Văn bản khác 50/KH-UBND

Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế tỉnh Thái Bình đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 50/KH-UBND thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/KH-UBND

Thái Bình, ngày 11 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA Y TẾ TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 2176/QĐ-TTg ngày 04/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án); Kế hoạch số 25/KH-BYT ngày 14/01/2016 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế đến năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế tỉnh Thái Bình đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh các nhiệm vụ được giao trong Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 2176/QĐ-TTg ngày 04/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm việc triển khai thực hiện Đề án được thực hiện thống nhất, đồng bộ.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ các hoạt động triển khai thực hiện kế hoạch.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án, Kế hoạch

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành y tế về các lĩnh vực y tế liên quan đến công tác thanh tra.

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đến các cấp chính quyền, nhân dân, người sử dụng lao động và người lao động, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực y tế.

- Sở Y tế lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp để phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án, Kế hoạch. Thực hiện tuyên truyền lồng ghép vào các nội dung trong các hội nghị, hội thảo, giao ban, qua hệ thống thông tin, các bản tin chuyên ngành.

2. Rà soát, kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý về tổ chức, hoạt động về chế độ chính sách đối với thanh tra y tế

Nghiên cứu rà soát, kiến nghị các cơ quan nhà nước có thm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với thanh tra y tế, thanh tra chuyên ngành y tế; phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, trùng lắp, những văn bản không còn phù hợp hoặc những quan hệ mới phát sinh có liên quan, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

3. Kiện toàn tổ chức thanh tra y tế, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho thanh tra viên, công chức thanh tra y tế

3.1. Giai đoạn đến hết năm 2017: Kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra y tế.

a) Bố trí, sắp xếp đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành về y tế:

- Về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ thanh tra:

+ 100% công chức thanh tra Sở Y tế được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và thanh tra viên;

+ 25% thanh tra viên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính và thanh tra viên chính.

- Về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành:

+ 100% công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành;

+ 100% cộng tác viên thanh tra được bồi dưng nghiệp vụ thanh tra và thanh tra chuyên ngành theo nhiệm vụ được giao.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ và đạo đức công vụ cho thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành y tế.

- Về cơ cấu ngạch công chức thanh tra y tế:

+ 100% công chức thanh tra Sở Y tế được bổ nhiệm thanh tra viên;

+ 25% thanh tra viên được bổ nhiệm thanh tra viên chính. Có chế độ ưu tiên bổ nhiệm thanh tra viên chính đối với ngành y tế.

- Về trình độ học vấn của thanh tra viên và công chức thanh tra y tế: 100% thanh tra viên, công chức thanh tra y tế; công chức thanh tra chuyên ngành y tế có trình độ đại học trở lên phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.2. Giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2020: sp xếp, hoàn thiện hệ thống thanh tra y tế bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế; tăng cường số lượng thanh tra viên, công chức thanh tra y tế bảo đảm theo vị trí việc làm đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

a) V biên chế:

- Từng bước bổ sung, tăng cường biên chế công chức thanh tra, thanh tra viên trong tổng biên chế hàng năm của Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình. Bố trí, sắp xếp đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thanh tra y tế, Sở Y tế rà soát đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra làm cơ sở xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, phù hợp với kế hoạch biên chế dài hạn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho thanh tra y tế

- Về đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ thanh tra:

+ 100% công chức thanh tra được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và thanh tra viên;

+ 50% thanh tra viên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính và thanh tra viên chính.

- Đào tạo ngoại ngữ cho thanh tra viên, công chức thanh tra góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành: 100% công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành.

- Về cơ cấu ngạch công chức thanh tra y tế: 100% công chức thanh tra Sở Y tế được bổ nhiệm thanh tra viên, trong đó 50% được bổ nhiệm thanh tra viên chính.

- Về trình độ học vấn của thanh tra viên và công chức thanh tra y tế: 100% thanh tra viên, công chức thanh tra Sở Y tế; công chức thanh tra chuyên ngành có trình độ đại học trở lên phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ thanh tra y tế.

4. ng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và hoạt động thanh tra y tế

- Thực hiện công khai hoạt động thanh tra y tế theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác thanh tra y tế bảo đảm công khai, minh bạch; cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu liên quan; trao đổi thông tin về hoạt động và kết quả hoạt động của các cơ quan thanh tra y tế.

- Quản lý việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và các hoạt động thanh tra trong ngành y tế bằng hệ thống công nghệ thông tin.

5. Đảm bảo điều kiện cơ s vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, kinh phí phục vụ công tác quản lý và hoạt động của thanh tra y tế

5.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật

- Được trang bị đầy đủ thiết bị văn phòng, phương tiện đi lại, trang thiết bị chuyên dụng, công cụ hỗ trợ bảo đảm cho hoạt động hiệu lực, hiệu quả. ng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và hoạt động thanh tra y tế.

- Các cuộc thanh tra chuyên ngành y tế được bố trí phương tiện của cơ quan phục vụ công tác thanh tra đảm bảo đúng tiến độ và thời gian.

5.2. Tăng cường kinh phí cho hoạt động thanh tra y tế

- Hàng năm tổ chức rà soát kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị kĩ thuật chuyên dùng, căn cứ theo tiêu chuẩn định mức hiện hành, xây dựng kế hoạch mua sắm, dự toán kinh phí cùng thời điểm dự toán ngân sách của Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tchức thực hiện theo quy định.

- Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của hệ thống thanh tra y tế theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm, theo giai đoạn. Đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ được giao theo nội dung Đề án và Kế hoạch; báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, về những vướng mắc, khó khăn trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

2. S Tư pháp:

Phối hợp với Sở Y tế rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra, thanh tra chuyên ngành lĩnh vực y tế và chế độ chính sách trong công tác thanh tra không còn phù hợp hoặc trái quy định để kịp thời đề nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thanh tra tỉnh:

Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho thanh tra viên, công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra y tế; cử công chức thanh tra, thanh tra viên y tế đi học nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính; xem xét, đề xuất việc bổ nhiệm thanh tra viên, thanh tra viên chính cho Thanh tra Sở Y tế.

4. Sở Tài chính:

Căn cứ khả năng ngân sách, hằng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

5. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Y tế, căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền, kiện toàn tổ chức bộ máy thanh tra chuyên ngành lĩnh vực y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra y tế.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình: Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác thanh tra về lĩnh vực y tế.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Phối hợp với Sở Y tế ccán bộ Phòng Y tế tham gia cộng tác viên thanh tra y tế và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch trên địa bàn.

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông;
- Thanh tra tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thái Bình;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Thị Lĩnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu50/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2016
Ngày hiệu lực11/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 50/KH-UBND thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 50/KH-UBND thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế Thái Bình 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu50/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Thị Lĩnh
        Ngày ban hành11/08/2016
        Ngày hiệu lực11/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 50/KH-UBND thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế Thái Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 50/KH-UBND thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế Thái Bình 2016

           • 11/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực