Văn bản khác 93/KH-UBND

Kế hoạch 93/KH-UBND về công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015

Nội dung toàn văn Kế hoạch 93/KH-UBND công tác Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn thúc đẩy kinh doanh Hà Nội 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/KH-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA BAN CHỈ ĐẠO THÁO GỠ KHÓ KHĂN, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2015

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy - HĐND Thành phố về việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh và Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 05/01/2015 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 03/12/2014 của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2015 của Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố như sau:

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

Mục tiêu: Cụ thể hóa và phân công nhiệm vụ cho các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo của Thành phố triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 7 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2015 của thành phố Hà Nội đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 02/12/2014.

Nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện 7 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp gồm: Cải thiện môi trường kinh doanh; Rà soát sửa đổi các quy định thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước; Nâng cao chỉ số PCI; Định kỳ tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn vướng mắc; Đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh; Tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất.

Nội dung công việc cụ thể được giao theo chức năng nhiệm vụ của các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo thực hiện theo tiến độ quy định tại phụ lục đính kèm.

II. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ban chỉ đạo và UBND Thành phố trước ngày 25 hàng tháng/quý.

- Các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức triển khai và phân bổ kinh phí được Thành phố giao cho đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả thực hiện, đề xuất các chương trình, giải pháp bằng văn bản gửi cơ quan thường trực trước ngày 22 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

- Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch của Ban chỉ đạo Thành phố, chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp hoặc lồng ghép trong chương trình kế hoạch công tác năm 2015 của cấp, ngành mình và phối hợp với các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo Thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; Báo cáo định kỳ hàng quý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố và các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các TV BCĐ, Tổ công tác;
- CVP, các PCVP, các phòng CV, TH;
- Lưu: VT, CTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 13/4/2015 của UBND Thành phố)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì /chuẩn bị nội dung

Tiến độ yêu cầu

1

Xây dựng triển khai Kế hoạch hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố hai năm 2015 - 2016 thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trình UBND Thành phố ban hành trong tháng 4/2015

2

- Rà soát và hoàn thiện các cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút vốn trong và ngoài nước đầu tư phát triển các lĩnh vực: điện tử, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, dịch vụ trình độ chất lượng cao.

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư từ các quốc gia phát triển có tiềm năng về vốn, công nghệ tiên tiến như Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc.

- Tháo gỡ khó khăn và đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, công trình trọng điểm và sử dụng nguồn vốn ODA, FDI.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trong năm 2015

3

Đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển công nghiệp Thành phố năm 2014 - 2015 hướng đến 2020, tập trung:

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các lĩnh vực công nghiệp giá trị gia tăng cao, công nghiệp công nghệ cao.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp (Ưu tiên tập trung để sớm khởi công: Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, Khu công nghiệp Quang Minh giai đoạn 2, Khu công nghiệp công nghệ cao sinh học). Kiểm tra, đôn đốc các dự án xây dựng các công trình điện đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất kinh doanh.

- Tích cực triển khai các Chương trình: Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh đầu tư vào các sản phẩm, mặt hàng có thế mạnh của Thủ đô; Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp mũi nhọn có chất lượng và sức cạnh tranh cao, sản phẩm công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2015.

 

 

 

Sở Công thương

 

 

Sở Công thương, Ban quản lý Khu công nghiệp và chế xuất

 

 

Sở Công thương

 

 

 

- Trình UBND Thành phố quý 2/2015

 

- Theo tiến độ phê duyệt tại Đề án

4

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, các giải pháp kích cầu tiêu dùng gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt (đưa hàng về nông thôn và các khu, cụm công nghiệp, bình ổn giá, kết nối cung cầu với các Tỉnh). Rà soát, lập danh mục thu hút đầu tư và đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng thương mại. Thực hiện tốt quản lý thị trường, chống buôn lậu gian lận thương mại. Tăng cường và nâng cao hiệu quả XTTM, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Sở Công thương

Trong năm 2015

5

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN; hoàn thành cổ phần hóa 28 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp, hoàn thành Kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2014-2015.

Sở Tài chính

Trong năm 2015

6

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 20/5/2014 của UBND Thành phố thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp, ưu tiên các lĩnh vực: nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cải tiến các thủ tục tiếp cận vốn vay thuận tiện hơn cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai gói hỗ trợ cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN và Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội

Trong năm 2015

7

Đánh giá kết quả, hiệu quả công tác hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, vốn vay, đề xuất, kiến nghị ban hành và tổ chức triển khai hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp năm 2015

Liên Sở: Kế hoạch Đầu tư - Tài chính - Công thương, Ngân hàng NN Việt Nam CN thành phố Hà Nội

Hoàn thành trình UBND Thành phố trong tháng 5/2015.

8

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kê khai, đăng ký thuế, nhất là khai thác hiệu quả công nghệ thông tin, mạng viễn thông trong việc đăng ký, kê khai thuế góp phần giảm thiểu chi phí về thời gian và tài chính cho doanh nghiệp.

Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trong năm 2015

9

Đẩy nhanh tiến độ các dự án Điểm thông quan Hoài Đức, Cổ Bi, Đông Anh, Nội Bài. Tiếp tục triển khai, hoàn thành xây dựng các điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa XNK gắn với các khu công nghiệp, khu công nghệ cao để phù hợp với thủ tục hải quan điện tử và phương pháp kiểm tra hiện đại. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc thủ tục hải quan, thuế tạo điều kiện phát triển XNK.

Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trong năm 2015

10

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản thông qua điều chỉnh cơ cấu các dự án nhà ở thương mại và khu đô thị, chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội theo Thông tư 02/2013/TT- BXD

Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc

Trong năm 2015

11

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khâu tiếp cận đất đai để nhanh chóng có mặt bằng sản xuất kinh doanh có hiệu quả:

- Công khai và cung cấp thông tin quy hoạch phân khu và quy hoạch sử dụng đất trên website. Đẩy mạnh cải cách TTHC, giảm thủ tục, thời gian và chi phí liên quan đến dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất theo Quyết định 4752/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 về việc thực hiện Nghị quyết số 43/NQ- CP của Chính phủ ngày 06/6/2014.

- Xây dựng và ban hành khung giá đất sát với giá thực tế trên thị trường và đề xuất tháo gỡ khó khăn về giá đất cho sản xuất công nghiệp;

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng

Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Thuế

Trong năm 2015

12

Xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tuyển dụng và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; Hướng dẫn việc thực hiện Luật Lao động, Luật dạy nghề, Luật Bảo hiểm xã hội (có hiệu lực từ 01/01/2016)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Trong năm 2015

13

Kiện toàn nâng cao năng lực tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thành phố và đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trong năm 2015

14

Giao ban, gặp gỡ các doanh nghiệp theo chuyên đề tháo gỡ khó khăn và lĩnh vực ngành nghề.

Tổ công tác liên ngành khảo sát tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các doanh nghiệp trên địa bàn

Các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo

- Luân phiên hàng tháng.

- 6 tháng / 1 đợt

15

Duy trì có hiệu quả hoạt động Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Họp giao ban hàng tháng và duy trì thường xuyên đường dây nóng giải quyết đơn thư, kiến nghị của doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và Thành viên Tổ công tác

Trong năm 2015

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu93/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2015
Ngày hiệu lực13/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 93/KH-UBND công tác Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn thúc đẩy kinh doanh Hà Nội 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 93/KH-UBND công tác Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn thúc đẩy kinh doanh Hà Nội 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu93/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành13/04/2015
        Ngày hiệu lực13/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 93/KH-UBND công tác Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn thúc đẩy kinh doanh Hà Nội 2015

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 93/KH-UBND công tác Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn thúc đẩy kinh doanh Hà Nội 2015

         • 13/04/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/04/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực