Văn bản khác 854/KH-UBND

Kế hoạch 854/KH-UBND năm 2019 triển khai Chương trình Phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 854/KH-UBND 2019 triển khai Chương trình Phối hợp thực hiện công tác pháp luật Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 854/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 02 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP LUẬT GIỮA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2019-2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Thực hiện Chương trình số 5196/CTr-BLĐTBXH-BTP ngày 11/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tư pháp về Phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018 - 2022;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số 5196/CTr-BLĐTBXH-BTP ngày 11/12/2017, giai đoạn 2019 - 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp trong việc thực hiện công tác pháp luật; nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác pháp chế của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; nâng cao chất lượng công tác pháp luật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

b) Kế hoạch là căn cứ để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai Kế hoạch phải được quan tâm tổ chức thực hiện đúng tiến độ, nội dung đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Hoạt động phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp phải bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và được thực hiện thường xuyên, bảo đảm tính thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.

b) Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch để bảo đảm việc thực hiện Chương trình phối hợp, kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Công tác xây dựng pháp luật

a) Lập đề nghị xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian: Hàng năm.

b) Thẩm định hoặc tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với danh mục đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thời gian: Khi có yêu cầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Tổ chức triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

a) Tổ chức triển khai, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian: Năm 2019.

b) Giải đáp khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian: Khi có yêu cầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

a) Thường xuyên trao đổi, thống nhất phương án xử lý đối với những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật thông qua công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức đoàn kiểm tra công tác văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian: Hàng năm.

b) Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian: Hàng năm.

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021 theo Quyết định số 1318/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian: Hàng năm.

b) Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với từng ngành; hướng dẫn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; hướng dẫn triển khai tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hằng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian: Hàng năm.

5. Công tác nuôi con nuôi, hộ tịch

a) Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để triển khai thực hiện Quy chế số 721/QC-BTP-BLĐTB&XH ngày 14/3/2017 của Bộ Tư pháp, BLao động - Thương binh và Xã hội về phối hợp công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội. Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới và Kế hoạch s1778/KH-UBND ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian: Hàng năm.

b) Tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ngoài cộng đồng; các giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; tổ chức đánh giá và đề xuất các giải pháp đối với việc chuyển đổi hình thức chăm sóc thay thế đối với trẻ em sống tại cơ sở trợ giúp xã hội thông qua biện pháp nuôi con nuôi.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

6. Công tác pháp chế

Tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ pháp chế cho đội ngũ người làm công tác pháp chế ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (lồng ghép trong Hội nghị tập huấn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015):

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian: Năm 2019.

7. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp chủ động phối hợp triển khai các nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; phối hợp kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành giai đoạn 2019 - 2022 theo các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian: Theo các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. ng dụng công nghệ thông tin

a) Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và hội.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian: Hàng năm.

b) Xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên cổng thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó thiết lập diễn đàn hỏi đáp, trao đổi về pháp luật lao động.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian: Hàng năm.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Định kỳ hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ do mỗi cơ quan chủ trì, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch chung triển khai thực hiện; tổ chức các cuộc họp trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp đề rà soát, kiểm tra, đôn đốc triển khai các hoạt động; tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp giai đoạn 2019-2022./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- SLĐTBXH;
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PCVP Long;
- Lưu: VT.
NC-THONG

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 854/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu854/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2019
Ngày hiệu lực02/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(22/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 854/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 854/KH-UBND 2019 triển khai Chương trình Phối hợp thực hiện công tác pháp luật Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 854/KH-UBND 2019 triển khai Chương trình Phối hợp thực hiện công tác pháp luật Tây Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu854/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành02/05/2019
        Ngày hiệu lực02/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (22/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 854/KH-UBND 2019 triển khai Chương trình Phối hợp thực hiện công tác pháp luật Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 854/KH-UBND 2019 triển khai Chương trình Phối hợp thực hiện công tác pháp luật Tây Ninh

           • 02/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực