Văn bản khác 863/KH-ĐA4061

Kế hoạch 863/KH-ĐA4061 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” (gọi tắt là Đề án 4061) năm 2014 do Ban Điều hành Đề án 4061 Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 863/KH-ĐA4061 năm 2014 Tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng


BỘ TƯ PHÁP
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 4061
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/KH-ĐA4061

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN” (GỌI TẮT LÀ ĐỀ ÁN 4061) NĂM 2014

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Duy trì, phát huy các kết quả đã đạt được; tiếp tục tổ chức thực hiện sâu rộng, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án, nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của Đề án, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

2. Yêu cầu

1.1. Các hoạt động đề ra phải sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm.

1.2. Các hoạt động triển khai Đề án bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

1.3. Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

1.4. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung

1.1. Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Đề án, hướng dẫn hoạt động chỉ đạo điểm năm 2014.

1.2. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2014;

1.3. Xây dựng Dự toán kinh phí chi tiết thực hiện Đề án năm 2014;

1.4. Tổ chức các cuộc họp (phân công công việc, triển khai Đề án, đánh giá các hoạt động, góp ý...) và kiểm tra việc thực hiện Đề án;

1.5. Quản lý, theo dõi việc sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án;

1.6. Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2014.

2. Hoạt động thực hiện nội dung của Đề án

2.1. Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

a) Nội dung:

- Báo cáo tổng kết cuộc thi trên toàn quốc.

- Giới thiệu hình ảnh tổng hợp các tiểu phẩm tham dự cuộc thi.

- Phát biểu, trao đổi của đại diện một số tập thể có tiểu phẩm tham dự cuộc thi.

- Công bố và trao giải thưởng cho các tiểu phẩm đạt giải cuộc thi; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

b) Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Cuối tháng 4/2014.

- Địa điểm: tại Thành phố Hà Nội.

c) Thành phần tham dự:

Đại diện Lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương; đại diện các Bộ, ngành, địa phương tham gia dự thi và các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

2.2. Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở các Bộ, ngành, địa phương

a) In, phát hành 02 cuốn sách “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, “Giới thiệu Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng và kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng của một số nước trên thế giới” (nội dung đã biên soạn trong năm 2013).

b) In nối bản đĩa DVD các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng” đạt giải năm 2013, tiếp tục hỗ trợ cho các địa phương phục vụ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các đội thông tin lưu động, đài phát thanh – truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Biên soạn, phát hành các tài liệu sau:

- Cuốn sách: “Tìm hiểu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

- Tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống truyền thanh cơ sở;

- 10 loại tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (hỗ trợ cho các điểm chỉ đạo của Đề án).

2.3. Tiếp tục xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại 05 tỉnh, thành phố

Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ việc xây dựng mô hình chỉ đạo điểm năm 2013, dựa vào kết quả khảo sát, lựa chọn 10 điểm thuộc 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện các vùng, miền để tổ chức mô hình điểm (mỗi địa phương xây dựng 02 mô hình điểm: tại 01 cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và tại 01 đơn vị cấp xã).

Nội dung hoạt động:

a) Hướng dẫn các địa phương xây dựng mô hình điểm.

b) Xây dựng mô hình điểm tại cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp:

+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề về pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức cơ quan;

+ Xây dựng pa-nô, áp-phích về phòng, chống tham nhũng tại trụ sở cơ quan, tổ chức;

+ Duy trì thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng (bằng điện thoại và email), bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân.

c) Xây dựng mô hình điểm tại xã, phường, thị trấn:

+ Xây dựng pa-nô, áp-phích hoặc các chương trình phát thanh trên đài truyền thanh cơ sở về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn cấp xã (dưới hình thức hỏi – đáp pháp luật, câu chuyện truyền thanh);

+ Tổ chức các buổi thông tin lưu động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (thông qua các hình thức như: biểu diễn văn nghệ, diễn hoặc chiếu các tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tổ chức các cuộc thi dưới hình thức sân khấu hóa).

2.4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng của Đề án

a) Các lớp tập huấn, bồi dưỡng bao gồm:

- 01 lớp cho đội ngũ công chức, báo cáo viên pháp luật làm công tác pháp chế và thanh tra tại các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp;

- 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là đại diện của Sở Tư pháp và một số Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Ban điều hành Đề án hỗ trợ 03 Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

b) Nội dung tập huấn:

Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thông tin tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

2.5. Xây dựng, thực hiện các chuyên mục, chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, phổ biến trên các báo, đài (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình TTXVN, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Pháp luật và Xã hội…).

b) Xây dựng các nội dung phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (thông tin về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kinh nghiệm nước ngoài về phòng, chống tham nhũng, giới thiệu văn bản pháp luật, hỏi – đáp pháp luật…).

2.6. Tổ chức phát động cuộc thi báo chí về “Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (gồm: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử)

a) Thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi.

b) Xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi.

c) Xây dựng Thể lệ cuộc thi và phát động cuộc thi trên toàn quốc.

Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam là tác giả của các tác phẩm báo chí phù hợp với thể lệ cuộc thi.

Tác phẩm dự thi là các tác phẩm mới được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 (năm phát động Cuộc thi) đến ngày 30 tháng 5 năm 2015 (năm tổng kết cuộc thi).

Các cơ quan báo chí lựa chọn tác phẩm báo chí, lập danh sách, xác nhận gửi bài dự thi (mỗi cơ quan báo chí không quá 10 tác phẩm báo chí dự thi).

Thời gian tiếp nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 30 tháng 6 của năm 2015 (tính theo dấu bưu điện).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Các cơ quan tham gia thực hiện các hoạt động chung của Đề án ở Trung ương có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch.

3. Trên cơ sở Kế hoạch này, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật lập dự toán kinh phí chi tiết thực hiện Đề án năm 2014 gửi Văn phòng Bộ thẩm định để triển khai các hoạt động. Căn cứ vào nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch, Bộ Tư pháp phân bổ kinh phí cho các cơ quan tham gia thực hiện Đề án. Các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Đề án có trách nhiệm sử dụng, quyết toán phần kinh phí được giao với Bộ Tư pháp sau khi thực hiện xong công việc theo quy định pháp luật về tài chính.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các cơ quan thành viên Đề án;
- Thành viên Ban điều hành Đề án;
- Thành viên Tổ thư ký Đề án;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 4061
TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Nguyễn Thúy Hiền

 

PHỤ LỤC

HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 4061 NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 863/KH-ĐA 4061 ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tư pháp)

Stt

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Tiến độ thực hiện

I

Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung

Bộ Tư pháp

 

 

1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2013

 

 

Tháng 2-3

2

Xây dựng văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án; hướng dẫn chỉ đạo điểm Đề án

 

 

Tháng 3

3

Tổ chức cuộc họp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Đề án

 

 

Tháng 3

4

Quản lý, theo dõi việc sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án

 

 

Cả năm

5

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Đề án năm 2014

 

 

Tháng 12

II

Hoạt động thực hiện nội dung của Đề án

 

 

 

1

Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Bộ Tư pháp

Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam

Tháng 4

2

Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở các Bộ, ngành, địa phương

 

 

 

2.1

In, phát hành tài liệu:

 

 

Tháng 5

 

(1) In, phát hành 02 cuốn sách “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, “Giới thiệu Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng và kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng của một số nước trên thế giới”

Bộ Tư pháp chủ trì in, phát hành

Thanh tra Chính phủ biên soạn

 

 

(2) In nối bản đĩa DVD các tác phẩm đạt giải tại cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Bộ Tư pháp

 

 

2.2

Tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu sau:

 

 

Tháng 5 - 9

 

(1) Tìm hiểu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp

 

 

(3) Tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống truyền thanh cơ sở

Bộ Tư pháp

 

 

 

(4) 10 loại tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (hỗ trợ cho các điểm chỉ đạo của Đề án)

Bộ Tư pháp

 

 

3

Xây dựng 10 mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Tư pháp 05 tỉnh, thành phố chỉ đạo điểm

Bộ Tư pháp

 

3.1

Xây dựng văn bản hướng dẫn xây dựng mô hình điểm tại các địa phương

 

 

Tháng 3

3.2

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 10 điểm chỉ đạo tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo dõi, hướng dẫn các hoạt động chỉ đạo điểm

 

 

Tháng 6 - 10

4

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng của Đề án

 

 

 

4.1

Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ công chức, báo cáo viên pháp luật làm công tác pháp chế và thanh tra tại các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Thanh tra Chính phủ

Tháng 7

4.2

Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là đại diện của Sở Tư pháp và một số Sở, ban, ngành cấp tỉnh

Bộ Tư pháp

Thanh tra Chính phủ

Tháng 8 - 9

4.3

Hỗ trợ 03 Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức các hội nghị bồi dưỡng, tập huấn điểm cho các đối tượng của Đề án theo dõi việc tổ chức các lớp tập huấn

Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương làm điểm

Bộ Tư pháp

Tháng 6 - 11

5

Tổ chức phát động cuộc thi về đề tài “Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên báo chí

 

Bộ Tư pháp

Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

5.1

Thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi

 

 

Tháng 4-5

5.2

Xây dựng Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi

 

 

Tháng 5-7

5.3

Tổ chức phát động cuộc thi

 

 

Tháng 7

6

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng

 

 

Tháng 6 - 12

6.1

Tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, phổ biến trên báo, đài bao gồm:

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình TTXVN, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Pháp luật và Xã hội.

Các cơ quan báo, đài

Bộ Tư pháp

 

6.2

Phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (thông tin về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hiện hỏi đáp pháp luật, giới thiệu văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng…)

Bộ Tư pháp

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 863/KH-ĐA4061

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu863/KH-ĐA4061
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2014
Ngày hiệu lực25/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 863/KH-ĐA4061

Lược đồ Kế hoạch 863/KH-ĐA4061 năm 2014 Tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 863/KH-ĐA4061 năm 2014 Tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu863/KH-ĐA4061
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành25/03/2014
        Ngày hiệu lực25/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 863/KH-ĐA4061 năm 2014 Tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 863/KH-ĐA4061 năm 2014 Tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng

             • 25/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực