Văn bản khác 96/KH-UBND

Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2015 về tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 do Thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 96/KH-UBND nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin Cần Thơ 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ AN TOÀN THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2020

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020;

Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị;

Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020;

Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế An toàn an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Ủy ban nhân dân thành phố Càn Thơ ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020, với các nội dung cụ thể như sau:

II. MỤC TIÊU

Đến năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin tại thành phố Cần Thơ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin với các kết quả cụ thể:

1. Dưới 40% các sự cố mất an toàn thông tin xảy ra bắt nguồn từ nhận thức yếu kém về các nguy cơ mất an toàn thông tin của người sử dụng.

2. Trên 60% người sử dụng nói chung, trên 70% học sinh và trên 90% sinh viên được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cơ bản phòng tránh mất an toàn thông tin; chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn thông tin.

3. 100% công chức, viên chức, cán bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng đơn giản để bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

4. 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, được tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin; trách nhiệm và quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin.

5. 100% biên tập viên và phóng viên phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin; xu hướng và tình hình mất an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới.

III. YÊU CẦU

1. Thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

2. Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương.

3. Kết hợp hình thức truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyên nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

4. Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyên truyền cần nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời, nghiên cứu, vận dụng một cách sáng tạo vào cơ quan, đơn vị.

IV. NỘI DUNG

1. Nội dung 1: Xây dựng các kênh tuyên truyền trực tuyến, biên tập các tài liệu tuyên truyền về an toàn thông tin phục vụ các hoạt động tuyên truyền.

a) Xây dựng, biên tập tài liệu tuyên truyền sử dụng chung cho các đối tượng và theo chủ đề, chuyên đề phù hợp với từng nhóm đối tượng theo mục tiêu của Kế hoạch;

b) Xây dựng trang mạng xã hội chính thức theo chủ đề của Kế hoạch trên mạng xã hội Facebook kết hợp diễn đàn trực tuyến để có thể thường xuyên cập nhật các tin tức, tài liệu về an toàn thông tin một cách nhanh chóng và rộng rãi;

c) Xây dựng trang tin điện tử về tình hình an toàn thông tin trên Cổng Thông tin điện tử thành phố để chia sẻ các tài liệu tuyên truyền;

d) Xây dựng, vận hành và bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống lưu trữ, chia sẻ và quảng bá các tài liệu tuyên truyền.

2. Nội dung 2: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin ở các cơ sở giáo dục.

a) Rà soát chương trình, nội dung, thời lượng giảng dạy và biên tập tài liệu giáo dục về an toàn thông tin lồng ghép vào môn tin học, hoạt động ngoại khóa phù hợp với từng lớp học, bậc học (từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông);

b) Tổ chức các cuộc thi về an toàn thông tin cho các nhóm đối tượng khác nhau là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

3. Nội dung 3: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội.

a) Mở chuyên mục, chuyên trang trên Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Đài truyền thanh quận, huyện để thực hiện các nội dung tuyên truyền;

b) Sản xuất phóng sự, chương trình, trao đổi, đối thoại trên hệ thống phát thanh, truyền hình;

c) Đưa tin, bài viết trên hệ thống báo chí, báo điện tử;

d) Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên về lĩnh vực công nghệ thông tin về các nội dung của Kế hoạch, những kiến thức về an toàn thông tin thường xuyên được cập nhật mới trong tác nghiệp.

4. Nội dung 4: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở.

a) Tuyên truyền theo từng điểm, các địa điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng hoặc thiết bị công nghệ thông tin; áp dụng đối với các khu vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy nhập Internet công cộng;

b) Tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử của từng cơ quan, tổ chức các cấp.

5. Nội dung 5: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các phương thức khác.

a) Tuyên tuyền trực quan, sử dụng pa-nô, áp phích, các vật dụng được in ấn thông tin tuyên truyền, biểu trưng nhận diện thông điệp tuyên truyền;

b) Xây dựng, vận hành tổng đài hỗ trợ, tư vấn an toàn thông tin cho người sử dụng thiết bị công nghệ thông tin;

c) Tổ chức các sự kiện thường niên và các đợt sự kiện theo tháng, quý về an toàn thông tin, kết hợp với tổ chức hội thảo, tọa đàm để trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm;

d) Tổ chức đánh giá, công bố danh mục sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu của địa phương (từ các Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật, Hội thi Tin học trẻ…) để tổ chức, cá nhân biết và sử dụng.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch từ các nguồn: ngân sách thành phố, ngân sách quận, huyện, nguồn đóng góp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác.

2. Cơ chế tài chính:

a) Ngân sách thành phố bảo đảm kinh phí đối với các nội dung công việc do các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện;

b) Ngân sách địa phương (quận, huyện) bảo đảm kinh phí đối với các nội dung công việc do các cơ quan thuộc quận, huyện thực hiện;

c) Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để thực hiện.

3. Huy động các nguồn kinh phí của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện Kế hoạch.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Nội dung 1 và Nội dung 5 của Kế hoạch;

b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí ở địa phương thực hiện Nội dung 3 của Đề án;

c) Chủ trì thực hiện khảo sát, đánh giá hàng năm về nhận thức và hiện trạng an toàn thông tin tại thành phố Cần Thơ;

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng kết và định kỳ hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố công tác thực hiện Kế hoạch;

đ) Chủ trì trong công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Nội dung 2 của Kế hoạch.

3. Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ:

Bổ sung hạng mục giải thưởng về an toàn thông tin trong cơ cấu của các giải thưởng Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ và các cơ quan báo chí khác:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Nội dung 3 của Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình;

b) Chủ động bố trí chuyên mục, kênh phát sóng, thời gian phát sóng chương trình an toàn thông tin thích hợp để thu hút được sự quan tâm theo dõi của nhiều đối tượng cần tuyên truyền;

c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị khi có yêu cầu hỗ trợ tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Kế hoạch.

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ:

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện của Nội dung 4 (phần a) của Kế hoạch;

b) Chỉ đạo cơ sở Đoàn các cấp đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến về an toàn thông tin vào các kỳ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý và năm;

c) Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, giao lưu để thanh thiếu niên trao đổi, phản ánh, đề xuất sáng kiến về an toàn thông tin;

d) Bổ sung hạng mục giải thưởng về an toàn thông tin trong cơ cấu của các giải thưởng Hội thi tin học trẻ các cấp;

c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị khi có yêu cầu hỗ trợ tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Kế hoạch.

4. Hội Tin học thành phố:

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Nội dung 1 và Nội dung 5 của Kế hoạch;

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị khi có yêu cầu hỗ trợ tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Kế hoạch.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các cơ chế, chính sách, huy động các nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước khi triển khai thực hiện Kế hoạch.

6. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Nội dung 4 (phần b) của Kế hoạch;

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị khi có yêu cầu hỗ trợ tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Kế hoạch;

c) Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin thực hiện nội dung tuyên truyền, cổ động trực quan; chỉ đạo Đài truyền thanh quận, huyện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương về nội dung an toàn thông tin.

VI. BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

(Đính kèm phụ lục)

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020. Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Công việc

 

Chi tiết

Trách nhiệm

Kết quả đạt được

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

1

Nội dung 1: Xây dựng các kênh tuyên truyền trực tuyến, biên tập các tài liệu tuyên truyền về an toàn thông tin phục vụ các hoạt động tuyên truyền.

1.1

Xây dựng, biên tập tài liệu tuyên truyền sử dụng chung cho các đối tượng và theo chủ đề, chuyên đề phù hợp với từng nhóm đối tượng theo mục tiêu của Kế hoạch

Sở Thông tin và Truyền thông

Hội Tin học
thành phố

Tài liệu tuyên truyền theo từng đối tượng, chủ đề

Năm 2016

 

1.2

Xây dựng trang mạng xã hội chính thức theo chủ đề của Kế hoạch trên mạng xã hội Facebook kết hợp diễn đàn trực tuyến để có thể thường xuyên cập nhật các tin tức, tài liệu về an toàn thông tin một cách nhanh chóng và rộng rãi

Sở Thông tin và Truyền thông

Hội Tin học
thành phố

Trang mạng xã hội Facebook về an toàn thông tin của thành phố Cần Thơ

Trước
tháng 6/2016

 

1.3

Xây dựng trang tin điện tử về tình hình an toàn thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phố để chia sẻ các tài liệu tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông

Hội Tin học
thành phố

Trang tin điện tử về an toàn thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Trước
tháng 6/2016

 

1.4

Xây dựng, vận hành và bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống lưu trữ, chia sẻ và quảng bá các tài liệu tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Hệ thống lưu trữ, chia sẻ, quảng bá tài liệu được xây dựng duy trì an toàn, ổn định

2016 - 2020

 

2

Nội dung 2: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin ở các cơ sở giáo dục.

 

2.1

Rà soát chương trình, nội dung, thời lượng giảng dạy và biên tập tài liệu giáo dục về an toàn thông tin lồng ghép vào môn tin học, hoạt động ngoại khóa phù hợp với từng lớp học, bậc học (từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông).

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Thông tin và Truyền thông

Chương trình giảng dạy đã được lồng ghép kiến thức an toàn thông thông tin, các buổi hoạt động ngoại khóa về chủ đề an toàn thông tin

Cuối năm 2016

 

2.2

Tổ chức các cuộc thi về an toàn thông tin cho các nhóm đối tượng khác nhau là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Thông tin và Truyền thông

Mỗi năm 01 cuộc thi cho từng đối tượng

2016 - 2020

 

3

Nội dung 3: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội.

3.1

Mở chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện các nội dung tuyên truyền.

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ

Sở Thông tin và Truyền thông

Ít nhất 01 chuyên trang phóng sự

2016 - 2020

 

3.2

Sản xuất phóng sự, chương trình, trao đổi, đối thoại trên hệ thống phát thanh, truyền hình.

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài Đài Phát thanh và Truyền hình TP.Cần Thơ:

2016 - 2020

 

 

 

 

 

01 bài viết và 02 tin/tháng; Đài Truyền thanh quận, huyện: 01 bài viết và 02 tin/tháng

 

 

3.3

 

Đưa tin, bài viết trên hệ thống báo chí, báo điện tử.

Báo Cần Thơ và các cơ quan báo chí khác

 

Mỗi tháng ít nhất 01 bài viết về nội dung an toàn thông tin

 

 

3.4

Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên công nghệ thông tin về các nội dung của Kế hoạch, những kiến thức về an toàn thông tin thường xuyên được cập nhật mới trong tác nghiệp.

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ

Sở Thông tin và Truyền thông

Mỗi năm ít nhất 01 đợt tập huấn

2016 - 2020

 

4

Nội dung 4: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở.

4.1

Tuyên truyền theo từng điểm, các địa điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng hoặc thiết bị công nghệ thông tin; áp dụng với các khu vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy nhập Internet công cộng;

Thành Đoàn

Cần Thơ

Sở Thông tin và Truyền thông

 

2016 - 2020

 

4.2

 

Tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử của các từng cơ quan, tổ chức các cấp.

Các s, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện

 

Các bài viết, tin tức về an toàn thông tin, tuyên truyền về an toàn thông tin trên các Cổng thành phần

2016 - 2020

 

 

5

Nội dung 5: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các phương thức khác.

5.1

Tuyên tuyền trực quan, sử dụng pa-nô, áp phích, các vật dụng được in ấn thông tin tuyên truyền, biểu trưng nhận diện thông điệp tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

2016 - 2020

 

5.2

Xây dựng, vận hành tổng đài hỗ trợ, tư vấn an toàn thông tin cho người sử dụng thiết bị công nghệ thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Công ty

viễn thông

Tổng đài hỗ trợ tư vấn an toàn thông tin

2017

 

5.3

Tổ chức các sự kiện thường niên và các đợt sự kiện theo tháng, quý về an toàn thông tin, kết hợp với tổ chức hội thảo, tọa đàm để trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm.

Sở Thông tin và Truyền thông

Hội Tin học
thành phố

02 Hội thảo

02 Buổi tọa đàm

2016 - 2020

 

5.4

Tổ chức đánh giá, công bố danh mục sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu của địa phương (từ các Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, Hội thi tin học) để tổ chức, cá nhân biết và sử dụng.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố; Hội Tin học thành phố; Thành đoàn Cần Thơ

02 năm/01lần

2016 - 2020

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu96/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 96/KH-UBND nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin Cần Thơ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 96/KH-UBND nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin Cần Thơ 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu96/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành04/09/2015
        Ngày hiệu lực04/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 96/KH-UBND nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin Cần Thơ 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 96/KH-UBND nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin Cần Thơ 2015

           • 04/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực