Văn bản khác 56/KH-UBND

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2017 truyền thông về quản lý chất thải y tế tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 56/KH-UBND 2017 truyền thông về quản lý chất thải y tế Ninh Bình 2017 2021


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2017-2021

Thực hiện Quyết định số 1119/QĐ-BYT ngày 28/3/2017 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch truyền thông về quản lý chất thải y tế giai đoạn 2017 - 2021, UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch truyền thông về quản lý chất thải y tế tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2021, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức và tăng cường thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế và xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp.

2. Mc tiêu c thể

2.1. Nâng cao nhận thức về trách nhiệm chỉ đạo của cán bộ lãnh đạo ngành Y tế, Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác quản lý chất thải y tế (QLCTYT) trong tỉnh đảm bảo nguồn lực cho các cơ sở y tế (CSYT) thực hiện QLCTYT.

100% lãnh đạo ngành Y tế, ngành Tài nguyên và Môi trường, chính quyền các cấp trong tỉnh nhận thức rõ trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát công tác QLCTYT của các CSYT.

2.2. Nâng cao nhận thức về trách nhiệm QLCTYT, tăng cường chỉ đạo và quản lý của cán bộ lãnh đạo tại các CSYT đối với công tác QLCTYT.

- 100% lãnh đạo CSYT thực hiện chỉ đạo, phê duyệt Kế hoạch và bố trí nguồn lực thực hiện công tác QLCTYT, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp;

- 100% lãnh đạo các khoa phòng của các CSYT thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về QLCTYT;

- 100% CSYT áp dụng các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trong thực hiện các quy định về QLCTYT.

2.3. Nâng cao nhận thức về trách nhiệm QLCTYT và cải thiện thực hành phân loại, thu gom, vận chuyn, xử lý chất thải y tế (CTYT) của nhân viên y tế, nhân viên vệ sinh môi trường, nhân viên vận hành hệ thống xử lý CTYT tại các CSYT.

100% nhân viên y tế, nhân viên vệ sinh môi trường, nhân viên vận hành hệ thống xử lý CTYT của các CSYT thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải y tế đúng quy định.

2.4. Nâng cao nhận thức và tăng cường thực hành giữ gìn vệ sinh môi trường của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các đối tượng đến sử dụng dịch vụ tại các CSYT và cộng đồng sống xung quanh CSYT.

- 100% bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các đối tượng đến sử dụng dịch vụ được cung cấp thông tin và thực hiện thải bỏ chất thải đúng nơi quy định, thực hiện nội quy và giữ gìn vệ sinh môi trường tại CSYT;

- 100% cộng đồng sống xung quanh CSYT được cung cấp thông tin và phối hợp tham gia bảo vệ môi trường cơ sở y tế.

2.5. Tăng cường sự tham gia giám sát thực hiện QLCTYT của cộng đồng đối với các CSYT nhằm đẩy mạnh hiệu quả bảo vệ môi trường.

- 100% CSYT thực hiện thường xuyên chế độ báo cáo về kết quả QLCTYT, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp với các cơ quan quản lý cấp trên;

- 80% CSYT tuyến tỉnh và 50% CSYT tuyến huyện tuân thủ thực hiện các quy định QLCTYT và xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp.

2.6. Nâng cao năng lực truyền thông và tăng cường thực hiện công tác truyền thông về QLCTYT tại các CSYT góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường an toàn.

- 100% CSYT có phân công nhân sự và được tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về QLCTYT;

- Các hoạt động truyền thông về QLCTYT tại các cơ sở y tế được thực hiện theo quy trình, được giám sát hỗ trợ.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

2.1. Truyền thông thay đổi hành vi tới nhân viên y tế, nhân viên vệ sinh môi trường, nhân viên vận hành hệ thống xử lý CTYT tại các CSYT thực hiện hành vi quản lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế.

- Nâng cao nhận thức về trách nhiệm QLCTYT và cải thiện thực hành phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTYT của nhân viên y tế, nhân viên vệ sinh môi trường, nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý CTYT tại các CSYT;

- Tăng cường chỉ đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo tại các CSYT đối với công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTYT thông qua các hoạt đng truyền thông trực tiếp tới cán bộ y tế và nhân viên của các khoa phòng;

- Triển khai các hình thức truyền thông rộng rãi như hội thảo, tập huấn về lập kế hoạch, hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và quản lý thực hiện công tác quản lý CTYT, phát động cuộc thi, xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến thực hiện quản lý CTYT và nhân rộng bệnh viện kiểu mẫu xanh - sạch - đp;

- Nâng cao nhận thức và tăng cường thực hành giữ vệ sinh môi trường của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các đối tượng đến sử dụng dịch vụ tại các CSYT và cộng đồng sống xung quanh CSYT bằng hình thức hướng dẫn, khuyến khích thực hiện.

2.2. Truyền thông vận động cán bộ lãnh đạo ngành Y tế, lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan trong tỉnh chỉ đạo, đảm bảo các điều kiện về chính sách và nguồn lực cho công tác quản lý chất thải y tế và xây dựng CSYT xanh - sạch - đẹp dưới các hình thức như hội thảo, diễn đàn, đề xuất giải pháp tăng cường thực hiện công tác QLCTYT.

2.3. Quản lý thông tin về quản lý chất thải y tế: Chia sẻ thông tin minh bạch, huy động sự tham gia của cộng đồng và các cơ quan truyền thông trong giám sát thực hiện QLCTYT.

2.4. Tổ chức thực hiện công tác truyền thông về QLCTYT trong cơ sở y tế: Nâng cao năng lực truyền thông cho đội ngũ thực hiện truyền thông thông qua các hoạt động hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ, thực hiện công tác truyền thông về QLCTYT tại các CSYT, tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho mạng lưới truyền thông về QLCTYT trong cơ sở y tế, triển khai giám sát và đánh giá hiệu quả công tác truyền thông về QLCTYT.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách Nhà nước; huy động vốn các Dự án đầu tư trong, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

l. SY tế

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm theo đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, có hiệu quả và đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

- Hằng năm trên cơ sở các nhiệm vụ cụ thể, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch, dự toán ngân sách gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định để đảm bảo cho thực hiện Kế hoạch;

- Hướng dẫn, tổ chức tập huấn các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện truyền thông về QLCTYT;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện công tác truyền thông về QLCTYT;

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường các hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông cho cộng đồng về: Kiến thức, thực hành tốt công tác QLCTYT, các chính sách liên quan đến QLCTYT;

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế kết quả thực hiện công tác truyền thông về QLCTYT theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức đào tạo, truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức hướng dẫn, phối hợp với Sở Y tế theo dõi, giám sát bảo đảm tuân thủ quy trình liên quan đến chất thải y tế và quan trắc chất lượng môi trường các cơ sở y tế trong tỉnh;

- Kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế, các cơ sở xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với sY tế tăng cưng triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng trong công tác QLCTYT.

4. Sở Tài chính

- Hằng năm, căn cứ khả năng ngân sách tham mưu cho UBND tỉnh cân đối kinh phí để triển khai Kế hoạch;

- Hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí để thực hiện Kế hoạch.

5. Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình

Phối hợp với Sở Y tế tăng cường truyền thông cho cộng đồng về kiến thức, thực hành tốt công tác QLCTYT; nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ nhân viên y tế.

6. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo, tổ chức, bố trí các nguồn lực tăng cường công tác truyền thông về QLCTYT trên địa bàn;

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hin kế hoạch truyền thông về chất thải y tế trên địa bàn quản lý;

- Tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế và các đối tượng liên quan trên địa bàn quản lý;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong hoạt động kiểm tra, tham tra các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý về việc thực hiện các nội dung của Kế hoch.

Trên đây là Kế hoạch truyền thông về quản lý chất thải y tế tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2021, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của t
nh;
- UBND các
tỉnh, thành phố;
- Lưu VT,
VP6.ĐN 06/KHYT2017

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu56/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2017
Ngày hiệu lực17/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 56/KH-UBND 2017 truyền thông về quản lý chất thải y tế Ninh Bình 2017 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 56/KH-UBND 2017 truyền thông về quản lý chất thải y tế Ninh Bình 2017 2021
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu56/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành17/05/2017
        Ngày hiệu lực17/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 56/KH-UBND 2017 truyền thông về quản lý chất thải y tế Ninh Bình 2017 2021

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 56/KH-UBND 2017 truyền thông về quản lý chất thải y tế Ninh Bình 2017 2021

             • 17/05/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/05/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực