Trách nhiệm hình sự, Chủ tịch nước, Lê Đức Anh, Còn hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.