Văn bản khác 761/KH-UBND

Kế hoạch 761/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 761/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 761/KH-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 21 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Thực hiện Công văn số 14735/BTC-QLCS ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; để nhanh chóng đưa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đi vào thực tiễn cuộc sống, bảo đảm việc triển khai, thi hành đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đây là Luật quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; huy động, khai thác, sử dụng, tiết kiệm có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công để phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quản lý tài sản công chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân về vị trí, vai trò công tác quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác quản lý nhà nước về tài sản công đi vào nề nếp đúng pháp luật, khai thác và sử dụng tài sản công một cách hợp lý, hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt đầy đủ nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và vai trò ý nghĩa của công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong tình hình hiện nay;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công tại địa phương;

- Các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung Kế hoạch theo đúng thời gian đã đề ra, đảm bảo chất lượng, trọng tâm, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công:

1.1. Đăng tải toàn văn nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

1.2. Tổ chức quán triệt đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Báo An Giang, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Sở, Ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật:

2.1. Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành và có hiệu lực thi hành.

2.2. Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành và có hiệu lực thi hành.

2.3. Trước mắt, căn cứ vào quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các dự thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

- Thực hiện triển khai xây dựng quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý địa phương, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về việc quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Triển khai xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Theo quy định tại các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn hướng dẫn của các Bộ, Ngành trung ương.

3. Tổ chức tập huấn về công tác quản lý, sử dụng tài sản công cho các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan:

- Nội dung tập huấn: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy định, hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản công của các Bộ, Ngành trung ương và của địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 (sau khi hoàn thành rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương phù hợp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật) và các năm tiếp theo.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý tài sản công, bảo đảm năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật theo nguyên tắc không tăng thêm bộ máy và biên chế:

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan quản lý tài sản công.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ thời gian đã đề ra. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định.

2. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, QTTV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 761/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu761/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 761/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 761/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 761/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu761/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 761/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 761/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công An Giang

           • 21/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực