Văn bản khác 48/KH-UBND

Kế hoạch 48/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 48/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Phú Yên, ngày 05 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2016 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ.

- Kịp thời giải quyết yêu cầu bồi thường do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức gây ra trong khi thi hành công vụ; góp phần giảm thiểu các trường hợp khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước phải được thực hiện kịp thời, khách quan, công bằng và đúng quy định.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016.

2. Tiếp tục triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là các thông tư, thông tư liên tịch có liên quan được ban hành trong năm 2015

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND

các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016.

3. Chủ động, tích cực nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch và yêu cầu của Bộ Tư pháp.

4. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện theo quy định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016.

5. Kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong trường hợp có yêu cầu

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan tiến hành tố tụng và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016.

6. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật tại các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016.

7. Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/11/2016

8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước về UBND tỉnh (gửi Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 10/4 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 10/10 đối với báo cáo hàng năm.

- Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo nội dung của Kế hoạch này.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả công tác bồi thường của Nhà nước, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

- Tổ chức thực hiện và hoàn thành việc áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước báo cáo Bộ Tư pháp theo đúng thời gian quy định.

2. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

- Trên cơ sở Kế hoạch này chủ động tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến cán bộ, công chức nhân dân; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung được nêu tại Kế hoạch này.

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác bồi thường của Nhà nước theo đúng quy định.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính

- Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và UBND cấp huyện lập dự toán bồi thường nhà nước năm 2016 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch này.

4. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin, bài, các chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự; tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước trong hoạt động tố tụng.

6. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp Sở Tư pháp thực hiện các nội dung của kế hoạch; tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các đơn vị do UBND cấp huyện trực tiếp quản lý và UBND cấp xã thuộc địa phương do mình quản lý.

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác bồi thường của Nhà nước theo đúng quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường năm 2016, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, PVP UBND tỉnh (Thìn);
- Lưu: VT, NCĐp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu48/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2016
Ngày hiệu lực05/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 48/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 48/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước Phú Yên 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu48/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành05/04/2016
        Ngày hiệu lực05/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 48/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước Phú Yên 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 48/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước Phú Yên 2016

           • 05/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực