Văn bản khác 7167/KH-UBND

Kế hoạch 7167/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017-2021” do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 7167/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật cho vùng biên giới hải đảo Khánh Hòa 2017 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7167/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, GIAI ĐOẠN 2017-2021”

Căn cứ Kế hoạch số 919 KH/BCĐ, ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ban chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 - 2021”.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm triển khai Đề án giai đoạn 2013-2016, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án giai đoạn 2017-2021; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển, đảo của tỉnh;

2. Bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Đề án; triển khai sát với từng đối tượng; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng trong tổ chức thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN CH TRÌ

CƠ QUAN PHI HỢP THỰC HIỆN

01

Xây dựng văn bản thực hiện Đề án hàng năm

Quý I hàng năm (Từ 2017- 2021)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh; các sở ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố khu vực biên giới (KVBG) biển

02

- Tham gia tập hun nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) do trên tổ chức

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cấp tỉnh

Tháng 8/2017

Tháng 9/2017

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Các sở ngành; các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển

03

Xây dựng kế hoạch PBGDPL hàng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phối hợp PBGDPL

Từ năm 2017 đến năm 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Các sở ngành; các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển; các đồn biên phòng

04

Kiểm tra việc thực hiện Đề án tại một số huyện, thị xã, thành phố KVBG biển và các đồn biên phòng

Quý III hàng năm (Từ năm 2017 đến năm 2021)

Ban Chỉ đạo Đề án

Các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển; các đồn biên phòng

05

Tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án hàng năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo.

Quý IV hàng năm (Từ năm 2017 đến năm 2021)

Ban Chỉ đạo Đề án

Các sở ngành có liên quan; các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển; các đồn biên phòng

06

Trang bị vật tư Đề án cho các đơn vị

Từ năm 2017 đến năm 2021

Ban Chỉ đạo Đề án

Các sở ngành có liên quan; các đơn vị thực hiện Đề án

07

- Biên soạn, in ấn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp; xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật;

- Tiếp nhận, cấp phát tài liệu tuyên truyền (khi trên cấp)

Từ năm 2017 đến năm 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Sở Tư pháp; các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển;

08

Nhân rộng mô hình điểm về công tác PBGDPL ra tất cả cả các xã, phường, thị trấn KVBG biển, đảo.

Từ năm 2017 đến năm 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển; các đồn biên phòng

09

Tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ làm công tác tuyên truyền ở các đồn biên phòng; cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, các huyện, thị, thành phố; cán bộ cấp xã, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo ở KVBG biển, đảo của tỉnh

Quý IV/2017

Ban Chỉ đạo Đ án

Các sở ngành; các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển; các đồn biên phòng

10

Tổ chức PBGDPL cho cán bộ, nhân dân 50 xã, phường, thị trấn KVBG biển. Tập trung vào các đối tượng vi phạm pháp luật tại địa phương; số ngư dân đi biển dài ngày, thông quan các buổi tuyên truyền tập trung, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi, tờ gấp ... xét xử các vụ án lưu động

Từ năm 2017 đến năm 2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Các xã, phường, thị trấn KVBG biển và các đồn biên phòng

11

Bổ sung, ban hành các văn bản tăng cường các hoạt động văn hóa nghệ thuật; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật gắn với PBGDPL cho cán bộ, nhân dân các xã, phường, thị trấn KVBGB

Từ năm 2017 đến năm 2021

Sở Văn hóa, Thể thao

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

12

Tổ chức các điểm truy cập Internet, phòng đọc sách, báo pháp luật tại UBND các xã, phường, thị trấn KVBGB, trường học, đồn biên phòng để cán bộ, nhân dân có điều kiện cập nhật các văn bản pháp luật

Từ năm 2017 đến năm 2021

Sở Thông tin và truyền thông

Sở Giáo dục và Đào tạo; các xã, phường, thị trấn KVBG biển; các đồn biên phòng

13

Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án xảy ra trên KVBG biển, đảo để tuyên truyền, giáo dục, răn đe các hành vi vi phạm pháp luật

Từ năm 2017 đến năm 2021

Tòa án nhân dân tỉnh

Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, BĐBP tỉnh; các xã, phường, thị trấn KVBG biển, UBND các xã, phường liên quan

14

Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB bộ, TT tư vấn pháp luật - hướng nghiệp

Từ năm 2017 đến năm 2021

Sở Tư pháp

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Sở LĐTB&XH; các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển

15.

Kiện toàn các Tổ, đội tuyên truyền văn hóa; tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân kết hợp tuyên truyền, PBGDPL

Từ năm 2017 đến năm 2021

Sở Văn hóa, Thể thao

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở TT&TT; các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển

16

Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho cán bộ, nhân dân KVBG biển, đảo của tỉnh

Từ năm 2017 đến năm 2021

Sở Tư pháp

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Sở TT&TT; các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, nhân dân KVBG biển đảo

17

Kiểm tra, rút kinh nghiệm thực hiện Đề án ở một số địa phương, đơn vị cơ sở

Quý II/2021

Ban Chỉ đạo Đề án

Các sở ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển; các đồn biên phòng

18

Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án, đề nghị các cấp khen thưởng

Quý IV Năm 2021

Ban Chỉ đạo Đề án

Các sở ngành có liên quan; các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển; các đồn biên phòng

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

Hàng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán trình UBND tỉnh phân bổ triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh. Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế, chủ động đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện Đề án về UBND tỉnh;

2. Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi phụ trách, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai thực hiện tốt kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân;
- TT Tỉnh ủy, T
T.HĐND tỉnh;
- CT và Các PCT UBND tỉnh;
-
UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ngành; BCH BĐBP tỉnh;
- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh;
- Cảnh sát biển 3 (Bộ Tư lệnh vùng);
- Chi đội kiểm ngư số 4;
- Hội Liên hiệp phụ nữ t
nh, Hội Nông Hội Cựu chiến binh tỉnh; Tỉnh đoàn;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố
(Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh, Trường Sa);
- 12 đồn Biên phòng;
- Các xã, phường, thị trấn khu vực
biên giới bin (các huyện, thị xã, thành phố gửi)
- Lưu: VT, DL, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7167/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu7167/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2017
Ngày hiệu lực14/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7167/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 7167/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật cho vùng biên giới hải đảo Khánh Hòa 2017 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 7167/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật cho vùng biên giới hải đảo Khánh Hòa 2017 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu7167/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành14/08/2017
        Ngày hiệu lực14/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 7167/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật cho vùng biên giới hải đảo Khánh Hòa 2017 2020

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 7167/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật cho vùng biên giới hải đảo Khánh Hòa 2017 2020

              • 14/08/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/08/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực