Quyền dân sự, Trần Đức Lượng, Còn hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.