Văn bản khác 72/KH-UBND

Kế hoạch 72/KH-UBND triển khai công tác lắp đặt, bảo trì biển báo hiệu đường bộ, biển báo phân luồng trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và khu vực phụ cận năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 72/KH-UBND 2019 triển khai công tác lắp đặt bảo trì biển báo hiệu đường bộ Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 30 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ, BIỂN BÁO PHÂN LUỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NINH BÌNH VÀ KHU VỰC PHỤ CẬN NĂM 2019

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 981/SGTVT-PCAT ngày 08/5/2019 và Sở Tài chính tại Văn bản số 1061/STC-QLNS ngày 23/5/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác lắp đặt, quản lý, bảo trì biển báo hiệu đường bộ, biển báo phân luồng trên địa bàn thành phố Ninh Bình và khu vực phụ cận năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hoàn thiện hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Ninh Bình và khu vực phụ cận đảm bảo việc chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về hoạt động vận tải trong đô thị thành phố Ninh Bình; yêu cầu tập trung lắp đặt, sửa chữa, bổ sung các biển báo và dải phân cách trên các đường trục chính đô thị, các khu vực có mật độ tham gia giao thông cao;

- Đảm bảo các nội dung, thông tin hướng dẫn của hệ thống tín hiệu giao thông truyền tải đến người tham gia giao thông nhận biết rõ ràng, đầy đủ;

- Tạo được sự thay đổi, tích cực nhằm từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Ninh Bình theo hướng hiện đại.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ, biển báo phân luồng, dải phân cách

Tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ, biển báo phân luồng, dải phân cách đã được lắp đặt trên địa bàn thành phố Ninh Bình và khu vực phụ cận thực hiện hiệu quả Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị thành phố Ninh Bình và đảm bảo an toàn giao thông đô thị. Nội dung rà soát tập trung vào các vấn đề sau:

- Lắp đặt mới, bổ sung biển báo bị mất sửa chữa biển báo bị hư hỏng phục vụ cho hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị thành phố Ninh Bình;

- Lắp đặt, sửa chữa, bổ sung các biển báo và dải phân cách trên các đường trục chính đô thị, các khu vực có mật độ xe tham gia giao thông cao.

2. Tổ chức lập hồ sơ thiết kế, dự toán, tổ chức thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện việc lắp đặt, sửa chữa, bổ sung các biển báo và dải phân cách

Dựa trên kết quả rà soát, tổ chức lập hồ sơ thiết kế, dự toán, tổ chức thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện việc lắp đặt, sửa chữa, bổ sung các biển báo và dải phân cách theo đúng quy định.

3. Tổ chức lắp đặt, hoàn thiện hệ thống biển báo, dải phân cách

Tổ chức thực hiện việc lắp đặt mới, bổ sung biển báo bị mất, sửa chữa các biển báo, dải phân cách bị hư hỏng đảm bảo việc chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về hoạt động vận tải trong đô thị thành phố Ninh Bình và các quy định về trật tự an toàn giao thông. Việc lắp đặt, bổ sung, sửa chữa được thực hiện đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật, an toàn giao thông trong quá trình thi công.

4. Dự kiến kinh phí thực hiện: 487.387.000 đồng (Bốn trăm tám mươi bảy triệu ba trăm tám mươi bảy nghìn đồng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông Vận tải

- Chủ trì kiểm tra, rà soát và tổng hợp chi tiết khối lượng biển báo hiệu đường bộ, biển báo phân luồng, dải phân cách trên địa bàn thành phố Ninh Bình và khu vực phụ cận thiếu, hỏng để tiến hành lắp đặt, sửa chữa.

- Tổ chức lập hồ sơ thiết kế, dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện việc lắp đặt mới, bổ sung biển báo bị mất, sửa chữa các biển báo bị hư hỏng, lắp đặt, sửa chữa dải phân cách trên các đường trục chính đô thị, các khu vực có mật độ xe tham gia giao thông cao. Thời gian tổ chức thực hiện việc lắp đặt các biển báo, dải phân cách hoàn thành trước ngày 30/10/2019.

- Thường xuyên phối hợp UBND thành phố Ninh Bình, UBND huyện Hoa Lư và các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện việc lắp đặt, quản lý, bảo trì biển báo hiệu đường bộ, biển báo phân luồng; báo cáo UBND tỉnh sau khi hoàn thành lắp đặt, bảo trì.

2. UBND thành phố Ninh Bình, UBND huyện Hoa Lư

Thực hiện rà soát, thống kê các biển báo hiệu đường bộ, dải phân cách trên các tuyến đường trục chính đô thị và các khu có mật độ xe tham gia giao thông cao để đề xuất Sở Giao thông vận tải tổng hợp xử lý.

Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải trong quá trình lắp đặt biển báo hiệu đường bộ, biển báo phân luồng giao thông và thường xuyên trao đổi thông tin với Sở Giao thông vận tải về tình hình hệ thống báo hiệu đường bộ, biển báo phân luồng giao thông trên địa bàn phụ trách.

Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường bộ theo phân cấp quản lý.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan thẩm định dự toán chi tiết các nội dung thực hiện trên cơ sở Kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh quyết định cấp bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện kế hoạch.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện, đảm bảo yêu cầu thời gian, hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính;
- UBND TP Ninh Bình;
- UBND huyện Hoa Lư;
- Lưu: VT, VP4,5;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu72/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2019
Ngày hiệu lực30/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(10/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 72/KH-UBND 2019 triển khai công tác lắp đặt bảo trì biển báo hiệu đường bộ Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 72/KH-UBND 2019 triển khai công tác lắp đặt bảo trì biển báo hiệu đường bộ Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu72/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Ngọc Thạch
        Ngày ban hành30/05/2019
        Ngày hiệu lực30/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (10/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 72/KH-UBND 2019 triển khai công tác lắp đặt bảo trì biển báo hiệu đường bộ Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 72/KH-UBND 2019 triển khai công tác lắp đặt bảo trì biển báo hiệu đường bộ Ninh Bình

              • 30/05/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/05/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực