Văn bản khác 905/KH-UBND

Kế hoạch 905/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 905/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW công tác phụ nữ trong tình hình mới Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 905/KH-UBND

Hà Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHTHỊ 21-CT/TW NGÀY 20/01/2018 CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỤ NỮ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (viết tắt Chỉ thị số 21-CT/TW), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong việc thực hiện công tác phụ nữ, phát huy vai trò, vị trí của phụ nữ trong tình hình mới.

- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, cơ quan, tổ chức với các cấp Hội phụ nữ bảo đảm cho các cấp Hội tham gia xây dựng chính quyền, đảm nhiệm một số nhiệm vụ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

2. Yêu cầu

- Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

- Tuyên truyền sâu rộng trong xã hội nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới (BĐG); việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác phụ nữ và BĐG.

2. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và BĐG; tập trung tuyên truyền các chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và BĐG; việc triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW, kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo.

3. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về BĐG và VSTBPN; Kiện toàn Ban VSTBPN các cấp; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG, VSTBPN, gia đình và trẻ em bảo đảm liên thông, tinh gọn, hiệu quả. Rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia quản lý; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp điều kiện địa phương, đơn vị từng bước giảm dần khoảng cách giới. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho nữ đại biểu dân cử.

4. Tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị, xác định rõ nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt chỉ tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW, Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về công tác cán bộ nữ; tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, tiếp cận với khoa học, công nghệ; khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thành lập hợp tác xã, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ; thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lao động nữ di cư, chuyển đổi nghề, bảo đảm các quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Lng ghép công tác BĐG và VSTBPN trong xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của đơn vị, địa phương tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

5. Rà soát sửa đổi, đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến phụ nữ và BĐG, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và Công ước CEDAW, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chng bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về BĐG và VSTBPN.

7. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương chính sách, pháp luật liên quan tới phụ nữ, BĐG, gia đình và trẻ em.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Là đầu mối, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung của Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

- Phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN), kịp thời tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban VSTBPN, đôn đốc kiện toàn Ban VSTBPN các địa phương, đơn vị; tăng cường các hoạt động liên ngành trong thực hiện các hoạt động BĐG và VSTBPN; phối hợp với Sở Nội vụ, Hội LH phụ nữ, các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo làm cơ sở đề xuất việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bi dưỡng quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của cơ quan đơn vị, địa phương và các chính sách liên quan đến lao động nữ; thống kê số liệu tách biệt giới trên các lĩnh vực tại các địa phương đơn vị.

- Rà soát, nắm bắt cung cầu lao động, các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động và tiền lương đối với người lao động, đặc biệt là vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động trong đó có lao động nữ.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan phụ nữ tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đặc biệt những nơi sử dụng nhiu lao động nữ.

2. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định về quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn cán bộ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND cho nhiệm kỳ tiếp theo; tỷ lệ nữ bổ nhiệm các chức danh trong các cơ quan Nhà nước; rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về tuổi bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện việc lng ghép kiến thức về giới và BĐG trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đưa nội dung giáo dục đời sống gia đình vào hoạt động ngoại khóa, chuyên đề, chú trọng giáo dục sớm, giáo dục tiền hôn nhân; phòng, chống các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại liên quan đến học sinh, sinh viên nữ. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các hoạt động giáo dục đời sống gia đình tại Trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với các thiết chế văn hóa cơ sở.

- Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch hành động về BĐG giai đoạn 2016- 2020

4. Sở Y tế: Tăng cường các hoạt động tập huấn, truyền thông về sức khỏe sinh sn, kế hoạch hóa gia đình; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chủ động đề xuất các giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Thực hiện lồng ghép giới trong các chính sách, chương trình, kế hoạch của ngành Y tế.

5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Rà soát, đánh giá việc đảm bảo quyền của phụ nữ trong thực hiện pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Xây dựng và triển khai các hoạt động can thiệp phòng, chng bạo lực gia đình, tổ chức các hoạt động giáo dục đời sống gia đình tại Trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với các thiết chế văn hóa; lồng ghép các nội dung về BĐG và VSTBPN vào sinh hoạt văn hóa thôn, làng, tổ dân phhướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

6. Sở Tư pháp

- Rà soát, kiểm tra việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, Công ước, Luật hôn nhân và gia đình và Luật bình đẳng giới; đề xuất sửa đổi đối với các quy định hương ước, quy ước không phù hợp, phân biệt đối xử với phụ nữ.

- Trợ giúp pháp lý đối với phụ nữ là nạn nhân của việc phân biệt đối xử và bạo lực gia đình (thuc đối tượng được trợ giúp pháp lý). Đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ.

7. Công an tỉnh: Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW trong ngành Công an; chỉ đạo lực lượng chức năng, Công an các huyện, thành phố phi hợp với các cơ quan liên quan trong việc phát hiện sớm, can thiệp và xử lý kịp thi các vụ bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực trẻ em, môi giới hôn nhân bất hợp pháp, bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em gái.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh: Theo chức năng nhiệm vchủ t, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn lồng ghép các chỉ tiêu ln quan đến BĐG và VSTBPN vào việc xây dựng đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; nghiên cứu, đxuất cơ chế khuyến khích đối với doanh nghiệp thành lập mới do phụ nữ là giám đốc, doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ. Thực hiện thu thập, công bố số liệu thống kê gii.

9. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; hướng dẫn sử dụng kinh phí theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

10. Các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông (Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Nam, Cng Thông tin điện tử của tỉnh...): Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về phụ nữ, công tác phụ nữ và BĐG, gia đình và trẻ em; việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo...

11. Các s, ban, ngành thuộc tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW tại cơ quan, đơn vị; phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW, Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đu cấp ủy, chính quyền địa phương đơn vị, tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, tham gia quản lý, khởi nghiệp; bảo đảm hoạt động của các cấp Hội phụ nữ; rà soát, nắm bắt cung cầu lao động, các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động và tiền lương, đặc biệt vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động trong đó có lao động nữ, các hoạt động nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới khi sinh, bạo lực trên cơ sở giới, thúc đẩy BĐG và VSTBPN.

- Kiện toàn, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban VSTBPN.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội LH Phụ nữ, các tổ chức chính trị - xã hội và các Doanh nghiệp trên địa bàn tnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW; tăng cường công tác phối hợp với các cấp Hội phụ nữ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu, đường li, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ, BĐG, gia đình và trẻ em; tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện chủ trương chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ, BĐG, gia đình và trẻ em; nghiên cứu, bố trí hội viên tham gia làm cộng tác viên, tuyên truyền viên về công tác phụ nữ, BĐG và trẻ em ở cơ sở.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội triển khai hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TW Đổi mới nội dung phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, chuyên nghiệp; tích cực tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị. Phi hp với Ban VSTBPN, các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu BĐG và VSTBPN. Chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai hiệu quả các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 3563/KH-UBND ngày 08/12/2017 thực hiện đán hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025; số 3572/KH-UBND ngày 11/12/2017 thực hiện đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ gia đình giai đoạn 2017-2027 trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; định kỳ, hng năm trước ngày 15 tháng 11 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội đtổng hợp./

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Cẩm);
- Các Sở, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, TP;
- VPUB: LĐVP (2), KGVX(T);
- Lưu VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Quang Cẩm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 905/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu905/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2018
Ngày hiệu lực13/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 905/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 905/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW công tác phụ nữ trong tình hình mới Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 905/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW công tác phụ nữ trong tình hình mới Hà Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu905/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành13/04/2018
        Ngày hiệu lực13/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 905/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW công tác phụ nữ trong tình hình mới Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 905/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW công tác phụ nữ trong tình hình mới Hà Nam

           • 13/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực