Văn bản khác 60/KH-UBND

Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 60/KH-UBND 2017 Quy chế phối hợp phòng chống bạo lực gia đình Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/KH-UBND

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Thực hiện Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tổ chức, các gia đình và cá nhân đối với việc thi hành Luật Phòng, chng bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Bảo đảm chủ động, hiệu quả trong các hoạt động phối hợp liên ngành; tăng cường trách nhiệm phối hợp đồng bộ gia các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng trong tổ chức triển khai thực hiện Quy chế từ tnh đến cơ sở.

- Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các nguyên tắc và các nội dung của Quy chế theo Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chng bạo lực gia đình.

II. NỘI DUNG

1. Phối hợp phòng ngừa bạo lực gia đình

a) Phối hợp cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hp và cập nhật thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh;

- Các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức liên quan và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Phối hợp truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp nội dung, ấn phẩm truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình cho các sở ngành, đoàn thể, tổ chức liên quan và các địa phương;

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chng bạo lực gia đình tại địa phương.

c) Phối hợp trong giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chng bạo lực gia đình

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp nội dung, kiến thức giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho các sở ngành, đoàn thể, tổ chức liên quan và các địa phương;

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo nghề lồng ghép nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chng bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên, chương trình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

d) Phối hợp trong tư vấn về phòng, chng bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở ngành, đoàn thể, tổ chức liên quan cung cấp nội dung, hướng dẫn tư vấn về phòng, chng bạo lực gia đình cho nạn nhân bạo lực gia đình, người gây bạo lực gia đình và các cá nhân có liên quan.

đ) Phối hợp trong hòa giải mâu thuẫn gia đình

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở ngành, đoàn thể, tổ chức liên quan cung cấp nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình liên quan đến hòa giải mâu thuẫn gia đình.

- Sở Tư pháp hướng dẫn các giải pháp nâng cao chất lượng hòa giải mâu thuẫn gia đình tại cơ sở; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở ngành, đoàn thể, tổ chức liên quan và các địa phương bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải mâu thuẫn gia đình cho hòa giải viên ở cơ sở.

e) Phối hợp phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xây dựng, phát triển mô hình về phòng, chng bạo lực gia đình; theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình tại các địa phương;

- Các sở ngành, đoàn th, tổ chức liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng, phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn.

2. Phối hợp trong việc phát hiện sm vụ bạo lực gia đình và thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đoàn thể, tổ chức liên quan và các địa phương hướng dẫn quy trình phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, bảo vệ, chuyn gửi an toàn và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ngay từ cộng đồng; bảo vệ an toàn cho nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Phối hợp trong thống kê, báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn việc thu thập, báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

- Các sở ngành, đoàn thể, tổ chức liên quan và UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả về phòng, chống bạo lực gia đình theo phạm vi quản lý ngành và địa phương, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

4. Phối hợp thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lc gia đình

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì việc thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Các sở ngành, đoàn thể, tổ chức liên quan và UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về phòng, chng bạo lực gia đình theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì giúp UBND tỉnh đôn đốc các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chng bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Chương trình giáo dục đời sng gia đình đến năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể triển khai Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chng bạo lực gia đình đến năm 2020” theo nội dung tại Quyết định 4022/QĐ- BVHTTDL ngày 18/11/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chủ trì, hướng dẫn việc thống kê, tổng hợp báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện quy trình phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, bảo vệ an toàn cho nạn nhân bạo lực gia đình và thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình; cung cấp thông tin, kết quả thực hiện về phòng, chng bạo lực gia đình theo phạm vi quản lý.

3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tnh phối hợp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ kiểm sát viên và thẩm phán các cấp đthực hiện việc giáo dục chuyển đi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình truy tố, xét xử; cung cấp thông tin, kết quả thực hiện về phòng, chng bạo lực gia đình theo phạm vi quản lý.

4. Các Sở, ngành, đoàn thể liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chng bạo lực gia đình và các văn bản dưới luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Phối hợp cung cấp thông tin, kết quả thực hiện về phòng, chng bạo lực gia đình. Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình theo đề nghị của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã (phường, thị trấn) phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quy chế tại địa phương.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chng bạo lực gia đình bng nhiều hình thức tới cộng đồng trên địa bàn quản lý; tiếp tục chỉ đạo xây dựng mô hình về phòng, chng bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chng bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, thực hiện biện pháp can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình theo địa bàn quản lý.

- B trí kinh phí, đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình; đưa các mục tiêu về phòng, chng bạo lực gia đình vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ phòng, chng bạo lực gia đình ở địa phương.

6. Đề nghị Ủy ban Mt trn Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sn Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh:

Phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho các hội viên, đoàn viên thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo các cấp hội, đoàn tiếp tục xây dựng, phát triển các loại hình câu lạc bộ về gia đình; vận động xây dựng và phát triển địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, cung cp các hoạt động hỗ trợ ngay từ cộng đồng, chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và cung cấp thông tin, kết quả thực hiện về phòng, chng bạo lực gia đình theo phạm vi quản lý

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chng bạo lực gia đình. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Giao Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20 tháng 12 hàng năm theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Các đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Hội, đoàn thể tỉnh;
-
CVP UBND tỉnh;
- C
ng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu VP1, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lê Đoài

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu60/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2017
Ngày hiệu lực14/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 60/KH-UBND 2017 Quy chế phối hợp phòng chống bạo lực gia đình Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 60/KH-UBND 2017 Quy chế phối hợp phòng chống bạo lực gia đình Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu60/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýTrần Lê Đoài
        Ngày ban hành14/06/2017
        Ngày hiệu lực14/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 60/KH-UBND 2017 Quy chế phối hợp phòng chống bạo lực gia đình Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 60/KH-UBND 2017 Quy chế phối hợp phòng chống bạo lực gia đình Nam Định

           • 14/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực