Văn bản khác 74/KH-UBND

Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg về Đề án văn hóa công vụ do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 74/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án văn hóa công vụ Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1847/QĐ-TTG NGÀY 27/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ (sau đây viết tắt là Quyết định số 1847/QĐ-TTg).

b) Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

c) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg .

2. Yêu cầu

a) Quán triệt sâu sắc, đầy đủ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

c) Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện văn hóa công vụ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát, sửa đổi các quy định về văn hóa công vụ; các nội quy, quy tắc, quy chế làm việc theo thẩm quyền của cơ quan, đơn vị nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa một cách hiệu quả những vi phạm về văn hóa công vụ.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về văn hóa công vụ.

3. Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả của nền công vụ.

4. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan, tổ chức, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo. Đẩy mạnh cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên diện rộng cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở và trên website của cơ quan nhằm làm cho hoạt động của cơ quan được minh bạch hơn, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn.

5. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ nhất là các hành vi “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định có liên quan đến văn hóa công vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

a) Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố;

c) Thời gian hoàn thành: Trước tháng 12 năm 2020.

2. Nghiên cứu sửa đổi quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ

a) Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn;

b) Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2020.

3. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về văn hóa công vụ

a) Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về văn hóa công vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, trang phục phù hợp với công việc, trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền các nội dung về văn hóa công vụ, biểu dương những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị

a) Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã;

b) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Tổ chức tốt các cuộc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh

a) Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bưu điện tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố;

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ hoặc lồng ghép bồi dưỡng các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ vào trong các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm

a) Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố;

b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ;

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”

a) Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh;

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn;

c) Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ theo chương trình, kế hoạch hàng năm

a) Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

b) Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố;

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

9. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án văn hóa công vụ gửi Bộ Nội vụ, UBND tỉnh

a) Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố;

c) Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/12 hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại mục I, mục II và mục III Kế hoạch này.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung về văn hóa công vụ đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo kế hoạch đã ban hành

Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ trước ngày 01/12).

c) Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, hàng năm xây dựng dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

d) Biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ, kiên quyết xử lý các cá nhân có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ

UBND các huyện, thành phố ngoài thực hiện nhiệm vụ nêu tại khoản a,  b, c, d mục này tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý triển khai thực hiện các nội dung về văn hóa công vụ theo kế hoạch này.

2. Sở Tài chính: Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để kịp thời biểu dương những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

4. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hiệu quả Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” bằng nhiều hình thức thiết thực như tổ chức các cuộc thi nhằm nâng cao văn hóa ứng xử nơi công sở cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, tiến tới sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động vào năm 2020.

5. Sở Nội vụ: Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này và Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội cựu chiến binh tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Lưu: VT, các VP.
PH/0
1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu74/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2019
Ngày hiệu lực31/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(10/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 74/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án văn hóa công vụ Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 74/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án văn hóa công vụ Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu74/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành31/05/2019
        Ngày hiệu lực31/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (10/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 74/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án văn hóa công vụ Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 74/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án văn hóa công vụ Ninh Bình

           • 31/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực