Văn bản khác 754/KH-UBND

Kế hoạch 754/KH-UBND năm 2017 về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 754/KH-UBND 2017 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính An Giang 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/KH-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Để đảm bảo triển khai toàn diện, hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản có liên quan về xử lý vi phạm hành chính đến Cán bộ, công chức và Nhân dân. Tập trung thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ, công chức thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính theo hướng chuyên sâu.

- Nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thông qua việc xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

- Việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm theo từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể.

- Đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện khách quan, chính xác, đồng bộ và hiệu quả.

- Kiểm tra, thanh tra công tác xử lý vi phạm hành chính nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ; kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát, xem xét, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ và tính khả thi của văn bản quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan đến xử lý vi phạm hành chính

- Cơ quan thực hiện:

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện rà soát, phát hiện văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan đến xử lý vi phạm hành chính có nội dung không bảo đảm tính khả thi hoặc có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành; đánh giá nguyên nhân, kiến nghị hình thức xử lý, gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

+ Rà soát, lập danh mục các văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính khả thi hoặc có vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật xử lý vi phạm hành chính; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính

a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp thực hiện biên soạn Sổ tay nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

b) Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, bồi dưỡng tập huấn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính cho công chức tư pháp cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

3. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Công tác kiểm tra

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra và quyết định thành lập Đoàn kiểm tra về công tác xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở, Ngành cấp tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2018.

b) Công tác thanh tra

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thanh tra khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, Báo, Đài về việc áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân theo quy định pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

4. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện báo cáo định kỳ về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định và theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các Sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, tích cực phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL-BTP;
- Cục công tác phía nam-BTP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- Lưu: HCTC, NC, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 754/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu754/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 754/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 754/KH-UBND 2017 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính An Giang 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 754/KH-UBND 2017 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính An Giang 2018
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu754/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành18/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 754/KH-UBND 2017 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính An Giang 2018

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 754/KH-UBND 2017 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính An Giang 2018

           • 18/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực