nông thôn; Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng, cập nhật bản đồ số về mạng lưới phân phối hàng Việt Nam trên địa bàn Thành phố.

5. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp:

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Thủ đô tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đẩy mạnh các hoạt động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng vào sản xuất, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; nâng cao hiệu quả kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối sản phẩm tới tay người tiêu dùng.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố về kỹ năng bán hàng, phát triển thương hiệu, kết nối cung cầu.

- Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thương hiệu cho sản phẩm của các doanh nghiệp, làng nghề và thương hiệu của doanh nghiệp, làng nghề, hộ kinh doanh tại chợ đầu mối. Triển khai có hiệu quả các quyết định phát triển thương hiệu cho sản phẩm chủ lực, sản phẩm làng nghề đã được UBND Thành phố ban hành (Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 ban hành quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội; Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 30/12/2012 ban hành quy chế “hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 về ban hành quy định, chính sách khuyến khích phát triển  làng nghề Hà Nội).

- Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tác động của công nghệ thông tin đối với hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác kinh doanh trên môi trường mạng.

6. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn Thành phố:

- Tăng cường hiệu quả của công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi kinh doanh trái phép; thực hiện tốt việc giám sát các sự kiện xúc tiến thương mại hàng Việt Nam; tạo sự chuyển biến căn bản và thực chất trong công tác quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và người sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam chân chính.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; củng cố lực lượng quản lý thị trường nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng thuộc Thành phố nhằm kiểm soát tốt luồng lưu thông hàng hóa.

- Đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam). Có cơ chế chính sách đặc thù ưu tiên cho các doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất tiêu thụ sản phẩm vào các kênh phân phối hiện đại trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lồng ghép với quảng bá, giới thiệu hàng Việt Nam tới tay người tiêu dùng.

7. Một số chỉ tiêu cần đạt được:

- Đến năm 2015, 100% người tiêu dùng và 100% doanh nghiệp Thủ đô biết đến Cuộc vận động; tăng thị phần hàng Việt Nam (hàng dệt may, da giày, điện tử...) tại kênh phân phối ở các chợ, cửa hàng kinh doanh khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa lên trên 80%, tại các siêu thị là trên 90%; triển khai xây dựng thí điểm các điểm bán hàng Việt Nam cố định và bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.

- Đến năm 2016, hoàn thành việc phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật mạng lưới phân phối hàng Việt Nam trên địa bàn Thành phố là cơ sở để cung cấp, tập huấn sử dụng cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam và phục vụ công tác quản lý nhà nước.

- Đến năm 2020, trên 80% người tiêu dùng, doanh nghiệp Thủ đô biết đến nhóm các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” như hỗ trợ người tiêu dùng phân biệt hàng giả, hàng nhái, hàng Việt Nam, các điểm bán cố định với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; các kênh truyền thông (báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử) có chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” để tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động. Cập nhật mạng lưới phân phối hàng Việt Nam của cả nước với thành phố Hà Nội.

8. Kinh phí thực hiện:

Các sở, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các sở, ban, ngành, đơn vị chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện hàng năm với những mục tiêu, nội dung triển khai cụ thể:

1. Sở Công Thương:

- Đơn vị thường trực chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020.

- Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành Thành phố trong thực hiện các Chương trình, kế hoạch, quy hoạch hàng năm thuộc lĩnh vực Công Thương:

+ Đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại, phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội phù hợp với Quy hoạch được phê duyệt.

+ Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như: Bình ổn giá; tổ chức đưa hàng về nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất; Liên kết Công Thương giữa các tỉnh, thành phố; Tháng Khuyến mại; Hội chợ hàng Việt; Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

- Phối hợp, thực hiện kết nối giữa doanh nghiệp với ngân hàng giúp các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, ưu tiên: tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, sản xuất sản phẩm công nghiệp mũi nhọn, chất lượng và khai thác tốt lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp; đầu tư hạ tầng thương mại, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại... đồng thời, tổ chức thực hiện chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu.

- Nghiên cứu đề xuất chính sách nhằm củng cố và mở rộng hệ thống phân phối, xây dựng các kênh phân phối văn minh, hiện đại đối với hàng Việt Nam, đa dạng hóa các loại hình phân phối (tập trung vào hệ thống phân phối hiện đại, phù hợp với Quy hoạch đã phê duyệt); thiết lập hệ thống điểm bán hàng Việt Nam bền vững trên địa bàn Thành phố, điểm bán hàng Việt Nam tại chợ nông thôn cố định, bền vững do doanh nghiệp trong nước làm hạt nhân, phối hợp cùng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để hỗ trợ, thúc đẩy chương trình đưa hàng Việt Nam tới người tiêu dùng khắp địa bàn Thành phố...

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, các doanh nghiệp tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, nghiên cứu, xem xét việc bổ sung hạ tầng thương mại trên địa bàn nông thôn vào danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư.

- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong triển khai Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên môi trường trực tuyến” (website: www.tuhaohangvietnam.vn). Xây dựng và phối hợp quảng bá các mô hình thí điểm về Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” cố định tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại (ưu tiên triển khai tại các chợ; vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa...). Nghiên cứu xây dựng Kho phân phối hàng Việt Nam tại khu vực nông thôn.

- Phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh thông tin, truyền thông, vận động doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình gắn với sản phẩm hàng hóa, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, khai thác, tạo nguồn hàng và đưa hàng Việt Nam vào kênh phân phối bán lẻ hiện đại.

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các tổ chức xã hội tuyên truyền, phổ biến pháp luật về luật và các nghị định liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị sản xuất kinh doanh thương mại trên địa bàn tổ chức bán hàng đảm bảo đầy đủ 8 quyền của người tiêu dùng.

- Công bố, quảng bá các máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu ngành công nghiệp cơ khí, điện tử, dệt may, công nghiệp hỗ trợ của các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn Thành phố để phục vụ tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng.

- Chủ trì xây dựng các ấn phẩm thông tin tuyên truyền làm nguồn tư liệu phát hành đến các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; hội, hiệp hội...

- Tổ chức các lớp đào tạo, tư vấn cho hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị kinh doanh trên địa bàn Thành phố về kỹ năng bán hàng, nghiệp vụ quản lý chợ, xây dựng và phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại...

- Tập trung phối hợp, triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động các khu trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm làng nghề tại phường Vạn Phúc - Hà Đông và xã Bát Tràng - Gia Lâm, đồng thời có kế hoạch đầu tư xây dựng các khu trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm làng nghề khác trên địa bàn Thủ đô.

- Xây dựng chương trình nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tác động của công nghệ thông tin đối với hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp; hướng tới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác kinh doanh trên môi trường mạng, cụ thể: xây dựng 3 giải pháp ứng dụng thương mại điện tử, phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh trong việc quản lý sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường khách hàng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp của các tỉnh, thành phố nhằm kiểm soát tốt luồng lưu thông hàng hóa. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan cùng Bộ Công Thương xây dựng và cập nhật bản đồ số về mạng lưới phân phối hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chủ trì tổng hợp kinh phí hoạt động của các sở, ngành, đơn vị giai đoạn 2015 - 2020 và hàng năm để phối hợp với Sở Tài chính trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt.

- Chủ trì tổng hợp để xuất khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị, doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có uy tín tích cực thực hiện tốt Cuộc vận động trình Bộ Công Thương, UBND Thành phố khen thưởng.

- Tổng hợp thông tin, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bằng các hình thức phù hợp (họp báo, cung cấp thông tin...) để người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam. Đồng thời, thực hiện các giải pháp thích hợp để khuyến khích, định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt Nam.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đến các cơ quan, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn Thành phố tăng cường nhận thức Cuộc vận động trong nội bộ cơ quan, đơn vị bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; chủ động ưu tiên mua hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm trang thiết bị. Tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia ‘‘Ngày hàng Việt”, “Tuần hàng Việt”, “Tháng hàng Việt”.

- Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, vận động doanh nghiệp Thủ đô nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, cập nhập, công bố, quảng bá thường xuyên và kịp thời danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu các doanh nghiệp Thủ đô sản xuất được để phục vụ các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo đài triển khai xây dựng các chương trình, chuyên mục như “Tự hào hàng Việt Nam” thường xuyên tuyên truyền, quảng bá về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; phản ánh, cung cấp kịp thời và thông tin chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Đề án và Cuộc vận động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, huy động tối đa nguồn lực từ Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam trên phương tiện truyền thông báo chí, đặc biệt đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Phối hợp cùng Sở Công Thương xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền và bản đồ số về mạng lưới phân phối hàng Việt Nam trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài Thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để thường xuyên cung cấp thông tin, tuyên truyền về các cơ chế, chính sách và các hoạt động, biện pháp, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao.

3. Sở Tài chính:

Cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hướng dẫn các đơn vị triển khai các nội dung đảm bảo đúng quy định.

Phối hợp cùng Sở Công Thương thẩm định các chương trình, dự toán thực hiện của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trình UBND Thành phố phê duyệt hàng năm và giai đoạn 2015 - 2020.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Phối hợp cùng các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp trong hình thành liên kết sản xuất hàng hóa:

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình các chuỗi cung ứng bền vững từ sản xuất - phân phối - tiêu dùng. Tạo điều kiện để các đơn vị nhỏ và vừa được tham gia vào chuỗi.

- Xây dựng chính sách và áp dụng các biện pháp thích hợp để hỗ trợ hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng nông sản để tăng cường liên kết trong chuỗi hàng Việt Nam gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Xây dựng các chương trình, có những chính sách khuyến khích, thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam trên cơ sở phù hợp các cam kết quốc tế.

Phối hợp với sở, ngành triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp về Cuộc vận động trong nhà trường, các cấp học trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 - 2020, để học sinh, sinh viên được cung cấp thông tin, ý thức hơn trong việc lựa chọn và tiêu thụ sản phẩm nội địa.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá về tuyến, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố gắn với quảng bá các sản phẩm, hàng hóa của các làng nghề truyền thống.

- Chú trọng giới thiệu các chương trình, sản phẩm du lịch, sản phẩm làng nghề du lịch truyền thống trên địa bàn Thành phố tại các sự kiện, liên hoan về du lịch được tổ chức tại Hà Nội định kỳ hàng năm (Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam- Hà Nội- VITM, Liên hoan Du lịch Làng nghề truyền thống Hà Nội...)

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân Thủ đô để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc phát triển thị trường tiêu dùng trong nước đồng thời gắn với nội dung của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

8. Các cơ quan báo, đài Thành phố:

- Phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông, sở Công Thương xây dựng trên kênh truyền thông của đơn vị chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (nhất các doanh nghiệp vừa và nhỏ) có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa của đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các đơn vị trên địa bàn Thủ đô.

9. Các sở, ban, ngành Thành phố:

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc vận động trong nội bộ cơ quan, đơn vị bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; chủ động ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam trong mua sắm, trang bị.

Phối hợp với các sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

10. UBND các quận, huyện, thị xã:

Chỉ đạo phòng, ban, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hàng năm để đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Thông báo Kết luận 264/TB-TW ngày 31/7/2009.

Phối hợp với các sở, ngành Thành phố trong việc thực hiện các chương trình hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Phát triển hạ tầng thương mại (ưu tiên xã hội hóa đầu tư), Phát triển bản đồ số, mạng lưới phân phối, kho hàng Việt, tổ chức đưa hàng về nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố...

Đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm có thế mạnh, sản phẩm các làng nghề truyền thống tại địa phương; Quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng thông qua triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

11. Các hội, hiệp hội doanh nghiệp:

Chủ động phối hợp với các sở, ngành Thành phố để được cung cấp thông tin về chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động để kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác tới các hội viên.

Hỗ trợ các hội viên có mong muốn tiếp cận, tham gia các chương trình những thông tin cần thiết để triển khai thực hiện; làm đầu mối cho doanh nghiệp tham gia các chương trình của Cuộc vận động.

Căn cứ vào Kế hoạch trên, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan thông tấn, báo chí; hội, hiệp hội phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020, định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện gửi Sở Công Thương báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND (để báo cáo);
- UB MTTQ TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các Đ/c PCT UBND TP (để báo cáo);
- Các sở, ngành TP (để thực hiện);
- UBND các quận, huyện, thị xã (để thực hiện);
- Các cơ quan báo, đài HN (để thực hiện);
- Cổng giao tiếp điện tử HN (để thực hiện);
- VP UBTP: Đ/c CVP, các đ/c PVP (để thực hiện);
- Lưu: VT, CT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2015-2020.

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 02/02/2015 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên Chương trình

Mục tiêu Chương trình

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Ghi chú (tiến độ thực hiện, thời gian triển khai...)

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

1

Chương trình hỗ trợ xây dựng chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” trên các kênh truyền thông (báo nói, báo in, báo hình, báo điện tử) để thường xuyên tuyên truyền, quảng bá về Cuộc vận động.

Nâng cao nhận thức và hành vi của cộng đồng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về chất lượng của hàng Việt Nam cũng như khả năng của doanh nghiệp Việt, từ đó thay đổi thói quen tiêu dùng, lựa chọn hàng hóa

- Hỗ trợ xây dựng chuyên mục, chuyên trang “Tự hào hàng Việt Nam” trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử nhằm truyền thông về Cuộc vận động lồng ghép với tuyên truyền, quảng bá cho doanh nghiệp Việt Nam uy tín (ưu tiên doanh nghiệp vừa và nhỏ).

- Hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động của Ban chỉ đạo của CVĐ Thành phố.

Sở Thông tin và truyền thông

Các sở, ngành; cơ quan báo, đài; đơn vị liên quan.

Hàng năm.

2

Công tác thông tin, tuyên truyền về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam tới các cơ quan, đơn vị; Đồng thời, phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Đề án và Cuộc vận động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn Thành phố.

Nâng cao nhận thức của các tổ chức, đơn vị về mục tiêu, ý nghĩa Cuộc vận động cũng như về lợi ích của việc sử dụng hàng Việt Nam, từ đó thay đổi thói quen tiêu dùng và lựa chọn hàng hóa

Xây dựng hội nghị, tọa đàm về Cuộc vận động, lồng ghép với tuyên truyền, quảng bá cho doanh nghiệp Việt Nam uy tín (ưu tiên doanh nghiệp vừa và nhỏ)

Sở Thông tin và truyền thông

Các sở ngành; UBND quận, huyện, thị xã; các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể; đơn vị có liên quan

Hàng năm.

3

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố quảng bá và mở rộng kênh phân phối hàng hóa trên môi trường trực tuyến

- Xây dựng được cổng thông tin chính thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt của doanh nghiệp Thủ đô trên môi trường trực tuyến.

- Xây dựng được 1 hệ thống phân phối hàng Việt trên môi trường trực tuyến kết hợp với thanh toán điện tử, giao vận thương mại

- Tuyên truyền, quảng bá về Cuộc vận động thông qua Cổng thông tin chính thức triển khai và hỗ trợ doanh nghiệp Thủ đô quảng bá thương hiệu và sản phẩm trên môi trường trực tuyến.

- Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa qua môi trường mạng.

Sở Công Thương

Các sở ngành; UBND quận, huyện, thị xã; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Từ năm 2016 -  2020.

4

Công bố, quảng bá các máy móc thiết bị, vật tư nguyên liệu ngành công nghiệp cơ khí, điện tử, dệt may, công nghiệp hỗ trợ của các doanh nghiệp Việt Nam tại Hà Nội (Không bao gồm doanh nghiệp liên doanh, FDI)

Xúc tiến thương mại cho sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Khảo sát, tổng hợp, xây dựng và công bố danh mục các doanh nghiệp Việt Nam tại Hà Nội của các ngành công nghiệp cơ khí, điện tử, dệt may, công nghiệp hỗ trợ của các doanh nghiệp Việt Nam tại Hà Nội.

Quảng bá qua cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương và các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Công Thương

Các cơ quan Trung ương; Các sở ngành; UBND quận, huyện, thị xã; các doanh nghiệp ...

Hàng năm.

5

Chương trình nhận diện hàng Việt Nam thường niên với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”

Hỗ trợ người tiêu dùng phân biệt hàng giả/ hàng nhái, giúp dễ dàng nhận diện hàng Việt Nam

Tổ chức các lồng ghép tại các hội chợ, hội chợ hàng Việt trên địa bàn, có sự tham gia, kiểm tra, kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường, được tổ chức định kỳ vào Quý III hàng năm.

Sở Công Thương

Sở Thông tin và truyền thông; các doanh nghiệp

Hàng năm.

6

Chương trình đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng Việt Nam.

Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm thương hiệu Việt Nam, mở rộng hệ thống phân phối, thị trường tiêu thụ hàng hóa.

Tổ chức chương trình bán hàng Việt, tham gia hội chợ triển lãm trên địa bàn Thành phố và các tỉnh, thành trong cả nước

Sở Công Thương

Các hội, hiệp hội, doanh nghiệp và các đơn vị Liên quan

Hàng năm.

7

Chương trình xây dựng Kho phân phối hàng Việt Nam tại địa bàn nông thôn.

Xây dựng mô hình thí điểm Kho phân phối hàng Việt Nam, hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối chuyên nghiệp mang tính hiện đại, tập trung, tăng hiệu quả của chuỗi cung ứng hàng hóa, tạo điều kiện phát triển dịch vụ logistics cho chuỗi cung ứng hàng hóa.

Nghiên cứu giải pháp xây dựng Kho phân phối hàng Việt Nam tại khu vực nông thôn.

Sở Công Thương

Các sở, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã...

Từ năm 2016- 2020.

8

Chương trình tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam hai chiều giữa TP. Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kết nối các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường cung ứng hàng hóa hai chiều giữa TP. Hà Nội và các tỉnh, thành phố cũng như tăng cường việc trao đổi thông tin hai chiều giữa đơn vị sản xuất kinh doanh trong chuỗi cung ứng hàng hóa.

Tổ chức các hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất- nhà phân phối, hỗ trợ gắn kết bền vững giữa sản xuất và tiêu thụ

Sở Công Thương

Các sở ngành; Hội, hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp...

Hàng năm.

9

Chương trình phát triển thương mại điện tử

Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh các sản phẩm của làng nghề truyền thống trên địa bàn TP. Hà Nội. Hiện đại hóa ngành thương mại và đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tuyên truyền, đào tạo ứng dụng TMĐT

Xây dựng hạ tầng TMĐT...

Sở Công Thương

Các thành viên BCĐ TMĐT TP

Hàng năm.

10

Chương trình hỗ trợ đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp, TTTM, siêu thị, hợp tác xã, hộ sản xuất về kỹ năng bán hàng, xây dựng & phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các doanh nghiệp, TTTM, siêu thị về phân phối hàng hóa, xây dựng thương hiệu, kết nối cung cầu...

Tổ chức các lớp đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp, TTTM, siêu thị trên địa bàn Thành phố

Sở Công Thương

UBND quận, huyện, thị xã; các trường đào tạo; các đơn vị...

Hàng năm.

11

Chương trình xây dựng thí điểm các điểm bán hàng với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” cố định tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

Hỗ trợ doanh nghiệp, tiểu thương xây dựng điểm bán hàng Việt Nam uy tín.

Xây dựng và quảng bá các mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”

Sở Công Thương

Các sở, ngành Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã; các doanh nghiệp

Hàng năm.

12

Chương trình xây dựng mô hình các chuỗi cung ứng hàng hóa từ sản xuất, phân phối, tiêu dùng

Giúp các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh hình thành liên kết trong phân phối hàng hóa.

Xây dựng các giải pháp, chính sách, áp dụng các biện pháp thích hợp để các đơn vị sản xuất, kinh doanh tăng cường liên kết trong chuỗi hàng Việt gắn với quản lý chất lượng, ATTP

SNN&PTNT

Các sở ngành; UBND quận, huyện, thị xã; doanh nghiệp, hộ kinh doanh...

Hàng năm.

13

Chương trình thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hàng hóa Việt Nam phù hợp với cam kết quốc tế.

Thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài giúp doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, phân phối hàng hóa...

Xây dựng các biện pháp, giải pháp thích hợp để thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

SKH& ĐT

Các sở, ngành; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hàng năm.

14

Chương trình tuyên truyền Cuộc vận động trong nhà trường, các cấp học trên địa bàn Thành phố.

Giúp học sinh, sinh viên được cung cấp thông tin, ý thức trong việc lựa chọn sản phẩm nội địa.

Xây dựng các chương trình, giải pháp tuyên truyền phù hợp tại các cấp học.

Sở GD& ĐT

Các sở, ngành; Các trường học trên địa bàn TP.

Hàng năm.

15

Chương trình đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các tuyến, điểm du lịch làng nghề

Tăng cường du lịch làng nghề gắn với quảng bá sản phẩm, hàng hóa làng nghề.

Xây dựng các biện pháp, giải pháp thu hút du khách tham quan các làng nghề truyền thống của TP.

Sở VH-TT-DL

Các sở ngành; UBND quận, huyện, thị xã; các làng nghề trên địa bàn TP

Hàng năm.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu46/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2015
Ngày hiệu lực02/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 46/KH-UBND 2015 Phát triển thị trường trong nước Hà Nội 2015 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 46/KH-UBND 2015 Phát triển thị trường trong nước Hà Nội 2015 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu46/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành02/02/2015
        Ngày hiệu lực02/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 46/KH-UBND 2015 Phát triển thị trường trong nước Hà Nội 2015 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 46/KH-UBND 2015 Phát triển thị trường trong nước Hà Nội 2015 2020

           • 02/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực