Văn bản khác 573/KH-UBND

Kế hoạch 573/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Kế hoạch 573/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 Lai Châu 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 573/KH-UBND

Lai Châu, ngày 04 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

V/V TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Để triển khai kịp thời, thng nhất và có hiệu quả Bộ luật Hình sự năm 2015 ngay từ khi Bộ luật có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2016); thực hiện Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Thtướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự; Quyết định 393/QĐ-BTP ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Bộ luật Hình sự, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong Nhân dân, cán bộ, công chức và viên chức các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, nhm góp phn tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng của Bộ luật Hình sự năm 2015 trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

- Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiến hành các hot động triển khai thi hành Bộ luật trên đa bàn tnh.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung, tinh thần chỉ đạo tại Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 393/QĐ-BTP ngày 10/3/2016 của Bộ Tư pháp.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật;

- Có lộ trình cụ thể bảo đảm sau ngày 01 tháng 7 năm 2016, Bộ luật Hình sự được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi cả nước.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các đối tượng được miễn chấp hành hình phạt tiền và đối tượng đương nhiên được xóa án tích quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thi hành B lut Hình s.

a) Rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 109/2015/QH13 để đề nghị Tòa án nhân dân có thm quyền thực hiện việc miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ.

- Đơn vị thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I, Quý II năm 2016, hoàn thành việc rà soát trước ngày Bộ luật hình sự có hiệu lực thi hành.

b. Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 109/2015/QH13 để cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và ghi “không có án tích khi thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho những trường hợp này nếu họ yêu cầu.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I, Quý II năm 2016, hoàn thành việc rà soát trước ngày Bộ luật hình sự có hiệu lực thi hành.

2. Tổ chc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự.

- Tại cấp tỉnh.

Tổ chức hội nghị cấp tỉnh quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự với thành phần gồm đại diện Thường trực HĐND và UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh; Các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; công chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND các huyện, thành phố; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Trước tháng 7 năm 2016, sau khi hội nghị Trung ương tổ chức.

- Tại cấp huyện.

Tổ chức hội nghị cấp huyện quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự với thành phần gồm đại diện Thường trực HĐND và UBND cấp huyện; lãnh đạo và chuyên viên các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện; đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn.

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

+ Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Trước tháng 7 năm 2016, sau khi hội nghị cấp tỉnh tổ chức.

3. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền Bộ luật Hình sự.

a) Nội dung:

Tập huấn, tuyên truyền toàn bộ nội dung Bộ luật Hình sự, trong đó tập trung vào những nội dung mới, cơ bản của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội.

b) Đối tượng.

- Tập huấn, tuyên truyền cho các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố; báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; công chức tư pháp-hộ tịch; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải cơ sở.

- Tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

c) Phương thức tổ chức tổ chức thực hiện.

- Các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình.

- y ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân các dân tộc trong phạm vi địa giới hành chính của địa phương mình.

d) Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2016.

4. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung của Bộ luật Hình sự, tập trung vào những nội dung mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh như: Báo Lai Châu; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành; các tạp chí, ấn phẩm báo chí xuất bản của các cơ quan, ban, ngành...

- Thời gian thực hiện: trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành, địa phương, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh:

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh và y ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu y ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cấp tỉnh quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự theo nội dung, chương trình tại mục 2, phần II của Kế hoạch này.

3. Báo Lai Châu; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành; các tạp chí, ấn phẩm báo chí xuất bản của các cơ quan, ban, ngành;... căn cứ vào điều kiện cụ thể đxây dựng chuyên trang, chuyên mục, thời lượng thích hợp để giới thiệu, tuyên truyền nội dung của Bộ luật Hình sự, trong đó cần tập trung vào những nội dung mới của Bộ luật hình sự năm 2015 và chú trọng đưa tin, phản ánh về tình hình triển khai thi hành Bộ luật hình sự của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

4. Kinh phí triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 thuộc cấp ngân sách nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và được sử dụng trong dự toán kinh phí chi thường xuyên năm 2016 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kinh phí triển khai Hội nghị cấp tỉnh quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự được bố trí về Sở Tư pháp.

Sở Tài chính hướng dẫn, tham mưu phân bổ kinh phí bảo đảm cho các cơ quan, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến, tập huấn, tuyên truyền Bộ luật Hình sự mang lại hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các
Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT-HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 573/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu573/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2016
Ngày hiệu lực04/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 573/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 573/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 Lai Châu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 573/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 Lai Châu 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu573/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành04/04/2016
        Ngày hiệu lực04/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 573/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 Lai Châu 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 573/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 Lai Châu 2016

           • 04/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực