Văn bản khác 560/KH-UBND

Kế hoạch 560/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 560/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 560/KH-UBND

An Giang, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; Công văn số 3451/BTP-TGPL ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm phối hợp triển khai Luật Trợ giúp pháp lý của các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh An Giang, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Nhằm phổ biến nội dung Luật Trợ giúp pháp lý đến tất cả mọi đối tượng bằng nhiều hình thức phù hợp.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý chi tiết, rõ ràng, gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

b) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các Sở Tư pháp với các cơ quan như Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Biên soạn, cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý

a) Tiếp nhận, cấp phát các tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp và các Bộ, Ngành liên quan biên soạn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đề nghị các cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh; Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Trên cơ sở các tài liệu tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn nội dung trợ giúp pháp lý lồng ghép với các nội dung tập huấn về hoạt động tố tụng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức tập huấn, quán triệt nội dung Luật Trợ giúp pháp lý

a) Tham dự Hội nghị quán triệt những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Đối tượng: Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; lãnh đạo của các cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cử đối tượng tham dự tập huấn.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 (Khi có Giấy mời chính thức).

b) Tổ chức tập huấn, tập trung giới thiệu những điểm mới, cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, tuyên truyền viên trong hệ thống công đoàn, cán bộ pháp chế thuộc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Liên Đoàn lao động tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 - Quý I/2018.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Trợ giúp pháp lý trong cơ quan, tổ chức, ngành mình. Đồng thời, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

a) Tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý thông qua việc viết, đăng tin, bài, phát sóng, phát thanh, đăng tải trên cổng thông tin điện tử.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Biên soạn các tình huống, tiểu phẩm giới thiệu những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý để phục vụ cho việc ghi hình, phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

c) Tổ chức phổ biến nội dung Luật Trợ giúp pháp lý thông qua chuyên mục “Tư vấn pháp luật” phát thanh trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

d) Tổ chức phổ biến nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản quy phạm pháp luật như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ Luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính thông qua hệ thống Đài truyền thanh ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng dự toán, sử dụng kinh phí liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp trong phạm vi ngành mình, gửi Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

b) Xây dựng, lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí trong hoạt động trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Tham dự tập huấn và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

a) Tham dự tập huấn, bồi dưỡng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cử đối tượng là người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý tham dự tập huấn, bồi dưỡng do Bộ Tư pháp và các Bộ, Ngành Trung ương tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 - Quý I/2018.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn

a) Rà soát và báo cáo, đề xuất hướng xử lý kết quả rà soát: Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm; Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước được thành lập theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

b) Rà soát các tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006; các tổ chức trong tên gọi có cụm từ “trợ giúp pháp lý” trên địa bàn tỉnh; đối chiếu với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 để báo cáo và đề xuất hướng xử lý kết quả rà soát.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

c) Rà soát Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Qua đó, báo cáo và đề xuất hướng xử lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

d) Rà soát, thống kê đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Qua đó, báo cáo và đề xuất hướng xử lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

8. Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý; các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan, tổ chức, địa phương được phân công thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách hàng năm đã được phê duyệt và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan được phân công thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch này chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của ngành mình, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, các cơ quan, đơn vị xây Kế hoạch chi tiết để triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

3. Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp cân đối, đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng Nội chính;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 560/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu560/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2017
Ngày hiệu lực05/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 560/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 560/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 560/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu560/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành05/10/2017
        Ngày hiệu lực05/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 560/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 560/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý An Giang

           • 05/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực