Thương mại, Nguyễn Văn Thạnh, Còn hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.