Văn bản khác 92/KH-UBND

Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 92/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Thực hiện Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại (viết tắt là Nghị định số 22/2017/NĐ-CP) Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ, khẩn trương hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chp thương mại, tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, góp phần giảm tải hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân hai cấp trong phạm vi địa phương.

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP đến các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện), các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai, thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

2. Yêu cầu

- Xác định nhiệm vụ cụ thể giao Sở Tư pháp chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo quy định; nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhim của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai, thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

1.1. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Đăng tải các bài viết, chuyên mục, phóng sự để tuyên truyền về hòa giải thương mại theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trên Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tnh, bản tin, trang thông tin điện tử của các sở, ngành và địa phương.

- Bố trí thời gian hợp lý thường xuyên phát sóng tuyên truyền các nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở.

+ Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Thông tin - Truyền thông và Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình tnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017 và các năm tiếp theo (nếu cần thiết).

1.2. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến khác:

Tùy theo điều kiện, các cơ quan, tchức, đơn vị, địa phương lựa chọn hình thc phù hợp đtổ chức tuyên truyn, phổ biến các nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao đng và Nhân dân trên địa bàn như:

+ Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt;

+ Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo;

+ Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”;

+ Tuyên truyền thông qua việc xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật và các hình thc phbiến, tuyên truyền khác phù hợp với từng địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại

2.1. UBND tỉnh quy định bổ sung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại cho Sở Tư pháp theo Nghđịnh số 22/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

2.2. UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mi lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và cơ sở dữ liu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2017.

2.3. Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải thương mại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

3. T chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề hòa giải viên thương mại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tổ chức tập huấn lồng ghép với hội nghị tập huấn, triển khai các chuyên đề khác.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 (sau khi được Bộ Tư pháp tập huấn) và các năm tiếp theo (nếu cần thiết).

4. Theo dõi, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị đtriển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại mc II Kế hoạch này; hưng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kim tra và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

3. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng địa phương tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về hòa giải thương mại theo quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, căn cứ ngân sách địa phương tham mưu UBND tỉnh cân đi và btrí kinh phí thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời phản ánh về UBND tỉnh, thông qua Sở Tư pháp để tổng hợp, đề xuất trình UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Cc B trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Ban Nội chính T
nh ủy;
- Các Sở, ngành t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Trí

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu92/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2017
Ngày hiệu lực29/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 92/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 92/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 92/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Sóc Trăng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu92/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Thành Trí
        Ngày ban hành29/08/2017
        Ngày hiệu lực29/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 92/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Sóc Trăng

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 92/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Sóc Trăng

             • 29/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực