Văn bản khác 55/KH-UBND

Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 55/KH-UBND 2017 nâng cao đời sống tinh thần công nhân khu công nghiệp Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 55/KH-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 52-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT.

Thực hiện Quyết định số 1934/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 29/6/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đi sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình số 19-Ctr/TU, ngày 30/9/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 18/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vng của đất nước.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể tại địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể, nhất là các tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở doanh nghiệp. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng và phát triển lối sống văn hóa, kỷ cương, lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Các cấp chính quyền, các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương cần xác định rõ nhiệm vụ chỉ đạo đối với công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư phải đồng bộ, nghiêm túc, cụ thể và hiệu quả, thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng thuận trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Định kỳ 06 tháng, 01 năm các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương phải kiểm tra, tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tốt.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng thể:

- Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cơ quan, ban ngành, tổ chức, địa phương về tm quan trọng của công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất trong tình hình mới; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp hành động của các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thtrong công tác xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp;

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở doanh nghiệp. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng và phát triển lối sng văn hóa, kỷ cương, sng và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật đtạo sức lan tỏa trong cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

2. Mục tiêu cụ thể: (đến năm 2020):

- Có trên 15% doanh nghiệp (nơi đã thành lập công đoàn các khu công nghiệp) xây dựng được các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân lao động (ước tính 05 thiết chế).

- 75% trở lên công nhân lao động khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nơi đã thành lập công đoàn) được tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, pháp luật Công đoàn và các pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích công nhân lao động, được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao.

- 70 % các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố được cải tạo nâng cấp, mở rộng để phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ công nhân lao động.

- 80% trở lên đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề.

- Trên 85% các doanh nghiệp có tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động thường xuyên.

- Trên 90% công nhân lao động khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

- 90% các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thc về tầm quan trọng của công tác xây dựng và nâng cao đi sng văn hóa tinh thần cho công nhân khu công nghiệp trong tình hình mới.

1.1. Công tác tuyên truyền cổ động:

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp cùng với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 18/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp” đến các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể, cán bộ công nhân viên trên toàn tỉnh.

- Tuyên truyền thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, sự đồng thuận xã hội và thống nhất hành động để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng của công tác xây dựng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong khu công nghiệp, xác định trách nhiệm, góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém, đồng thời nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn, nhất là công đoàn tại các doanh nghiệp.

- Xây dựng hệ thống panô, áp phích, bảng tin, loa phát thanh nội bộ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất về xây dựng văn hóa ứng xử nơi công cộng, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng tác phong lao động công nghiệp, lối sng văn minh của công nhân viên chức và người lao động, hướng đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ng yêu cầu phát triển bn vững đất nước;

1.2. Thực hiện công tác tuyên truyền lưu động:

- Các cấp chính quyền, các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền chuyên môn, nhiệm vụ của đơn vị với nội dung Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư.

- Xây dựng các chương trình văn nghệ (kịch, thơ, hát, múa....) thực hiện công tác tuyên truyền lưu động nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Xây dựng các chuyên mục “Lao động và Công đoàn” về đời sống văn hóa tinh thn công nhân lao động trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh các xã, huyện; tăng cường các chuyên trang về văn hóa công nhân lao động, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc truyền bá các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống, tinh hoa văn hóa nhân loại đến với công nhân lao động; kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của công nhân lao động.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp hành động của các cấp chính quyền, các Cơ quan, ban ngành, các tổ chức, đoàn thể trong công tác xây dựng, nâng cao đi sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Các cấp chính quyền, các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể đưa nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất thành nhiệm vụ hàng năm của mình; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các nhiệm vụ nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, thành lập và xây dựng tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh tại các doanh nghiệp vng mạnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng đời sng văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập sut đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020 theo Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó khuyến khích đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, ththao, khu nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo nơi các khu công nghiệp tập trung; ưu tiên btrí quỹ đất và kinh phí đxây dựng nhà ở, công trình phúc lợi, trường học, bệnh viện, khu vui chơi, giải trí cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp.

2.2. Tăng cường hiệu quả sự phi hp hành động của các cấp chính quyền, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức, đoàn thtrong công tác xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tập trung giải quyết những kiến nghị của đoàn viên, công nhân lao động và các cấp công đoàn về những vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân như: việc làm, nhà ở, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, nơi sinh hoạt thdục th thao, văn hóa, nhà giữ trẻ... Tiếp tục đóng góp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến công tác xây dựng đời sống văn hóa công nhân lao động khu công nghiệp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn chính sách pháp luật để trang bị kiến thức cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh có lập trường tư tưởng vững vàng; có ý chí vượt khó vươn lên, lập thân, lập nghiệp; tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa, tư tưởng chính trị, kỷ luật, năng suất, chất lượng, hiệu quả. Thực hiện nếp sống, sinh hoạt lành mạnh, tích cực tham gia hoạt động văn hóa, thể dục ththao; không mắc các tệ nạn xã hội. Chấp hành nghiêm pháp luật, nội quy, quy định của doanh nghiệp và địa phương nơi cư trú; Triển khai có hiệu quả các Chương trình, Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về đào tạo nghề, giải quyết việc làm đến với công nhân, lao động.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 34/CTr-PH ngày 12/01/2015 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2020”.

- Tăng cường sự phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp với công đoàn cơ sở trong công tác tuyên truyền cho công nhân lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp và tại các khu cư xá thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và các chính sách về lao động;

- Tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong doanh nghiệp; xây dựng các tiêu chí cho văn hóa doanh nghiệp; tổ chức các chương trình văn nghệ, chiếu phim, phối hợp tổ chức giao lưu thi đấu thể dục thể thao tạo điều kiện thuận lợi để công nhân lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “gia đình công nhân văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”...

- UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chuyên môn tận dụng công năng của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường thị trấn, nhà văn hóa - khu thể thao thôn, ấp, trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố đphục vụ công nhân lao động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, luyện tập thdục thể thao tại nơi cư trú; phát triển mô hình sinh hoạt câu lạc bộ, đội, nhóm của công nhân trong các khu lưu trú công nhân lao động.

- UBND tỉnh có chính sách huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng thiết chế văn hóa mới, nâng cấp, mở rộng các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng, Trung tâm văn hóa các xã, huyện cho công nhân lao động; ưu tiên btrí quỹ đất và kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi: nhà ở, trường học, bệnh viện, khu vui chơi, giải trí cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất.

3. Tăng cường sự hợp tác, đoàn kết cùng có li giữa chủ doanh nghiệp, doanh nhân với công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Các tổ chức công đoàn, đoàn thể, đặc biệt là các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và phát triển li sng văn hóa, kỷ cương, sng và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng nếp sng văn hóa cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Chủ doanh nghiệp, doanh nhân nêu cao đạo đức, văn hóa kinh doanh lành mạnh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc nâng cao đời sng văn hóa tinh thần cho công nhân lao động, tạo điều kiện đcông nhân có thời gian chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nước ngoài.

- Doanh nghiệp tạo điều kiện để các cơ quan văn hóa, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học, nghệ thuật đến công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, nhà ở, trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí...chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động.

4. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở trong công tác xây dựng và nâng cao đi sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp.

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động; tiếp tục triển khai thực hiện “Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập th.

- Tập trung đưa các hoạt động hướng về cơ sở và lấy người lao động làm trung tâm để tổ chức hoạt động. Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành cử cán bộ trực tiếp cùng công đoàn cơ sở tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ, chức năng của tổ chức công đoàn; xây dựng mô hình, hình thức hoạt động phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở. Thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, thực hiện.

- Công đoàn cơ sở chủ động trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”.

- Công đoàn cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, li sng, nếp sống văn hóa và tác phong lao động công nghiệp, nâng cao trình độ học vấn, hiểu biết pháp luật cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động; tích cực xây dựng người công nhân lao động mới sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, có tư tưởng chính trị vững vàng, có lối sống, nếp sống văn hóa, có trình độ tay nghề, hiểu biết pháp luật, tác phong lao động công nghiệp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

- Nâng cao vai trò, vị trí hoạt động của các tổ chức công đoàn cơ sở: Chủ động đối thoại vi người sử dụng lao động cùng nhau xây dựng môi trường làm việc văn hóa lành mạnh: tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp; bám sát và thường xuyên trao đổi, đối thoại với công nhân lao động, kịp thời nắm bắt, dự báo tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong công nhân, kịp thời đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tạo sự ổn định tư tưởng cho công nhân lao động yên tâm lao động sản xuất; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện làm việc của công nhân lao động, tạo điều kiện cho công nhân lao động tích cực tham gia.

- Công đoàn cơ sở chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục kiện toàn, xây dựng công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn trong tình hình mới; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, công nhân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

- Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu công nghiệp thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh phong trào xây dựng “gia đình công nhân văn hóa”, “Doanh nghiệp văn hóa”, Phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo...coi trọng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa nơi làm việc. Hàng năm tổng kết phong trào, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động; bình chọn, tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp đạt “Doanh nhân văn hóa”, “Doanh nghiệp văn hóa”...

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thành phố chủ động lồng ghép hiệu quả các nguồn kinh phí thường xuyên, kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình đề án đã được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành để xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phục vụ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất. Bên cạnh đó, khuyến khích huy động nguồn nhân lực xã hội để xây dựng thiết chế cho công đoàn, thiết chế văn hóa mới cho công nhân lao động.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm chung:

Các Sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan địa phương, phân kỳ thực hiện trong kế hoạch hàng năm.

- Triển khai lồng ghép với các Kế hoạch, các Chương trình mục tiêu có liên quan đang thực hiện của từng đơn vị, địa phương;

- Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thn cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này định kỳ 06 tháng, 01 năm theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao.

2. Trách nhiệm cthể:

2.1. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sng văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền cho công nhân lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp và tại các khu cư xá thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Hướng dẫn Công đoàn các Khu công nghiệp chỉ đạo Công đoàn cơ sở vận động người sử dụng lao động dành nguồn kinh phí và thời gian để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, sân bãi tập luyện để người lao động tham gia và hưởng thụ văn hóa tinh thần. Tổ chức giao lưu và tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao do Công đoàn cấp trên tổ chức.

- Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các ngành liên quan tiến hành khảo sát doanh nghiệp và người lao động về nhu cầu xây dựng thiết chế văn hóa, th thao, từ đó có cơ sở tham mưu Tổng Liên đoàn Lao động, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đầu tư xây dựng các mô hình khu nhà tập th, khu nhà trọ công nhân lao động tự quản và các mô hình khác tại các khu công nghiệp; các công trình văn hóa, thể thao phục vụ công nhân lao động ngày càng tốt hơn.

- Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các Sở, ngành liên quan đẩy mạnh phong trào xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”: Tiếp tục hướng dẫn, triển khai để các doanh nghiệp tích cực đăng ký và tham gia thực hiện việc xây dựng “Gia đình công nhân văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Xây dựng và thực hiện nếp sng văn hóa và tác phong công nghiệp trong công nhân lao động; Tổ chức bình xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; kịp thời khen thưởng, động viên các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và các doanh nghiệp thực hiện tốt chế đchính sách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn kỹ năng tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan, hội thảo, quản lý và tổ chức hoạt động câu lạc bộ, các trò chơi trong công nhân lao động.

- Phi hp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thdục ththao trong công nhân lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thdục thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thn cho công nhân lao động ở khu công nghiệp, cụm công nghiệp (Phong trào “Công nhân rèn luyện thân ththeo gương Bác Hồ vĩ đại”; định kỳ hàng năm tổ chức các cuộc liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng; thi đấu các môn thể thao, hội thao công nhân lao động; xây dựng và phát triển các phong trào “Nghe công nhân hát, hát cho công nhân nghe các Game show “Sau giờ thứ 9; tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật quần chúng phục vụ công nhân lao động tại các doanh nghiệp; Hội thi nu ăn “Khi mẹ vào ca”, các trò chơi cộng đồng, hội thi văn nghệ “Tự hào công nhân Việt Nam”, gian hàng m thực “Hương vị các miền”, tư vn chăm sóc sức khỏe; tổ chức Hội nghị biu dương công nhân lao động xuất sắc tiêu biu, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo tổ chức hoạt động “Hành trình về với biển đảo quê hương và tri ân người lao động”; Phát động phong trào “Mái m Công đoàn” cho công nhân từ nguồn đóng góp của công nhân lao động và sự hỗ trợ của công ty, doanh nghiệp...

2.2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”.

- Cung cấp danh sách, liên hệ với công đoàn các doanh nghiệp sắp xếp thời gian, địa đim đhỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở VHTT và các ngành liên quan tiến hành khảo sát doanh nghiệp và người lao động về nhu cầu xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, từ đó có cơ sở tham mưu Tổng Liên đoàn Lao động, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đầu tư xây dựng các mô hình khu nhà tập thể, khu nhà trọ công nhân lao động tự quản và các mô hình khác tại các khu công nghiệp; các công trình văn hóa, ththao phục vụ công nhân lao động ngày càng tốt hơn.

- Phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp phát động phong trào văn hóa, văn nghệ, thdục ththao trong công nhân lao động; vận động các doanh nghiệp, công nhân lao động tích cực đăng ký tham gia chương trình “Gia đình công nhân văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”...

- Hỗ trợ, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan thực hiện công tác khảo sát nhu cầu xây dựng thiết chế văn hóa ththao tại các khu công nghiệp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị; Hỗ trợ tạo điều kiện về sân bãi, đường điện, thông báo rộng rãi cho công nhân biết về chương trình biu diễn, hỗ trợ công tác an ninh trật tự cho các buổi biểu diễn văn nghệ, các hoạt động thể thao phục vụ công nhân.

2.3. Sở Văn hóa và Thể thao

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sng văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch; xây dựng các văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động văn hóa, ththao cho cán bộ công đoàn và công nhân lao động bằng nhiều hình thức như: sách, báo, panô, tờ rơi, đĩa hình, đĩa tiếng... góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thn cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Phi hp với các Sở, ban, ngành liên quan, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động, các doanh nghiệp về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Phòng Quản lý văn hóa và Di sản văn hóa, Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình, thdục ththao, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm thdục th thao, Trung tâm Phát hành phim chiếu bóng tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa, Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Thư viện các huyện, thành phố, Trung tâm Văn hóa, Ththao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phục vụ công nhân lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất đạt hiệu quả cao.

- Tiến hành khảo sát và xây dựng kế hoạch, kinh phí nâng cấp, mở rộng công năng hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đng các xã, phường, thị trấn (đặc biệt ở Phường Rạch Dừa, Phường 10, Phường 11, Phường 12 thành phố Vũng Tàu và các xã, thị trấn khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3 và càng Cái Mép huyện Tân Thành) để phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho công nhân lao động.

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch đối với các cơ quan, ban ngành liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh; định kỳ, năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2.4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề về lao động, tiền lương, chế độ, chính sách cho người lao động.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật lao động.

- Tổ chức thực hiện chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh trên cơ sở Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm; tổ chức thực hiện Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh; Quản lý, theo dõi và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về: Bảo hiểm thất nghiệp, về lĩnh vực lao động, tin lương, tin công (hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập th; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; giải quyết tranh chấp lao động và đình công)...

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng đời sng văn hóa cho công nhân lao động và người sử dụng lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư do địa phương quản lý để đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, các công trình phúc lợi xã hội như trường học, bệnh viện, khu vui chơi, giải trí cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh tại Quyết định số 1934/QĐ-TTg.

2.6. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh cân đối bố trí, lồng ghép kinh phí thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo phân cấp ngân sách nhà nước.

2.7. Các Sở, ngành liên quan khác của tỉnh:

Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực có hiệu quả Nội dung Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

2.7. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh và tình hình thực tế của địa phương nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc đẩy mạnh các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Cân đối, bố trí ngân sách và xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, mở rộng hoạt động Trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng các xã, phường, thị trn phục vụ công nhân đạt hiệu quả cao và bn vững.

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho công nhân lao động tại địa phương.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương, chỉ đạo Đài phát thanh huyện, xã, phường xây dựng chuyên mục phóng sự tuyên truyền về đẩy mạnh các hoạt động nâng cao đời sng văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất tại địa phương.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở Văn hóa và Ththao để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Căn cứ Kế hoạch này các Sở, ban ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc các Sở, ban ngành, tổ chức đoàn th, UBND các huyện, thành phố chủ động đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu Thường trực UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr.TU; TTr.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tị
ch UBND tỉnh (b/c);
- CVP.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT-VX3

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Thông

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu55/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2017
Ngày hiệu lực04/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 55/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 55/KH-UBND 2017 nâng cao đời sống tinh thần công nhân khu công nghiệp Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 55/KH-UBND 2017 nâng cao đời sống tinh thần công nhân khu công nghiệp Vũng Tàu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu55/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýĐặng Minh Thông
        Ngày ban hành04/07/2017
        Ngày hiệu lực04/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 55/KH-UBND 2017 nâng cao đời sống tinh thần công nhân khu công nghiệp Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 55/KH-UBND 2017 nâng cao đời sống tinh thần công nhân khu công nghiệp Vũng Tàu

           • 04/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực