Văn bản khác 54/KH-UBND

Kế hoạch 54/KH-UBND thực hiện năm dân vận chính quyền năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 54/KH-UBND 2018 thực hiện năm dân vận chính quyền Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN 2018

Căn cứ Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới;

Căn cứ Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;

Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/BDVTU-BCSĐ UBND tỉnh ngày 28/3/2018 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền; tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

- Xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

- Tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền được tiến hành đồng thời với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính nhằm góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tốt hơn; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được bảo đảm.

- Công tác dân vận phải được các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc; hiệu quả của công tác dân vận phải thể hiện trong kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và xây dựng các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

- Tăng cường phối hợp giữa chính quyền các cấp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Dân vận các cấp, các ngành chức năng nhằm củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp và vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 10/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thường xuyên tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác dân vận, dân chủ ở cơ sở như: Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/216 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 về giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Các ngành, các cấp chính quyền bám sát nhiệm vụ chính trị, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

2. Tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo cho các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thông qua việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

4. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng ngày càng gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân.

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của nhân dân tránh tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

5. Triển khai và thực hiện hiệu quả Văn bản số 661-CV/TU ngày 13/7/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo và các tổ chức tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến vấn đề dân tộc và tôn giáo.

6. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

7. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị để vận động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng và đất nước. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là đối với công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, người lao động trực tiếp.

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện để đảm bảo các chủ trương của Trung ương, của tỉnh nói chung và đối với công tác dân vận nói riêng được thực hiện có hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tham mưu triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; theo dõi, hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Sở Nội vụ

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 và tổ chức triển khai thực hiện.

- Tiếp tục rà soát, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực của bộ máy Nhà nước.

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo năm 2018; Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp.

- Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất về công tác dân vận chính quyền theo quy định.

3. Sở Tư pháp

Hướng dẫn rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước ở thôn, xóm, tổ dân phố phù hợp quy định của pháp luật, sát với tình hình thực tế của địa phương theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

4. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung nâng cao hiệu quả Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác tiếp dân, công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại các sở, ngành, địa phương; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

5. Ban Dân tộc tỉnh

Tập trung triển khai tốt nội dung công việc của ngành gắn với công tác dân vận chính quyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

6. Sở Y tế

Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân số trong tình mới và Kế hoạch về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và Kế hoạch về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tin, bài để tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền; kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân làm tốt công tác dân vận; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở góp phần đảm bảo giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy làm tốt vai trò tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phối hợp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về thực hiện công tác dân vận của các đơn vị theo quy định.

10. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Tăng cường chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận. Xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác năm dân vận chính quyền 2018 phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp chỉ đạo kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác năm dân vận chính quyền 2018 (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 05/12/2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng: NC, KG-VX;
- Lưu: VT, NC (Chung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Minh Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu54/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2018
Ngày hiệu lực28/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 54/KH-UBND 2018 thực hiện năm dân vận chính quyền Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 54/KH-UBND 2018 thực hiện năm dân vận chính quyền Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu54/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành28/05/2018
        Ngày hiệu lực28/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 54/KH-UBND 2018 thực hiện năm dân vận chính quyền Tuyên Quang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 54/KH-UBND 2018 thực hiện năm dân vận chính quyền Tuyên Quang

         • 28/05/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/05/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực