Văn bản khác 671/KH-UBND

Kế hoạch 671/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 671/KH-UBND 2017 Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 671/KH-UBND

An Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Thực hiện Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Kịp thời tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành và các tầng lớp Nhân dân, nhằm góp phần nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn tỉnh.

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm đảm bảo triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao trách nhiệm tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

b) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ, chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

c) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật

a) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công thương, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý II và quý III năm 2018.

2. Tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và Nhân dân, nhất là đối với người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

c) Phân công thực hiện.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an toàn tỉnh và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành cho các tổ chức, doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và Đài Truyền thanh địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng đến cơ quan, tổ chức và Nhân dân.

- Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành trong các sở, ban, ngành và địa phương mình.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát văn bản pháp luật

- Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và báo cáo kết quả về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2017.

4. Tham gia xây dựng văn bản thi hành Luật

a) Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan tham gia góp ý xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (khi có yêu cầu).

- Tham gia góp ý xây dựng các Thông tư: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Quy định về biểu mẫu, quy trình, cấp phép và xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an (khi có yêu cầu).

b) Sở Công Thương

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan góp ý xây dựng Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (khi có yêu cầu).

- Góp ý xây dựng Thông tư về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương (khi có yêu cầu).

c) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Góp ý xây dựng các Thông tư: Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Quy định việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng và công cụ hỗ trợ; Quy chuẩn kỹ thuật kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng (khi có yêu cầu).

5. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

a) Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phù hợp với đối tượng được tập huấn.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ và người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

c) Phân công thực hiện

- Công an tỉnh biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an toàn tỉnh và cá nhân thuộc cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Sở Công Thương biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

6. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

a) Công an tỉnh

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh.

- Tham gia nâng cấp và mở rộng cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an. Thời gian hoàn thành quý III năm 2018.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

- Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Thời gian hoàn thành quý III năm 2018.

c) Sở Công Thương

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương.

- Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương. Thời gian hoàn thành quý III năm 2018.

7. Kinh phí triển khai thi hành Luật

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

c) Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

d) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công Thương bố trí kinh phí đảm bảo cho việc quản lý, cấp giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo phân cấp nhà nước hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở ban, ngành và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố việc triển khai thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện Luật trong phạm vi quản lý. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nắm, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- UBND 11 huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NC, TH, KTN
- Lưu: HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 671/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu671/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2017
Ngày hiệu lực15/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 671/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 671/KH-UBND 2017 Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 671/KH-UBND 2017 Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu671/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành15/11/2017
        Ngày hiệu lực15/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 671/KH-UBND 2017 Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 671/KH-UBND 2017 Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ An Giang

           • 15/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực