Văn bản khác 53/KH-UBND

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2017 thực hiện Kế hoạch 53-KH/TU thực hiện Kết luận 10-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 53/KH-UBND 2017 tăng cường Đảng lãnh đạo phòng chống tham nhũng lãng phí Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 53/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 15 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 53-KH/TU NGÀY 20/3/2017 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 10-KL/TW NGÀY 26/12/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 KHÓA X “VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ”

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chng tham nhũng, lãng phí”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân để tham gia phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, đảm bảo công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

3. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, thường xuyên; triển khai xây dựng kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

4. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí lấy phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, kiên quyết các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho hành vi tham nhũng, lãng phí.

5. Các cấp chính quyền, các tổ chức phải gương mẫu thực hiện, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2. Tập trung thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 23/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động của Tỉnh ủy Ninh Bình vviệc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Kế hoạch s10/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 21/01/2015; Văn bản số 05/CV-BCSĐ ngày 25/01/2017 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí để triển khai thực hiện, đồng thời tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện theo kế hoạch hành động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời xử các tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng, gây lãng phí và những biu hiện về lối sống xa hoa, lãng phí; khuyến khích động viên phong trào tiết kiệm trong sản xuất cũng như tiêu dùng.

4. Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí như: Thực hiện công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị trong hoạt động quản lý nhà nước, công khai quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, chế độ định mức, tiêu chuẩn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức, nghề nghiệp, việc nhận quà tặng; công khai quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển; chuyn đi vị trí công tác, điều động cán bộ, công chức đối với một số vị trí nhạy cảm, để xảy ra tham nhũng; công khai minh bạch tài sản, thu nhập, trách nhiệm giải trình việc tăng, giảm tài sản, thu nhập; thực hiện nội quy, quy chế trong nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đồng thời kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sp xếp bộ máy, tinh giản biên chế với cải cách chế độ công vụ; đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán. Thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 đối với UBND cấp tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết sự liêm khiết, gương mẫu, mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đưa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng, lãng phí ngay tại cơ quan, đơn vị.

7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, chủ động phát hiện sớm các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp tục phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử, đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng từ những năm trước chuyển sang theo đúng quy định của pháp luật nhằm tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân và góp phần phòng ngừa tội phạm.

8. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh.

9. Kết hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân với việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng; biểu dương tập th và cá nhân có thành tích trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện quy định về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm những người bao che, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng đvu khống, gây mất đoàn kết nội bộ theo đúng quy định của pháp luật.

10. Kiện toàn tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng theo hướng dẫn của Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí của đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp lut tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

3. Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh thông qua hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử chủ động phát hiện hành vi tham nhũng; kiến nghị xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

5. Sở Nội vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra việc quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp...

6. Thanh tra tỉnh:

Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Thanh tra tỉnh tham mưu thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chng tham nhũng, lãng phí; việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị nhằm phòng ngừa, phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí;

Quản lý chặt chẽ việc kê khai và giải trình về tăng giảm tài sản của cán bộ, công chức theo quy định; nghiên cứu đề xuất các cấp, các ngành có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung ban hành các quy định nhằm siết chặt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhằm phòng ngừa tham nhũng.

8. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị chưa trả lương qua tài khoản phải thực hiện trả lương qua tài khoản. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các tổ chc tín dụng trên địa bàn tỉnh tích cực cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản.

9. Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước; rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, mua sắm tài sản công, thiết bị làm việc, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, công trình phúc lợi, khai thác quản lý tài nguyên khoáng sản theo quy định hiện hành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo kết quả Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai kế hoạch này, góp phần thực hiện có hiệu quả pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, các VP.
PH/03

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu53/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2017
Ngày hiệu lực15/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 53/KH-UBND 2017 tăng cường Đảng lãnh đạo phòng chống tham nhũng lãng phí Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 53/KH-UBND 2017 tăng cường Đảng lãnh đạo phòng chống tham nhũng lãng phí Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu53/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành15/05/2017
        Ngày hiệu lực15/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 53/KH-UBND 2017 tăng cường Đảng lãnh đạo phòng chống tham nhũng lãng phí Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 53/KH-UBND 2017 tăng cường Đảng lãnh đạo phòng chống tham nhũng lãng phí Ninh Bình

           • 15/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực