Văn bản khác 88/KH-UBND

Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 88/KH-UBND 2019 Đề án Giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 11 tháng 07 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUNG HỌC SINH TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2018-2025 TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025; công văn số 1676/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân lung học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế.

2. Mc tiêu c thể

a) Mục tiêu đến năm 2020

- Khoảng 55% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có chương trình giáo dục hướng nghiệp gn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương;

- Khoảng 55% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Phấn đấu ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp;

- Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

b) Mục tiêu đến năm 2025

- Phấn đấu 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương;

- Phấn đấu 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp;

- Phấn đấu ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YU

1. Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông

a) Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông, cha mẹ học sinh, học sinh và trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông;

b) Đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào chủ trương, kế hoạch chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

c) Xây dựng trang mạng thông tin về giáo dục hướng nghiệp được kết nối giữa các trường trung học với cơ quan dự báo nhu cầu nhân lực, hội nghề nghiệp, hội doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp nhằm cung cấp kịp thời thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách đối với người học các trình độ giáo dục nghề nghiệp, chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, nhu cầu sử dụng của thị trường lao động của tỉnh, quốc gia;

d) Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung cho học sinh phổ thông như: Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp; thi tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp; các hoạt động giao lưu của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục với các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông

a) Đổi mới nội dung giáo dục hướng nghiệp thông qua các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Đối với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành: Đổi mới nội dung dạy học trong chương trình theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; bổ sung, cập nhật các nội dung giáo dục hướng nghiệp trong các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn;

- Đối với việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới: Chú trọng đưa nội dung giáo dục hướng nghiệp tích hợp trong chương trình các môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (giáo dục STEM) trong chương trình phù hợp với xu hướng phát triển ngành nghề của tỉnh, quốc gia, đáp ứng thị trường lao động, chuẩn bị điều kiện đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

b) Đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp với lứa tuổi học sinh; cung cấp kịp thời thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách đối với người học các trình độ giáo dục nghề nghiệp, chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

c) Tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế tại các cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, bệnh viện,.. để các em có hiểu biết, hình thành định hướng về nghề nghiệp;

d) Tăng cường phối hợp giữa các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp và học sinh phổ thông sau khi tốt nghiệp vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

đ) Xây dựng mô hình thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông tại một số huyện, thành phố, trong đó áp dụng phương thức hướng nghiệp tiên tiến, có sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp;

e) Cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về nhu cầu lao động, thị trường lao động của địa phương và trong cả nước cho các cơ sở giáo dục;

g) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi kinh nghiệm giáo dục hướng nghiệp, phân lung học sinh phổ thông, về nhu cầu lao động, thị trường lao động.

3. Phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học

a) Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp về kiến thức, kỹ năng tư vấn, phương pháp tư vấn hiện đại với sự trợ giúp của công nghệ thông tin;

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh;

b) Có chính sách thu hút các nhà khoa học, các nhà quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nhân, các lao động có tay nghề cao ... tham gia làm công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông

a) Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp, giáo dục STEM tại các trường trung học trên địa bàn;

b) Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện.

5. Đề xuất bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương (nếu có) về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông

a) Tiêu chí đánh giá việc thực hiện giáo dục hướng nghiệp trong cơ sở giáo dục phổ thông; tiêu chuẩn lựa chọn đối với người làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong trường phổ thông;

b) Tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông;

c) Cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học liên thông giữa các trình độ đào tạo, lên các cấp học cao hơn;

d) Cơ chế chính sách đối với học sinh đi học nghề, hỗ trợ kinh phí cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách, học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

6. Huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân lung học sinh phổ thông

a) Tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động;

b) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục phổ thông với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhm khai thác, sử dụng các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông;

c) Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, trong và ngoài nước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

7. Tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông

a) Xây dựng và khai thác hiệu quả chuyên trang về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông trên hệ thống thông tin quản lý của ngành giáo dục và đào tạo;

b) Hình thành bộ phận kiêm nhiệm quản lý, theo dõi về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân lung học sinh tại các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phổ thông;

c) Xây dựng bộ khung đánh giá hiệu quả công tác quản lý giáo dục hướng nghiệp theo định hướng phát triển nhân lực;

d) Thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân lung học sinh phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh.

III. KINH PHÍ VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện

- Nguồn ngân sách nhà nước được giao hàng năm cho các sở, ngành, các huyện, thành phố theo phân cấp ngân sách; nguồn kinh phí lng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn xã hội khác.

2. Lộ trình thực hiện

a) Từ năm 2019 đến năm 2020

- Rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2019 - 2020;

- Bổ sung, cập nhật nội dung giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành;

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung trong trường phổ thông;

- Xây dựng chuyên trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp, phân lung trong giáo dục phổ thông;

- Hỗ trợ thiết bị dạy học cho một số cơ sở giáo dục được lựa chọn thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông;

- Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2019 - 2020 và triển khai các giai đoạn tiếp theo.

b) Từ năm 2021 đến năm 2025

- Tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất tại một số cơ sở giáo dục triển khai thí điểm và tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm thực hiện giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông;

- Duy trì và hoàn thiện các hoạt động đã triển khai giai đoạn từ năm 2018-2020;

- Bổ sung, điều chỉnh một số hoạt động (nếu cần thiết) phù hợp với yêu cầu chung, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả;

- Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch vào cuối năm 2025.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Là cơ quan thường trực. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch, biện pháp thực hiện Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế;

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh vào chủ trương, kế hoạch chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của tnh.

c) Chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch đối với cấp học trung học phổ thông;

d) Cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch trong các chương trình, kế hoạch trung hạn và hàng năm của Sở;

đ) Xây dựng và khai thác hiệu quả chuyên trang về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông trên hệ thống thông tin quản lý của ngành giáo dục và đào tạo;

e) Tổ chức đánh giá việc thực hiện giáo dục hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo đúng các tiêu chuẩn quy định;

g) Hướng dẫn thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng mô hình thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh trong giáo dục phổ thông tại một số trường trung học, trong đó áp dụng phương thức hướng nghiệp có sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nhân, doanh nghiệp;

h) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách, chế độ hỗ trợ học sinh đi học nghề; hỗ trợ kinh phí cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

i) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ bổ sung hoặc tham mưu với UBND tỉnh cơ chế để xây dựng đội ngũ giáo viên làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong trường phổ thông theo tiêu chuẩn quy định;

k) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong trường phổ thông;

l) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân khác tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách, chế độ hỗ trợ học sinh đi học nghề; hỗ trợ kinh phí cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thực hiện hỗ trợ cho học sinh thuộc các đối tượng theo quy định hiện hành.

b) Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về nhu cầu lao động, thị trường lao động; thông tin tuyển sinh, năng lực đào tạo, tỷ lệ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm trên website của đơn vị và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kết nối với trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp;

c) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông triển khai các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trung học;

d) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp; tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học;

đ) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai, kiểm tra, giám sát; tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Khuyến khích, hướng dẫn các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực được phụ trách phối hợp với ngành giáo dục, các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng nội dung, tài liệu giáo dục hướng nghiệp, hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp thực tế cho học sinh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

5. Sở Tài chính

Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

6. Sở Ni v

Phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chính sách để huy động và bố trí nhân lực thực hiện Kế hoạch.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và người dân để nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn.

8. Tỉnh Đoàn

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội liên quan đến hướng nghiệp cho học sinh.

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội khuyến học tỉnh, Hội người cao tuổi tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông cho hội viên, đoàn viên và mọi tầng lớp nhân dân.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Chủ trì, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch đối với cấp học trung học cơ sở trên địa bàn (giao phòng Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối); cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch trong các chương trình, kế hoạch trung hạn và hàng năm của huyện, thành phố;

b) Hỗ trợ các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề;

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các trung tâm học tập cng đồng tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn;

d) Biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân khác tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông;

đ) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP2, VP4, VP5, VP6.

1.Tr08_KHGD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 88/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu88/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực11/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(02/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 88/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 88/KH-UBND 2019 Đề án Giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 88/KH-UBND 2019 Đề án Giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu88/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành11/07/2019
        Ngày hiệu lực11/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (02/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 88/KH-UBND 2019 Đề án Giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 88/KH-UBND 2019 Đề án Giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh Ninh Bình

           • 11/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực