Quyền dân sự, Chủ tịch nước, Lê Đức Anh, Không còn phù hợp

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.