Văn bản khác 657/KH-UBND

Kế hoạch 657/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Kế hoạch 657/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự Hà Nam 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 657/KH-UBND

Hà Nam, ngày 30 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Thực hiện Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Bộ luật tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; công tác phối hợp, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự phải bám sát Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm sau ngày Bộ luật tố tụng dân sự có hiệu lực được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên toàn tỉnh. Gắn việc triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự với việc triển khai các Bộ luật, Luật có liên quan.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành; hoàn thành công việc đúng thời hạn, có chất lượng. Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ưu tiên và tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự theo Kế hoạch này.

c) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thi hành Bộ luật tố tụng dân sự.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật tố tụng dân sự

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật tố tụng dân sự đặc biệt là các nội dung mới của Bộ luật tố tụng dân sự.

* Hội nghị ở cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

- Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, các cơ quan tư pháp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và phòng Tư pháp các huyện, thành phố; cán bộ làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và các thành phần có liên quan.

* Hội nghị ở các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; hội nghị ở cấp huyện, cấp xã

Sau hội nghị ở cấp tỉnh, các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hội nghị trin khai tại cơ sở.

Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2016.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật tố tụng dân sự trên báo chí, các phương tiện truyền thông và các hình thức khác.

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật tố tụng dân sự.

- Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử, Bản tin chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật tố tụng dân sự, nhất là những nội dung mới của Bộ luật; đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành.

- Sở Tư pháp tổ chức biên soạn các tài liệu có nội dung tuyên truyền về Bộ luật tố tụng dân sự để cấp phát cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

c) Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Bộ luật tố tụng dân sự cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

Từ năm 2017, tùy theo điều kiện của từng đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức phù hợp, đảm bảo việc tuyên truyền truyền, phổ biến được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả.

2. Tổ chức tập huấn Bộ luật tố tụng dân sự

Tổ chức tập hun cho báo cáo viên, tuyên truyn viên pháp luật, người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, người làm công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp từ cấp tỉnh đến cấp xã; cán bộ pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự về Bộ luật tố tụng dân sự, trong đó tập trung vào những nội dung mới, cơ bản của Bộ luật tố tụng dân sự.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2016.

3. Tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật tố tụng dân sự

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp

- Cơ quan phi hợp: Các cơ quan chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành: căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; trước ngày 15 tháng 6 năm 2016 báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tuyên truyền về Bộ luật tố tụng dân sự cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn tổ chức phổ biến, giới thiệu về Bộ luật tố tụng dân sự.

4. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện truyền thông trên địa bàn tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Bộ luật tố tụng dân sự.

5. Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo đúng quy định pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành Kế hoạchtổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện; trước ngày 15 tháng 6 năm 2016 báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực phối hợp tuyên truyền, phbiến Bộ luật tố tụng dân sự; tham gia giám sát việc triển khai và phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

8. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tăng cường tuyên truyền, phbiến, tập huấn Bộ luật ttụng dân sự cho cán bộ, công chức của ngành và nhân dân thông qua hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/cáo);
- TTTU, TT HĐND t
nh (để b/cáo);
- Ch
tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- VKSND t
nh, TAND tỉnh, MTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Nam,
Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: CPVP(2), NC;
- Lưu: VT, NC(H)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
B
ùi Quang Cẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 657/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu657/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2016
Ngày hiệu lực30/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 657/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 657/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự Hà Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 657/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự Hà Nam 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu657/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành30/03/2016
        Ngày hiệu lực30/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 657/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự Hà Nam 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 657/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự Hà Nam 2016

           • 30/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực