Văn bản khác 65/KH-UBND

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 65/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự Thừa Thiên Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sau đây gọi tắt là Quyết định số 371/QĐ-TTg) Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự được ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-TTg.

2. Yêu cầu

a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế được giao nhiệm vụ chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

b) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác tư pháp, thi hành án, bổ trợ tư pháp, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật và cho nhân dân.

b) Chuẩn bị tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự cho lực lượng trực tiếp làm công tác tư pháp, cơ quan thi hành án và các cơ quan btrợ tư pháp.

c) Phân công

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

Chủ trì triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Bộ luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra hình sự, cán bộ kỹ thuật hình sự, pháp y, giám định viên tư pháp, thi hành án hình sự, htrợ tư pháp, quản lý giam giữ, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật trong Công an nhân dân; cho Điều tra viên, cán bộ điều tra, Thủ trưởng, Phó thủ trưởng, cán bộ cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điu tra thuộc các cơ quan khác có liên quan.

- Cơ quan phối hp:

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm phi hp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho lực lượng trực tiếp làm công tác tư pháp, thi hành án, bổ trợ tư pháp trong Quân đội nhân dân.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên đề về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho các đơn vị được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong ngành mình.

+ Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tập huấn chuyên đề về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho lực lượng trợ giúp viên pháp lý thuộc ngành Tư pháp và các đơn vị có liên quan.

+ Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hp với Sở Tư pháp tổ chức tập hun chuyên đề vBộ luật Ttụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho lực lượng làm công tác giám định pháp y thuộc ngành Y tế và các đơn vị có liên quan.

+ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Viện Kim sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội đng phi hp ph biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở tỉnh và địa phương tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục Bộ luật Tố tụng hình sự trong ngành mình.

+ Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong ngành mình.

+ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho đoàn viên, hội viên nhằm phát huy hiệu quả của Bộ luật này trong đu tranh phòng, chống tội phạm.

d) Thi gian thực hiện: Trong năm 2016 và năm 2017.

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng hình sự

a) Đối tượng rà soát: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tố tụng hình sự do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (nếu có).

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi, chức năng của mình; tổng hợp kết quả rà soát của các sở, ban, ngành và xây dựng Báo cáo về Kết quả rà soát trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công an.

- Các sở, ban, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi, chức năng của mình; gửi kết quả rà soát về Công an tỉnh tổng hp, kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Thời gian thực hiện:

- Kết quả rà soát gửi về Công an tỉnh trước ngày 30/5/2016.

- Công an tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/6/2016.

3. Rà soát các trường hợp bị can đang bị tạm giam

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các cơ quan điều tra phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành rà soát những bị can đang bị tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm 2016 không được tạm giam hoặc thời hạn tạm giam vượt quá thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để hủy bỏ biện pháp tạm giam đang bị áp dụng hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

III. BẢO ĐẢM ĐIU KIỆN THC HIỆN

1. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế được phân công chủ trì các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước gửi Sở Tài chính thm định, tng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán ngân sách đtriển khai Kế hoạch theo đúng tiến độ.

2. Các sở, ban, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, cơ sở vật chất; bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ quan thi hành án, các cơ quan bổ trợ tư pháp và trợ giúp viên pháp lý; bổ sung các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm đáp ứng yêu cầu giải quyết các vụ án hình sự và thi hành án hình sự khi Bộ luật Tố tụng hình sự có hiệu lực thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thđược phân công. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh).

2. Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan có liên quan trong việc trin khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự báo cáo Bộ Công an./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Th
ường vụ Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Công an t
nh;
- Bộ Ch
huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân t
nh
- Cục Thi hành án dân sự;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế
;
- CVP, các PCVP và CV: TH;
- Lưu VT, NC, KNPL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Dung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu65/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2016
Ngày hiệu lực06/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 65/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự Thừa Thiên Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 65/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự Thừa Thiên Huế 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu65/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành06/05/2016
        Ngày hiệu lực06/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 65/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự Thừa Thiên Huế 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 65/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự Thừa Thiên Huế 2016

           • 06/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực