Văn bản khác 79/KH-UBND

Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 418/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 79/KH-UBND 2019 đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/KH-UBND

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 418/QĐ-TTG NGÀY 16/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Trong những năm vừa qua các Sở, Ban, ngành của tỉnh và các địa phương đã có nhiều giải pháp thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn đường thủy nội địa; duy trì trật tự, kỷ cương trong hoạt động giao thông đường thủy; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2005 đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Tuy nhiên, thực trạng quản lý, vận hành, khai thác hệ thống giao thông thủy nội địa thời gian qua còn nhiều bất cập; ý thức chấp hành quy định về an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện hoạt động của bến thuyền và công tác xử lý vi phạm chưa được quan tâm đúng mức, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đthực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đảm bảo thực hiện thống nhất có hiệu quả “Các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ; Đề án “Ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020” của UBND tỉnh.

2. Tiếp tục phát huy hiệu quả của các mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” kết hợp với việc tuyên truyền xây dựng thêm các mô hình văn hóa giao thông tại các bến tàu, bến đò ngang dân sinh, các cụm dân cư sông dọc theo các tuyến đường thủy nội địa và các đơn vị hành nghề trên các tuyến đường thủy nội địa; cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến đường thủy nội địa... lập li trật tự, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

3. Phát huy vai trò công tác phối hợp của các lực lượng chức năng và toàn dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước, các lực lượng thực thi công vụ về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; xây dựng hình ảnh người thực thi công vụ đúng mực, có văn hóa khi xử lý công việc và tiếp xúc với người dân.

4. Nâng cấp hoàn thiện và bảo đảm an toàn cho hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, các bến đò ngang, bến tàu theo quy hoạch được phê duyệt; đảm bảo an toàn luồng chạy tàu, hành lang bảo vệ đường thủy nội địa, cầu phao dân sinh và các công trình nổi trên sông; đảm bảo lưu thông an toàn và thuận tiện cho người và phương tiện trên các tuyến đường thủy nội địa.

II. NỘI DUNG

1. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giao thông thủy nội địa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng vào các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; kiên quyết đình chỉ các phương tiện, bến đò ngang không phép, không đáp ứng các điều kiện về an toàn, không đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật... khuyến khích, tuyên dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tốt, đồng thời phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân có hành vi tiêu cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy và thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước giai đoạn 2016 - 2020 tới nhân dân để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường thủy nội địa.

4. Phối hợp với các cơ quan báo, đài, tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng chuyên mục an toàn giao thông đường thủy; xây dựng phóng sự phản ánh thực trạng về tình hình trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa nhất là các hoạt động vận tải, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa, bến bãi, khai thác cát sỏi... các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động của các phương tiện, thuyền viên và người lái; cảng, bến thủy nội địa...

5. Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhất là các hành vi vi phạm về mở bến bãi không được cấp phép; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không trang bị hoặc trang bị thiếu dụng cụ nổi, phao cứu sinh; thuyền viên và người lái phương tiện không có bằng lái hoặc có bằng lái nhưng không phù hợp; phương tiện thủy chở quá số người quy định...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải (Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh)

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động đường thủy nội địa; phối hợp với các lực lượng chức năng và các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, trong đó tập trung kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm về mở bến bãi không phép, không đủ điều kiện hoạt động, vi phạm về phương tiện và người điều khiển thủy nội địa; khai thác tài nguyên, khoáng sản trong phạm vi hành lang bảo vệ đường thủy nội địa.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với liên ngành đường thủy nội địa và chính quyền địa phương liên quan tổ chức kiểm tra thường xuyên công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt là trước và trong mùa mưa bão; kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến, bãi, phương tiện không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã thống kê các bến bãi, phương tiện thủy nội địa, thuyền viên, người lái phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy đưa vào hồ sơ quản lý; đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác quản lý bến bãi, kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện, đào tạo cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn; hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện, đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên môn, giấy phép cho người điều khiển phương tiện thủy và các tổ chức tham gia hoạt động vận tải thủy nội địa theo đúng quy định.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các vị trí nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông đường thủy nội địa.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, những nguy cơ có thể xy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa... nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật của mọi người khi tham gia giao thông đường thủy nội địa; tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020; trang bị áo phao, dụng cụ ni cho các em học sinh thường xuyên đi học bằng phương tiện thủy.

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này; đồng thời tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết vào dịp sơ kết, tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tỉnh; kịp thời đề nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Công an tnh

- Chỉ đạo các lực lượng tuần tra, kiểm soát và phối hợp với lực lượng liên ngành đường thủy nội địa thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; kiên quyết đình chhoạt động các bến đò ngang không phép, phương tiện ch quá ti, không đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, không trang bị đầy đủ áo phao hoặc dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; thuyền viên và người lái phương tiện không có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn; khai thác khoáng sản, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình trái phép trên các tuyến đường thủy nội địa.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các địa phương trên địa bàn tỉnh nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp và triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Thẩm định chặt chẽ đối với các dự án khai thác cát sỏi, nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm theo quy định trước khi cấp phép; phối hợp với ngành Giao thông vận tải, ngành Công an thường xuyên kiểm tra, giám sát không để hoạt động khai thác cát sỏi, nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm làm ảnh hưởng đến môi trường và các công trình giao thông, luồng tuyến, hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa và gây sạt lở ảnh hưởng đến đất sản xuất, công trình của người dân.

4. S Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước’’, Cảng, bến sông an toàn”, “Cụm, khu dân cư an toàn giao thông đường thủy nội địa”.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện lắp đặt, duy trì báo hiệu đường thủy nội địa đối các công trình thủy lợi; đồng thời, kịp thời tổ chức việc thanh thải các công trình thủy lợi không còn sử dụng nhưng ảnh hưởng đến luồng, hành lang bảo vệ luồng.

6. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tại địa phương và thực hiện các biện pháp lập lại trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, nâng cao hiệu lực, hiệu ququản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại địa bàn.

- Chỉ đạo Ban An toàn giao thông cùng cấp và UBND các xã, phường, thị trấn (nơi có đường thủy nội địa) tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với các bến đò chở khách ngang sông, các thuyền, đò của các cá nhân trên địa bàn; khi xảy ra lũ lụt hoặc thời tiết xấu, có biện pháp kiểm tra, theo dõi giám sát chặt chẽ hoạt động của các bến đò để đề phòng và ngăn chặn tai nạn có thể xảy ra; gắn trách nhiệm lãnh đạo địa phương nếu để xảy ra tai nạn đường thủy trên địa bàn do bến hoặc phương tiện chở khách không đủ các điều kiện an toàn theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tổ chức đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa theo quy định.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và tuyên truyền về phòng chống đui nước đối với trẻ em.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hin./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, Công an;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các S
, Ban, ngành, đoàn thể của tnh;
- Các thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh (3b);
- Ban ATGT các huyện, thành phố, thị xã;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, CNN.
(huynt/ATGT/KH03/T05/100b)

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu79/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2019
Ngày hiệu lực11/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(18/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 79/KH-UBND 2019 đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 79/KH-UBND 2019 đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa Thái Nguyên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu79/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành11/06/2019
        Ngày hiệu lực11/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (18/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 79/KH-UBND 2019 đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 79/KH-UBND 2019 đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa Thái Nguyên

           • 11/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực